Home About Browse Search
Svenska


Tjäder, Rebecka, 2016. Obstruktiv FLUTD : orsaker, symtom och omvårdnad. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
835kB

Abstract

Detta är en litteraturstudie där resultat från vetenskapliga studier och annan litteratur sammanställts. Syftet var att ge en översiktlig bild av nedre urinvägssjukdom hos katt med fokus på urinstopp. Studien syftade också till att identifiera och beskriva de omvårdnadsåtgärder en djursjukskötare kan ansvara för vid behandling av en katt med urinstopp.
I studien framgick att FLUTD (feline lower urinary tract disease) är vanligt förekommande hos våra tamkatter. Flera författare har konstaterat att idiopatisk cystit är den vanligaste orsaken till FLUTD men att många andra orsaker också förekommer. Det finns ett brett spektrum av symtom vilket gör det viktigt att känna till syndromets olika uttryck. Särskilt viktigt är att kunna identifiera urinstopp, då detta kan ha mycket allvarliga konsekvenser. Utan behandling resulterar ett urinstopp i dödliga metabola störningar såsom hyperkalemi och metabolisk acidos.
Vid behandlingen av ett urinstopp har djursjukskötaren en viktig roll i flera olika omvårdnadsåtgärder som underlättar tillfrisknande. I samråd med veterinär administreras analgetika och eventuellt andra läkemedel. Vätsketerapi är nödvändigt för att kunna vända de metabola processer som gör katten sjuk. Djursjukskötaren behöver därför känna till vilken infusionstyp och -hastighet som lämpar sig vid detta tillstånd. Då urinkateter ofta används till katter med urinstopp bör djursjukskötaren också veta vilka typer av katetrar som lämpar sig vid detta tillstånd. Kommunikation mellan veterinär och djursjukskötare är avgörande för att minimera lidande, risker och behandlingstid.

,

This is a literature review where results of scientific studies and other literary pieces have been compiled. The aim was to present an outline of feline lower urinary tract disease (FLUTD), focusing on urethral obstruction. The review also aimed to identify and describe the nursing interventions that a veterinary nurse may be responsible for while treating a cat with urethral obstruction.
In the review it was concluded that FLUTD is a common disorder amongst our domestic cats. Several authors have stated idiopathic cystitis as the most common cause for FLUTD but that many other causes exist as well. A wide variety of symptoms may occur, which makes it important to be familiar with the different expressions of this syndrome. Especially crucial is the ability to identify a urethral obstruction since this may have grave consequences. Without treatment, a urethral obstruction may result in lethal metabolic disturbances such as hyperkalaemia and metabolic acidosis.
In treating a urethral obstruction, the veterinary nurse plays an important role in several different nursing interventions that facilitate recovery. Analgesics and other pharmaceuticals are administrated in accordance with the veterinarian’s orders. Intravenous fluid therapy is necessary to reverse the pathological metabolic processes that cause illness in the cat. Therefore, the veterinary nurse needs to know what type and rate of infusion is suited for this condition. As urinary catheters are common in treating feline urethral obstruction, the veterinary nurse should also know what types of catheters are suitable for this condition. Communication between the veterinarian and veterinary nurse is crucial in order to minimize suffering, risks and duration of treatment.

Main title:Obstruktiv FLUTD
Subtitle:orsaker, symtom och omvårdnad
Authors:Tjäder, Rebecka
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Penell, Johanna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:08
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:FLUTD, urinstopp, omvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5772
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5772
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 12:03
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics