Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, David, 2016. Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from small-scale swine herds in north-eastern Thailand. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
869kB

Abstract

Antimicrobial resistance (AMR) is a fast growing problem throughout the world, and as a consequence effective treatment of various infections is jeopardized. This results in prolonged illness and increased mortality amongst patients as well as increased health care costs. It is known that excessive usage of antimicrobial drugs contributes to the development of antimicrobial resistance. There have also been reports of resistant bacteria spreading from animals to human. However, the full magnitude of the problem worldwide is still not known. In a joint effort to combat AMR, the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), the World Health Organization (WHO) and the World Organization for Animal Health (OIE) therefore encourages countries to develop harmonized AMR-monitoring programs to map the AMR in food animals.
The pig industry in Southeast Asia has been steadily growing the last decades; however the knowledge about the occurrence of AMR is poor. In Thailand there have been studies that map AMR in pigs; however there is a lack of standardization and harmonization, which makes national data difficult to interpret.
The purpose of this study was to investigate the occurrence of antimicrobial resistance in small-scale swine herds in Khon Kaen Province in the northeast of Thailand, using intestinal Escherichia coli as indicator bacteria. Furthermore the purpose was also to compare the result from this study with data from similar studies from Thailand and other countries.
Twenty-five farms were visited, which housed a maximum of twenty sows each. To help gain insight in pig farming in Thailand and help identify possible factors affecting AMR, the person responsible for the pigs at each farm was asked to fill in a questionnaire with questions about the farm, husbandry, antibiotic usage, vaccination regimes etc.
On each farm three samples were collected in the form of rectal swabs from three different healthy sows. A total of 69 samples were collected. From each sample E. coli was cultured and tested for antimicrobial susceptibility using a standardized broth microdilution method to determine minimum inhibitory concentrations (MICs).
Resistant isolates of E. coli was found on all farms. Resistance against tetracycline (75.3% of the isolates), ampicillin (69.6%) and sulfamethoxazole (60.8%) were the most common. Multiresistance could be seen in 69.5% of the isolates. One suspected extended spectrum beta-lactamase producing (ESBL)-isolate was found. Statistical analyses to identify risk factors for AMR were difficult to perform due to the small number of observations and those made must therefore be considered to lack in statistical power.
When compared to OECD countries the level of AMR was generally higher in this study. When compared to studies from Thailand made on larger farms, the AMR levels were generally lower in this study.
Antimicrobial resistance seems to be common in small-scale swineherds in north-eastern Thailand. However, a national standardized and harmonized monitoring program is needed to fully evaluate the situation.

,

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett problem som växer snabbt runt om i världen. Som en konsekvens av detta ökar risken att olika infektioner inte längre går att behandla effektivt. Detta resulterar i förlängd sjukdomstid och ökat antal dödsfall samt ökade kostnader för sjukvård. Det är känt att överdriven användning av antimikrobiella läkemedel bidrar till utvecklingen av antimikrobiell resistens. Det finns även rapporter om resistenta bakterier som sprider sig från djur till människor. Dock är det ännu inte klarlagt hur stort problemet är globalt. Med målsättning att motverka AMR, har Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) gått samman i frågan och uppmuntrar därför länder att utveckla och införa standardiserade AMR-övervakningsprogram för livsmedelsproducerande djur.
Grisindustrin i sydöstra Asien har växt under de senaste decennierna. Dessvärre är kunskapen om utbredningen av AMR dålig. I Thailand har studier som kartlägger AMR gjorts på grisar, men då standardiserade metoder inte använts är den nationella datan svårtolkad.
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av AMR i små grisbesättningar i Khon Kaen-provinsen i nordöstra Thailand, genom att använda Escherichia coli i tarmen som indikatorbakterie. Vidare var syftet att jämföra resultaten från denna studie med data från liknande studier från Thailand och andra länder.
Tjugofem gårdar med max tjugo suggor vardera besöktes. För att få ökad insikt i grisproduktion i Thailand och för att kunna finna möjliga faktorer som påverkar AMR fick ansvarig person på gården fylla i ett frågeformulär. Detta innehöll frågor rörande gården, skötseln, antibiotikaanvändning, vaccinationsrutiner etc.
På varje gård togs tre prov i form av rektalsvabbar från tre olika friska suggor. Totalt samlades 69 prover in. Från varje prov isolerades E. coli och därefter undersöktes isolatens känslighet för olika antibiotika. Detta gjordes genom att använda en standardiserad buljong-mikrodilutionsmetod för att bestämma MIC (minimum inhibitory concentration).
Resistenta isolat av E. coli sågs på alla gårdar. Resistens mot tetracyklin (75,3 % av isolaten), ampicillin (69,6 %) och sulfamethoxazole (60,8 %) var vanligast. Multiresistens sågs hos 69,5 % av isolaten. Ett misstänkt ESBL(extended spectrum beta-lactamase)-producerande isolat hittades. Statistiska analyser för att indentifiera riskfaktorer för AMR var svåra att genomföra då antalet observationer i de flesta fall var för få. De analyser som gjorts måste därmed anses sakna statistisk ”power”.
Jämfört med OECD-länder var förekomsten av AMR generellt sett högre i denna studie. Vid jämförelse med andra studier från Thailand utförda på större gårdar, var förekomsten av AMR generellt sett lägre i denna studie.
Sammantaget tycks antimikrobiell resistens vara vanligt förekommande i små grisbesättningar i nordöstra Thailand. Det behövs emellertid ett nationellt standardiserat övervakningsprogram för att fullt ut kunna utvärdera situationen.

Main title:Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from small-scale swine herds in north-eastern Thailand
Authors:Karlsson, David
Supervisor:Magnusson, Ulf
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:48
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:antimicrobial resistance, Thailand, Escherichia coli, swine, pig, indicator bacteria, minimum inhibitory concentration, extended spectrum beta-lactamase, multiresistance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5850
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5850
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal structure
Language:English
Deposited On:09 Nov 2016 12:42
Metadata Last Modified:30 Aug 2017 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics