Home About Browse Search
Svenska


Liss, Arvid and Meyer, Kim, 2016. Från produktvarumärkning till företagsvarumärkning : en fallstudie av matföretaget Paul och Thoms omprofilering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
539kB

Abstract

Omprofilering kan förklaras som ett sätt att modifiera eller bygga upp nya varumärkesdelar som syftar till att skapa en ny image eller en differentierad position i intressenternas medvetande. Det är ett sätt att skapa fördelar och en identitet som sticker ut gentemot företags konkurrenter. Globaliseringen av handeln har resulterat i en ny era där fokus på produktvarumärkning har flyttats till företagsvarumärkning. Flera författare har visat att befintlig varumärkeslitteratur näst intill uteslutande baserats på stora företag, hänsyn har inte tagits till små- och medelstora företag som har helt andra förutsättningar. Mindre företag skiljer sig bland annat från större företag genom företagarens delaktighet i det dagliga arbetet.
Syftet med denna fallstudie är att undersöka varför och hur ett mindre företag har genomfört en omprofilering. Forskningsfrågorna används till att undersöka vilka anledningar som funnits till omprofileringen samt hur företaget Paul och Thom har arbetat fram till lanseringen. För att kunna besvara dessa frågor genomfördes studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ forskningsmetod, där fem personer från företaget intervjuades. Det var fyra personer från ledningen, som varit mest involverade i omprofileringsprocessen och en medarbetare från marknadsföringsavdelningen.
Resultatet från intervjuerna visar att Paul och Thom befinner sig i ett slags mellanläge. Det är inte ett mindre företag, som lättare kan genomföra en omprofilering samtidigt som det heller inte kan klassas som ett stort företag. Det praktiska bidraget består i att ge underlag för mindre företag hur de kan gå tillväga vid en omprofilering. Det teoretiska i sin tur utgörs av att företag kan befinna sig i ett mellanläge och att det är svårt att klassa vissa saker efter företagets storlek. Paul och Thom tillhandahåller förutsättningar som både ett större företag och ett mindre företag.
Anledningar till omprofilering och hur företaget har gått tillväga överensstämmer med tidigare studier kring detta. Det som skiljer sig är att Paul och Thom som ett mindre företag valde att anlita ett konsultbolag, vilket anses mer typiskt för större företag. Företagarens roll i ett mindre företag, som tagits upp i uppsatsens litteraturgenomgång stämde väl överens med hur organisationen ser ut hos Paul och Thom. Slutligen resulterar det i slutsatsen att det är svårt att kategorisera ett företags agerande efter storlek. Alla företag har olika förutsättningar och agerar utifrån dessa.

,

Re-branding can be defined as a way of modifying parts of a brand with a purpose of creating a new image or a different position in the stakeholders subconscious. This should result in an identity that stands out from the competition. The globalization of the world trade has led to a new era of business where product branding has changed to corporate branding. Many authors in the branding literature points at the almost exclusive focus on big corporations that it is based on. The small- and medium sized enterprises have been overseen even though they have other conditions than the large enterprises. For example, the entrepreneur plays a much bigger role in the daily work in a smaller enterprise than in a bigger one.
The purpose of this case study is to investigate why and how an enterprise has carried out a re-branding process. The research questions are used to investigate what the reasons for a re-branding is and how the case study enterprise, Paul och Thom, have worked up until the launch. The investigation was done with semi-structured interviews with a qualitative perspective. Five people were interviewed for this case study.
The interviews show that Paul och Thom has sort of a intermediate position. It’s not a small enterprise that would be able to do a rebranding fairly easy but at the same time it is not a big enterprise. Paul och Thom has some conditions like a big enterprise and some of a smaller enterprise which is the theoretical contribution of this case study.
The reasons for a re-branding and how Paul och Thom have proceeded correspond with previous studies. Paul and Thom differed since they hired a consultant event though they are a small enterprise. Hiring consultants is usually something bigger enterprises do. The role of the entrepreneur in a smaller enterprise that was raised in the reports literature review corresponded with the organizational structure at Paul och Thom. The final conclusion is that it can be difficult to categorize an enterprise’s behavior according to its size. All enterprises have different conditions that they act upon.

Main title:Från produktvarumärkning till företagsvarumärkning
Subtitle:en fallstudie av matföretaget Paul och Thoms omprofilering
Authors:Liss, Arvid and Meyer, Kim
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1028
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:corporate rebranding, corporate brand, product brand, brand management, varumärkesuppbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5729
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5729
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2016 12:57
Metadata Last Modified:12 Dec 2016 15:16

Repository Staff Only: item control page