Home About Browse Search
Svenska


Halje, Matilda, 2016. Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from medium-sized swine herds in North-eastern Thailand. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Antimicrobial resistance (AMR) is a fast growing global threat in several perspectives. In medicine the antimicrobials are crucial in the treatment of some diseases and without the antimicrobials those diseases might be fatal. In veterinary medicine antimicrobials are used as treatment, prevention and growth promoters and without them it would be difficult to handle some diseases which could result in extensive economic losses for the animal owner as well as for the society as a whole, especially in developing countries.
Excessive and imprudent use of antibiotics may contribute to the development and dissemination of resistant bacteria and genes. Several studies have shown a risk for dissemination of resistant bacteria from food animals to humans and therefore measures have been taken on national as well as on international levels to curb this progression. One example of such measures is surveillance systems to monitor the resistance pattern of selected microbes regularly. A gained knowledge about the resistance patterns, along with knowledge about resistance mechanisms, makes it possible to adjust regulations and recommendations for antibiotic usage so that less broad-spectrum antibiotics are used in favor for the narrow-spectrum antibiotics or, for that matter, no antibiotics at all.
Improvements in preventive management such as good hygiene and biosecurity would also decrease the need for antimicrobials in animals and livestock which would be beneficial in hindering the progression of AMR.
This study aims to contribute to the important monitoring and mapping of AMR in livestock. The pig production in Thailand is expanding and an increasing number of large-scaled farms are appearing at the same time as the number of smaller farms decreases. Therefore Thailand was chosen for this study.
In this study indicator Escherichia coli was cultured from rectal swabs from healthy sows on 27 medium-sized (100-500 sows) farms in the northeast of Thailand. Samples were collected from three sows at each farm, resulting in 81 samples in total. To test them for antibiotic susceptibility a VetMIC GN-mo panel was used – a MIC-based (minimum inhibitory concentration) broth-microdilution method. Antibiotic substances included in the study were: amoxicillin, ciprofloxacin, nalidixic acid, gentamicin, streptomycin, tetracycline, florfenicol, colistin, sulfamethoxazole, trimethoprim, chloramphenicol, meropenem, cefotaxime and ceftazidime.
At each farm a questionnaire was also filled in to enable identification of possible risk factors for antibiotic resistance. The questions were chosen and formulated in a manner that would give us insight in the routines regarding antibiotic usage, husbandry and health status of the pigs.
From 81 samples, 81 Escherichia coli isolates were obtained. The percentage of resistant isolates among the tested isolates for each of the included antibiotics was as follows: ampicillin (85.2%), ciprofloxacin (48.1%), nalidixic acid (30.8%), gentamicin (7.4%), streptomycin (76.5%), tetracycline (86.3%), florfenicol (2.4%), colistin (0.0%), sulfamethoxazole (84.0%), trimethoprim (70.4%), chloramphenicol (58.0%), cefotaxime (1.2%) and ceftazidime (3.7%). Multidrug resistance (MDR) was found in 95.1% of the isolates. The variations in management and antibiotic usage among the farms were very small and therefore statistical relationships could not be obtained in regards to management, antibiotic usage and antibiotic resistance.
Some of the results for meropenem were found to be unreliable. One of the strains (M13) had nevertheless a high minimum inhibitory concentration (MIC) for meropenem as well as for other betalactams and is therefore possibly ESBLCARBA-producing (extended spectrum betalactamase- and carbapenemase-producing). Such finding would be perturbing since an ESBLCARBA-producing strain are resistant to several highly important antimicrobials. This result needs however to be further investigated with PCR (polymerase chain reaction).
Although there are undertakings regarding AMR in Thailand, the usage of antimicrobials in animals remains less defined and the presence of AMR seems to be high compared to Sweden and Europe as well as Canada. An AMR surveillance program is necessary in Thailand as well as other Southeast Asian countries to be able to draw plausible conclusions regarding the AMR and the effect of antibiotic usage in this region.
This study shows a wide use of antibiotics in the farms included. All of the farms administered antibiotics to the sows as injection as a routine after farrowing. The results from the antibiotic susceptibility tests display a generally high resistance frequency for a majority of the included antibiotics. This indicates that a wide use of antibiotics results in resistant bacteria, which makes a prudent antibiotic use, as well as surveillance systems, crucial to curb the development of more resistant bacteria.

,

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett globalt växande problem ur såväl humanmedicinska, veterinärmedicinska och samhällsekonomiska perspektiv. Antimikrobiella läkemedel är avgörande för behandlingen av vissa sjukdomar och utan rätt behandling kan dessa sjukdomar innebära dödlig utgång. Inom veterinärmedicin används antimikrobiella medel i behandlingen av sjukdomar såväl som i förebyggande och tillväxtfrämjande syfte. Brist på fungerande antimikrobiella medel kan därför resultera i omfattande ekonomiska förluster för djurägare såväl som för hela samhället, speciellt i utvecklingsländer.
Den utbredda och ansvarslösa användningen av antibiotika bidrar till utvecklingen och spridningen av resistenta bakterier och resistensgener. Flera studier har påvisat en risk för spridning av resistenta bakterier från produktionsdjur till människa, därför har åtgärder vidtagits på nationell- och internationell nivå för att motverka denna utveckling. Exempel på åtgärder är de övervakningssystem som finns i många länder för att regelbundet se över resistensmönster av utvalda mikrober. Med ökad kunskap om resistens samt om mekanismerna bakom resistensutvecklingen är det möjligt att förändra regler och rekommendationer för antibiotikaanvändning så att antibiotika med brett spektra ersätts av de med smalare spektra, alternativt att antibiotika inte används alls i de fall det inte behövs.
Förbättringar i förebyggande åtgärder så som god hygien och ökad biosäkerhet skulle minska behovet av antimikrobiella medel till produktionsdjur, vilket också skulle bidra till förbättring av resistensläget.
Denna studie ämnar bidra till den så viktiga övervakningen och kartläggningen av AMR hos livsmedelsproducerande djur. Grisproduktionen i Thailand är omfattande och mängden gårdar med storskalig grisproduktion ökar kontinuerligt, därför var Thailand ett lämpligt val för studien.
I denna studie isolerades indikatorbakterier av arten Escherichia coli från rektalsvabbar från friska suggor på 27 medelstora (100-500 suggor) grisgårdar i nordöstra Thailand. Prover togs från tre suggor på varje gård vilket resulterade i totalt 81 prover. Känslighetstestet utfördes med hjälp av VetMIC (panel GN-mo), vilket är en MIC-baserad (minimum inhibitory concentration=minsta hämmande koncentration) buljong-mikrodilutionsmetod. Följande 14 antibiotikasubstanser testades i studien: amoxicillin, ciprofloxacin, nalidixinsyra, gentamicin, streptomycin, tetracyklin, florfenikol, kolistin, sulfametoxazol, trimetoprim, kloramfenikol, meropenem, cefotaxim och ceftazidim.
På varje gård besvarades ett frågeformulär för att identifiera möjliga riskfaktorer för antimikrobiell resistens. Frågorna var utvalda och formulerade på ett sätt som kunde ge insyn i rutinerna i antibiotikaanvändning, skötsel och hälsostatus hos grisarna.
Eschericha coli kunde isoleras från alla 81 prover. Andelen resistens för respektive antibiotikum var följande: ampicillin (85,2 %), ciprofloxacin (48,1 %), nalidixinsyra (30,8 %), gentamicin (7,4 %), streptomycin (76,5 %), tetracyklin (86,3 %), florfenikol (2,4 %), kolistin (0,0 %), sulfametoxazol (84,0 %), trimetoprim (70,4 %), kloramfenikol (58,0 %), cefotaxim (1,2 %) och ceftazidim (3,7 %). Multiresistens (MDR) observerades hos 95,1 % av alla isolat. Variationerna i skötsel, hälsostatus och antibiotikaanvändning mellan gårdarna var mycket små och därför kunde inte statistiska samband observeras mellan dessa faktorer och antibiotikaresistensen.
En del av resultaten för meropenem konstaterades vara opålitliga och togs därför bort ifrån studien. En av stammarna (M13) hade dock ett högt MIC-värde för både meropenem och de andra betalaktamerna vilket innebär att den skulle kunna vara ESBLCARBA-producerande. Ett sådant fynd är oroande eftersom en ESBLCARBA-producerande stam är resistent mot flera av våra viktigaste antibiotika. Detta resultat behöver emellertid undersökas vidare med polymerase chain reaction (PCR).
Trots vidtagna åtgärder gällande antimikrobiell resistens i Thailand råder oklarheter i användandet av antimikrobiella medel till djur. Man ser också att förekomsten av resistenta bakteriestammar förefaller vara vanligare än i såväl Sverige och Europa som Kanada. Ett övervakningsprogram är nödvändigt i Thailand och andra Sydostasiatiska länder för att kunna dra några slutsatser rörande den antimikrobiella resistensen och effekten av antibiotikaanvändningen i denna region.
Denna studie visar en utbredd antibiotikaanvändning på de inkluderade gårdarna. Alla gårdar hade som rutin att ge en antibiotikainjektion efter grisning. Resultaten från resistenstesten visade en generellt hög resistensförekomst mot majoriteten av inkluderade antibiotika. Detta indikerar att en utbredd antibiotikaanvändning kan resultera i resistenta bakterier. En ansvarsfull användning, såväl som övervakningssystem, är således nödvändigt för att bromsa utvecklingen av fler resistenta bakterier.

Main title:Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from medium-sized swine herds in North-eastern Thailand
Authors:Halje, Matilda
Supervisor:Magnusson, Ulf
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:61
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:antibiotic resistance, pigs, Thailand
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5847
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5847
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:09 Nov 2016 12:56
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics