Home About Browse Search
Svenska


Sitbon, Joel, 2016. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen.

I problembakgrunden diskuteras hur revisionspliktens avskaffande har lett till sämre redovisningskvalitet för småbolag. Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap om vilket ansvar det innebär att vara företagare, exempelvis skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning, när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det riskerar att leda till mindre information i förvaltarberättelsen och en ökad osäkerhet för konkursförvaltaren. Ett antal arbeten har tidigare studerat konsekvenser av revisionspliktens avskaffande, men inget har behandlat revisionsplikten från konkursförvaltarens perspektiv.

I studien undersöks hur konkursförvaltarberättelsens informationsvärde och användbarhet påverkats av om aktiebolagen har anlitat redovisningskonsult eller revisor. För att analysera förvaltarberättelsens detta har jag utgått ifrån teorier kring revision och redovisning. I teorin beskrevs revision som försäkran, förbättring, försäkring och legitimering. Redovisningsteorin beskrev redovisning som viktig för informationsvärdet mellan företaget och dess intressenter. För att redovisningen skall vara användbar måste den vara relevant, tillförlitlig och jämförbar.

Uppsatsen är en kvantitativ studie eftersom syftet är att undersöka statistiska samband. Det empiriska materialet som användes är 160 förvaltarberättelser publicerade mellan 2012-12 - 2015-07.

För att analysera studiens syfte undersöktes förvaltarberättelsens information och användbarhet med utgångspunkt i revision och redovisning genom att studera tillgångar, skulder, tid för konkursprocessen och möjlighet till återvinning. Förvaltarberättelsens informationsvärde undersöktes genom att mäta b.la. fullgörandet av bokföringsskyldighet enligt lag och upprättandet av KBR. Detta jämfördes mot anlitandet förekomsten av redovisningskonsult och revisor i konkursbolagen.

Resultatet visar att brist på omsättning och lönsamhet är de två vanligaste orsakerna till att konkursbolagen hamnar på obestånd. Egen ansökan och Skatteverket är de två vanligaste parterna som skickar in konkursansökan. Redovisningskonsulten och revisorn kan tillsammans ge positiva effekter på fullgörandet av bokföringsskyldighet jämfört med var och en för sig. Vid en jämförelse mellan redovisningskonsult och revisorn fanns en tendens att
konsulten i högre grad bidrog till fullgörandet av bokföringsskyldighet. Sammantaget visar data att en redovisningskonsult eller revisor i få fall påverkar företagen att upprätta KBR, trots bolagens skyldighet enligt lag.

Genom att mäta skulder i förhållande till tillgångar visar resultatet att konkursbolag som inte anlitat revisor i snitt är tio gånger mer skuldsatta jämfört med konkursbolag där revisor
anlitats.

Sammantaget visar studien att redovisningskonsulten tillsammans med revisorn bidrar med det bästa informationsvärdet och resultatet för förvaltarberättelsen, vilket är betydelsefullt för konkursförvaltarens granskning av konkursbolag.

,

This study aims at investigating whether the information value and usability of the bankruptcy administrator’s report are affected depending on if companies have hired an accountant and/or auditor or not.

The thesis is a quantitative study because the purpose is to examine statistical relations. The empirical material is based on 160 bankruptcy administrator’s reports published from December 2012 to July 2015.

The bankruptcy administrator’s report was evaluated based on the following: assets, liabilities, time of the bankruptcy process, and the possibility of recovery. The information value of the bankruptcy administrator’s report was investigated by obligation to keep accounts and establishing control balance sheet, as compared to presence of the auditor and accounting consultant.

The result suggests that the lack of turnover and profitability are the two most common reasons for bankruptcy of companies. Custom application and the application by Swedish tax Authority are the two most common parties submitting bankruptcy petition. Together, auditor and accountant may have positive effects on the performance of the obligation to keep accounts, compared with each one individually. In a comparison between the auditor and the accountant, a tendency was observed, suggesting that the accountant increasingly contributed
to the fulfilment of accounting obligations. Overall, the data show that neither the auditor nor the accountant affect companies to establish control balance sheet.

By measuring liabilities relative to assets, the result suggests that bankrupt companies that have not engaged auditors, on average, are ten times more indebted than bankrupt companies where auditors were hired.

Main title:Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs
Subtitle:en studie utifrån revisionspliktens avskaffande
Authors:Sitbon, Joel
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1035
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Förvaltarberättelse, Konkursförvaltning, Revisionsplikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5716
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5716
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2016 14:32
Metadata Last Modified:22 Aug 2016 14:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics