Home About Browse Search
Svenska


Melin, Tina, 2016. Vanliga sjukdomar och omvårdnad av neonatala föl. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
564kB

Abstract

Födseln innebär en stor förändring för fölets kropp och organ. Efter födseln ska fölet, som
tidigare varit beroende av stoet, fungera självständigt. På grund av förändringen kan föl vara
mer känsliga för att drabbas av sjukdomar och komplikationer. Vanliga sjukdomar eller tillstånd
som drabbar neonatala föl är icke infektiös diarré, svagt föl, sepsis och mekoniumförstoppning.
Även urinblåseruptur, prematuritet, dysmaturitet, failure of passive transfer och kolik
förekommer hos neonatala föl. Omvårdnaden av föl innefattar flera omvårdnadsåtgärder och
kan delas in i nivåer utefter hur mycket omvårdnad som krävs. Den lägsta nivån innefattar
grundläggande omvårdnad som exempelvis närings- och vätsketillförsel och den högsta nivån
av omvårdnad innefattar föl som kräver kontinuerlig övervakning och assisterad andning.
Omvårdnadsåtgärderna som ingår kan vara att se till så att fölen ligger på ett lämpligt underlag
för att minska riskerna för liggsår och hålla fölen rena och torra för att undvika frätskador från
urin. Stödmatning är också en viktig aspekt inom omvårdnaden av sjuka föl som kanske inte
kan dia. Sjuka föl har en nedsatt förmåga till termoreglering och kan därför behöva extra värme
genom filtar, varma dropp eller värmelampor för att inte drabbas av hypotermi.
Fölens tillstånd kan ändras snabbt och det är viktigt att vara uppmärksam på fölens
allmäntillstånd, vitala parametrar, beteende och difrekvens. Försämringar i dessa parametrar är
ofta bland de första symptomen på sjukdom. Vilken omvårdnad som krävs avgörs av fölets
tillstånd och behov. Målet med omvårdnaden är att underlätta för fölet, se till att det är bekvämt
samt stödja eventuellt nedsatta kroppsfunktioner. Två föl, med samma sjukdom kan kräva olika
omvårdnad beroende på hur de påverkats av sjukdomen. Vid omvårdnad av föl är kunskap om
fölets normala beteende och de vanligaste sjukdomarnas symptom viktiga för att kunna skilja
normala förändringar från onormala. Noggrann övervakning av vitala parametrar är viktig för
att kunna upptäcka små förändringar i fölets tillstånd.
Viss forskning kring omvårdnad och sjukdomar hos neonatala föl är hämtad från humanvården.
Det är viktigt att känna till då det kan finnas artskillnader i svaren på behandlingar mellan
människor och hästar. Få studier är gjorda på neonatala föl och omvårdnaden av dem.

,

Birth is a big change for the body and organs of the foal. After birth the foal, which were earlier
dependent on the mare, must function independently. Because of the change the foal might be
more sensitive to contracting diseases or encounter complications. Common diseases in the
neonatal foal are non-infectious diarrhea, weak foal, septicemia and meconium retention.
Urinary bladder rupture, prematurity or dysmaturity, failure of passive transfer and colic were
also common in foals admitted to equine hospitals. Care of the neonatal foals involves several
nursing interventions and can be divided into levels depending on the extent of care needed.
The lowest level of care includes basic care like support feeding and fluid therapy and the
highest level of care includes continuous monitoring and assisted ventilation. Nursing
interventions included in the care of neonatal foals are making sure the foal lies on a suitable
bedding to prevent decubital ulcers and to keep the foals clean and dry to prevent urine scalding.
Support feeding is also an important nursing intervention for foals unable to nurse. Sick foals
have a reduced ability to thermoregulate and may therefore need extra warmth by blankets or
warm fluid therapy in order not to become hypothermic.
The status of the foal can change rapidly and it is essential to be attentive of changes in their
vital parameters, behavior and nursing frequency as decreases in those parameters are often the
first symptoms of disease. The level of care needed is dependent on the needs and condition of
the foal. The goal with nursing care is to help the foal and support affected bodily functions.
When nursing the neonatal foal knowledge of the foal’s normal behavior and the symptoms of
the most common diseases is important in order to be able to differentiate normal changes from
abnormal. Thorough monitoring of the foals vital parameters is essential in order to detect subtle
changes in the foal’s condition.
Part of the science on care and diseases in the neonatal foal is retrieved from studies done in
humans. We must therefore acknowledge that there may be differences in the response to the
treatment due to humans and horses being different species. Few studies are done on foals
regarding diseases and nursing care.

Main title:Vanliga sjukdomar och omvårdnad av neonatala föl
Authors:Melin, Tina
Supervisor:Wiklund, Maja
Examiner:Penell, Johanna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:17
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:omvårdnad, föl, neonatal, fölsjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5783
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5783
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2016 10:34
Metadata Last Modified:07 Sep 2016 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics