Home About Browse Search
Svenska


Palmgren, Malin, 2016. Övervikt hos svenska katter : prevalens och riskfaktorer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
626kB

Abstract

Övervikt är ett vanligt förekommande problem hos våra katter. För att förebygga förekomsten av övervikt är det betydelsefullt att veta vilka individer som har högre sannolikhet att drabbas av övervikt och varför de drabbas. Syftet med detta examensarbete var att undersöka prevalens av övervikt hos svenska katter samt att identifiera riskfaktorer för övervikt. Dessutom undersöktes samband mellan olika diagnoser och övervikt.
Journaler från 1076 katter som besökt Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden 1 januari 2013 till 30 september 2015 granskades. Ur journalerna hämtades data om katternas ras, ålder, kön, kastrationsstatus, hull (beskrivet som en body condition score), eventuellt försäkringsbolag samt angiven diagnoskod vid vårdtillfället. Katterna delades därefter in i olika kategorier baserat på ras, ålder, kön och kastrationsstatus samt diagnoskategori. Med hjälp av en multivariat logistisk regressionsmodell studerades samband mellan övervikt och olika variabler.
44 % av katterna i studien klassades som överviktiga. Sannolikheten att vara överviktig var högre för intakta hankatter samt kastrater av bägge könen jämfört med intakta honkatter. Katter i ålderskategorin 7-10 år hade en högre sannolikhet för övervikt jämfört med katter i ålderskategorin 1-2 år. Det fanns även ett samband mellan olika raskategorier och övervikt. Kategorin bestående av raserna devon rex och sphynx hade högre sannolikhet för övervikt jämfört med kategorin huskatter. Katter av raserna birma samt perser och exotic var istället mindre sannolika att vara överviktiga jämfört med kategorin huskatter. En katt med en diagnoskod ur kategorin cirkulationsorgan, hela djuret eller övre urinvägar var mindre sannolik och en katt med en diagnoskod ur kategorin nedre urinvägar mer sannolik att vara överviktig jämfört med en katt med en diagnoskod ur kategorin traumatiska skador.

,

Obesity is a common problem among cats. To prevent and decrease the prevalence of obesity it is essential to know which individuals that are more prone to becoming overweight and the reason for this. The aim of this study was to investigate the prevalence of obesity among Swedish cats and to identify risk factors for obesity. Associations between obesity and different diagnoses were also studied.
Medical records from 1076 cats, which visited the University Animal Hospital in Uppsala during the period 1 January 2013 to 30 September 2015, were studied. Data collected from the medical records included: breed, age, sex, body condition score, diagnostic code, if the cat was insured and whether the cat was neutered or not. The cats were thereafter divided into categories based on breed, age, sex, neutering status and diagnostic code. A multivariable logistic regression model was used to study associations between obesity and different variables.
44 % of the cats in the study were classified as overweight. The probability to be overweight was higher for intact male cats and for neutered cats of both sexes compared to intact female cats. Cats in the age category 7-10 years had a higher probability of being overweight compared to cats in the age category 1-2 years. There was also an association between different breed categories and obesity. In the category with the breeds Devon rex and Sphynx cats were more likely to be overweight compared to domestic cats. Birman, Persian and Exotic shorthair breeds were less likely to be overweight compared to domestic cats. A cat assigned a diagnostic code from the categories circulatory system, the entire animal and upper urinary tract disease were less likely to be overweight compared to the diagnostic category traumatic injuries. The probability to be overweight was higher for cats from the category lower urinary tract disease compared to the category traumatic injuries.

Main title:Övervikt hos svenska katter
Subtitle:prevalens och riskfaktorer
Authors:Palmgren, Malin
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Öhlund, Malin
Examiner:Hamlin, Helene
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:44
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:katt, övervikt, body condition score
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5831
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5831
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2016 15:04
Metadata Last Modified:19 Mar 2018 00:15

Repository Staff Only: item control page