Home About Browse Search
Svenska


Corin, Antonia, 2016. Intraartikulär mineralisering i knäleden hos katt : en undersökning av potentiellt predisponerande faktorer, bilddiagnostisk detektion och association med morfologiska osteoartritlesioner i ledbrosket. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Intraartikulär mineralisering är ett vanligt fynd vid röntgendiagnostik av knäleder hos katter. Etiologin till mineraliseringen är fortfarande okänd, men ett flertal studier har påvisat ett samband med osteoartrit. Syftet med detta arbete var att med hjälp av datortomografi av höger knäled från katter och resultat från histologisk analys av ledbrosket undersöka samband mellan intraartikulär mineralisering och osteoartrit. Syftet var även att leta efter samband mellan intraartikulär mineralisering och andra parametrar som kattens storlek, ålder, kön och volym på sesamoidben vilka skulle kunna ge indikationer om bakomliggande etiologi. Ytterligare ett syfte med arbetet var att utvärdera röntgen med avseende på detektion av intraartikulära mineraliseringar, där datortomografi användes som ”gold standard”.
Detta arbete använde sig av kattkadaver som genomgått röntgen och datortomografisk undersökning av höger knäled för att mäta volym på intraartikulära mineraliseringar, sesamoidben och femur. Gradering av ledbroskets morfologiska osteoartritlesioner, vilket utfördes som del av en annan studie, användes i detta arbete och jämfördes med volym och förekomst av de intraartikulära mineraliseringarna.
Intraartikulär mineralisering detekterades i 14 av 31 knäleder varav 11 av mineraliseringarna var små i storlek (<2,25 mm²), men inga stora (>6,25 mm²) i jämförelse med tidigare studier. Inga signifikanta samband kunde påvisas mellan förekomst av intraartikulär mineralisering och morfologiska osteoartritlesioner, femurvolym, lateral fabellvolym, popliteal sesamoidvolym, patellavolym, kön eller ålder av katterna. Dock kunde ett signifikant samband ses mellan den mediala fabellens volym och förekomst av intraartikulär mineralisering. Röntgen hade hög sensitivitet och specificitet för detektion av intraartikulär mineralisering. Slutsatserna är att mineraliseringar med liten volym inte är associerade med ledbrosklesioner och att katter med mineraliserad medial fabell tenderar även att ha en större volym av den mediala fabellen vid förekomst av intraartikulär mineralisering.

,

Intra-articular mineralization is a common radiographic finding in cat stifles. The etiology of the mineralization remains unknown, but several studies have shown a correlation with osteoarthritis. The aim of this study was to investigate possible correlations between intra-articular mineralization and osteoarthritis by examination of the right stifle joint by computed tomography and results from histological analysis of the articular cartilage. The aim was also to look for correlations between intra-articular mineralization and other parameters such as cat size, age, sex and sesamoid bone volume which could give indications of the underlying etiology. Additionally, another aim of this study was to evaluate the detection of intra-articular mineralization with radiography, where computed tomography was used as “gold standard”. The study material consisted of cat cadavers that underwent radiography and computed tomography of the right stifle. The volume of intra-articular mineralizations, sesamoid bones and femur were measured.
The morphologic osteoarthritis lesions of the articular cartilage were graded as a part of another study, and were in the current study compared with the volume and presence of the intra-articular mineralizations.
Intra-articular mineralizations were detected in 14 of 31 stifles and most (11) of the mineralizations were small (<2,25 mm²), and no mineralizations were large (>6,25 mm²) when compared to earlier studies. No significant correlation was found between intra-articular mineralizations and morphological osteoarthritis lesions of the articular cartilage, femur volume, lateral fabella volume, popliteal sesamoid volume, patella volume, sex or age of the cats. A significant correlation was found between the volume of the medial fabella and the presence of intra-articular mineralization. Radiography had a high sensitivity and specificity for detection of intra-articular mineralizations. The study concluded that small-volume mineralization was not associated with osteoarthritis lesions of the articular cartilage and that cats with mineralized medial fabella tended to have larger medial fabella volume when intra-articular mineralization was present.

Main title:Intraartikulär mineralisering i knäleden hos katt
Subtitle:en undersökning av potentiellt predisponerande faktorer, bilddiagnostisk detektion och association med morfologiska osteoartritlesioner i ledbrosket
Authors:Corin, Antonia
Supervisor:Ley, Charles and Ley, Cecilia
Examiner:Hansson, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:30
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:meniskmineralisering, intraartikulär mineralisering, knäleder, katter, felin osteoartrit, datortomografi, radiologi, röntgen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2016 10:51
Metadata Last Modified:07 Sep 2017 23:15

Repository Staff Only: item control page