Home About Browse Search
Svenska


Falk, Karolina, 2016. Praktisk strålsäkerhet vid röntgen av smådjur : en enkätundersökning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta kandidatarbete är att utföra en enkätstudie som sammanfattar hur djurhälsopersonal ute i den kliniska verksamheten arbetar med praktiskt strålskydd vid röntgen och bilddiagnostik av smådjur. Arbetet ska även belysa varför det är viktigt att djurhälsopersonal arbetar för att minska den sekundärstrålning som uppstår vid varje röntgenundersökning.
En enkätstudie genomfördes där 51 personer verksamma som djurhälsopersonal deltog. Enkäten bestod av elva frågor och ett antal följdfrågor. Frågorna berörde till största del arbetssättet kring det praktiska strålskyddet men delade även in respondenterna efter yrkeskategori och utbildning. Enkäten utformades via Netigate och skickades ut via e-post till deltagarna.
Resultatet redovisades deskriptivt och visade att det var yrkeskategorierna legitimerade djursjukskötare och djurvårdare på utökad nivå som vanligtvis utför röntgen inom djurens hälso- och sjukvård. Inga tydliga samband kunde ses mellan vilken yrkes- eller utbildningskategori som använde vilken typ av personlig skyddsutrustning. De vanligaste skyddskläderna djurhälsopersonal erbjöds på sina arbetsplatser var blyförkläde, tyroideaskydd och blyhandskar. Blyskyddsglasögon erbjöds sällan. Användandet var vanligtvis kombinationen av blyförkläde och tyroideaskydd. Strålsäkerhetsmyndigheten uttrycker att röntgenpersonal i största möjliga mån ska befinna sig utanför röntgenrummet vid undersökningen. Även om de flesta av respondenterna i denna studie kunde manövrera undersökningen utanför röntgenrummet, så valde elva att alltid befinna sig inne i rummet och 27 valde att befinna sig inne i rummet vid hälften av undersökningarna.
Inom litteraturen framkommer det att förutom ett konsekvent användande av personlig skyddsutrustning krävs att röntgenpersonalen arbetar aktivt för att minska sekundärstrålning. Detta görs genom att använda så låga exponeringsvärden som möjligt vid röntgenundersökningarna och att avskärma primärstrålfältet i största möjliga mån. Ett övervägande bör även göras om en röntgenundersökning behöver genomföras, eller om undersökningen går att göra med andra diagnostiska metoder.

,

The aim of this bachelor thesis is, with the help of a survey, to present how animal health
personnel work with practical radiation safety in small animal radiology. This essay will also
illustrate why it is important for animal health staff to reduce the scattered radiation that is
produced at each X-ray exam.
A survey was conducted and 51 people participated. The questionnaire consisted of eleven
questions, and a number of further questions which mainly addressed the work procedures with
practical radiation safety, but also divided the respondents in groups depending on their
profession and/or education. The questionnaire was designed by Netigate and sent via email to
the participants.
The result was presented descriptive and showed that it is the professional categories registered
veterinary nurse and veterinary assistant who usually performed X-ray exams in small animal
health care. No obvious correlation could be seen between the professional or educational
category and which personal protection equipment the respondent used. The most common
protective clothing animal health staff was offered at their workplaces were lead apron, thyroid
collars and protective gloves. Lead aprons and thyroid collars were the most commonly worn.
Lead glasses were seldom offered. The Swedish Radiation Safety Authority expresses that Xray
staff should be located outside the X-ray room during the examination. Most of the
respondents in this study were able to maneuver the examination from outside the X-ray room,
but eleven respondants chose to always be inside the room and twenty-seven respondants chose
to be inside the examination room half of the times.
In litterature it is mentioned that in addition to the consistent use of personal protective
equipment, radiology staff should, in their everyday work try to reduce secondary radiation.
This can be done by using as low exposure values as possible during X-ray examinations, and
by shielding the primary beam to the greatest possible extent. Thought should also be given to
if an X-ray examination is neccessary, or can be replaced with another type of examination.

Main title:Praktisk strålsäkerhet vid röntgen av smådjur
Subtitle:en enkätundersökning
Authors:Falk, Karolina
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:23
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:praktiskt strålskydd, sekundärstrålning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5789
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5789
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2016 12:53
Metadata Last Modified:08 Sep 2016 14:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics