Home About Browse Search
Svenska


Lehtinen Nordström, Lisa, 2016. Smärtbedömning på katt : jämförelse med och utan smärtformuläret CMPS-Feline. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta kandidatarbete inom djuromvårdnad syftade till att undersöka om ett smärtformulär kunde vara till hjälp för djursjukskötare vid smärtbedömningar på katt. Att bedöma smärtnivå är en vanlig arbetsuppgift för djursjukskötare. Det anses dock av många vara svårt, vilket till stor del är till följd av att katter inte gärna visar när de har ont. Det finns studier inom området, dock saknas det konsensus om vilken som är den bästa metoden för att bedöma smärta.
För att undersöka ifall smärtbedömningar blir enklare med ett hjälpmedel testades ett av de befintliga smärtformulären för katt i en klinisk miljö på ett djursjukhus. Det formulär som användes var Glasgow Composite Measure Pain Scale – Feline, ett beteendebaserat formulär som är fokuserat på akut smärta. Det testades genom ett försök med korta filmklipp av tre katter. Filmklippen bedömdes av nio legitimerade och sju tillförordnade djursjukskötare. De fick utifrån filmklippen besvara om de ansåg att katterna var i behov av smärtlindring och hur mycket smärta de bedömdes ha. De fick därefter se filmklippen igen och utföra smärtbedömningar utifrån formulärets anvisningar. De fick även svara på ifall formuläret hade varit till hjälp under bedömningarna.
Resultatet visade att formuläret ansågs vara till hjälp av 85,7 % av deltagarna och att det bidrog till en mer samstämd uppskattning av katternas smärtgrad. Det gick även att upptäcka skillnader mellan bedömningarna av deltagarna från olika kategorier, exempelvis utifrån hur länge de arbetat inom yrket. Skillnader kunde också upptäckas i bedömningarna utförda av de legitimerade och de tillförordnade djursjukskötarna. Då det var en liten studie med få deltagare kunde inte några större slutsatser dras utifrån studiens resultat. Det är dock tydligt att området kräver ännu mer forskning och att smärtformulär skulle kunna vara till hjälp i det dagliga arbetet för en djursjukskötare.

,

The objective of this bachelor’s thesis in veterinary nursing was to investigate if a pain form would be of help to veterinary nurses during pain assessments in cats. Pain assessment is a task commonly performed by veterinary nurses. Some consider this task difficult, which partly stems from the cat’s unwillingness to reveal signs of pain. Although this field has been researched, there is still a lack of consensus regarding the best approach to pain evaluation.
A preexisting pain form was tested in a clinical environment to examine whether it would simplify pain assessments. The form used in this study was the Glasgow Composite Measure Pain Scale – Feline, a behaviour-based form which focuses on acute pain in cats. This was tested through an experiment with video recordings of three cats. The recordings were watched and evaluated by licensed veterinary nurses and veterinary nursing students with a special permission to practice the profession. Based on the video recordings they answered whether or not the cats where in need of analgesia, and how much pain the cats seemed to be experiencing. They then re-watched the recordings and performed pain assessments according to the instructions in the form. They were also asked whether the form had been of help during the assessments.
The results showed that the form was considered to be of help by 85,7 % of the participants and that it contributed to a more uniform assessment of the pain of the cats. It was also possible to detect differences between the assessments performed by participants of different categories, for example based on the period of time they had been practicing the profession. There were also differences between the licensed veterinary nurses and the non-licensed veterinary nurses. As this was a minor-scale study with few participants it was not possible to draw any major conclusions based on the results of the study. However, it is clear that this field needs more research and that pain forms could be of help in the daily work of a veterinary nurse.

Main title:Smärtbedömning på katt
Subtitle:jämförelse med och utan smärtformuläret CMPS-Feline
Authors:Lehtinen Nordström, Lisa
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Penell, Johanna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:05
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:smärta, bedömning, katt, analgesi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5769
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 11:22
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 11:22

Repository Staff Only: item control page