Home About Browse Search
Svenska


Bennetoft, Ludvig and Lindahl, Dag, 2016. Kycklingproduktion : en analys av produktiongrenens ekonomiska förutsättningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
732kB

Abstract

Kycklingkonsumtionen ökar i världen och i Sverige. För att bemöta den ökade efterfrågan på Svensk kyckling som kan förväntas i framtiden behöver den slaktade volymen öka och fler djur produceras. De befintliga producenterna föder idag upp fler omgångar kyckling per år än någonsin och ökat kapacitetsutnyttjande sker också genom delad slakt för vissa producenter. För att bemöta den ökade efterfrågan på svenskt kycklingkött kan därför förväntas att produktionsytan behöver öka i landet i form av nyinvesteringar. Det visar även SJV (2015) att intresset för investering i kycklingproduktion har ökat.
Det finns dock begränsad offentlig information om prisnivåer samt intäkts- och kostnadspåverkande faktorer för kycklingproduktion vilket gör att det råder informationsasymmetri på marknaden och mot allmänheten. Vid samtal med kycklingproducenter lyfts detta problem fram genom att de upplever att många har en felaktig bild av branschens lönsamhet. Det efterfrågas oberoende kalkyler och analyser som kan påvisa en korrekt bild av branschens lönsamhet och förutsättningar.
Studiens syfte är att analysera olika produktionsvariablers påverkan på det ekonomiska resultatet för kycklingproduktion. I studien upprätts en investeringskalkyl för ett nybyggt kycklingstall på 8000 kvadratmeter för att identifiera hur förändringar i produktionsvariablerna påverkar lönsamheten.
För att uppnå studiens syfte har empiriskt material samlats in från anonyma kycklingproducenter i form av historisk produktionsuppföljning samt genom intervjuer. För att bedöma investeringskostnaden har nyligen uppförda kycklingstalls investeringskostnader analyserats.
Studiens resultat visar att lönsamheten vid en investering i ett kycklingstall är mycket svag vid rådande förutsättningar. Investeringskalkylerna i studien beräknas med nuvärdesmetoden och hanterar inte finansieringskostnader. Vid aktuella prisnivåer samt genomsnittligt produktionsresultat från studiens producenter med en grundinvestering på 4200 kr per kvadratmeter och en kalkylränta på 4 % visar studien en vinstmarginal om – 3,6 % då investeringens livslängd är 20 år. Lönsamheten för studiens kalkylobjekt är så pass svag att investeringen inte kan betala av sig med en nollränta på 20 år.
Studien visar även hur känslig produktionen är vid produktionsförändringar för delad slakt och antalet omgångar per år. Skulle den delade slakten upphöra och en återgång sker till tidigare utslaktningsmetoder försämras lönsamheten från investeringskalkylen med 85 % årligen jämfört med grundförhållandena i tidigare stycke. Skulle producenterna leverera en omgång mindre per år jämfört med grundförhållandena i tidigare stycke försämras lönsamheten med 12,5 % i kalkylen årligen.
Studien jämför även räntabiliteten på totalt kapital mellan producent och förädlingsledet. Detta görs genom en jämförelse med Scandi Standard årsrapport 2015 och kalkylobjektet. Det är stora skillnader mellan produktionsled och förädlingsled visar studien. Hade kalkylobjektet krävt samma avkastning på totalt kapital som Scandi Standard uppvisar 2015 hade ett TB1/kvm av 218,19 kr krävts. Det är en ökning på 157 % jämfört med producenternas nuvarande genomsnittliga TB1/kvm.

,

The consumption of broiler is increasing in Sweden and in the world. To meet the increased demand in Sweden that is expected in the future, the slaughtered volume has to increase. The existing producers in Sweden produce today more broiler per year than ever before and the producer’s capacity utilization is already at maximum. To meet the increased demand of Swedish broiler, new investments in broiler production has to increase.
However, there is limited public information on price levels and costs influencing factors for broiler production, which means that there is information asymmetry in the market and the public. Producers request an independent evaluation and analysis that can detect an accurate picture of the industry´s profitability and prospects.
The study aims to analyze the impact of different production variables on the financial performance of broiler production and the establishment of an investment appraisal for a broiler stable of 8 000 square meters. In order to achieve the purpose of the study empirical material is gathered from anonymous broiler producers in the form of historical production reports and interviews.
The study results show that the profitability of an investment in a new broiler stable is rather weak at the current conditions. At current price levels and average production results from the study, a producer with an initial investment of 4 200 kr per square meter and a discount rate of 4 %, the study shows a profit margin of – 3,6 % when the expected life of the investment is 20 years. If producers deliver a batch less per year with the same conditions as before, the profit will decrease with 12,5 % per year in the investment calculation.

Main title:Kycklingproduktion
Subtitle:en analys av produktiongrenens ekonomiska förutsättningar
Authors:Bennetoft, Ludvig and Lindahl, Dag
Supervisor:Andersson, Hans and Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1022
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kyckling, slaktkyckling, ekonomi, investeringskalkyl, ekonomiska förutsättningar, kycklingstall, osäkerhetsfaktorer, produktionsvariabler, produktionsfaktorer, investering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5734
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2016 09:08
Metadata Last Modified:31 Aug 2016 09:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics