Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Fanny and Fellenius, Frida and Norman, Rebecca, 2016. The interaction between contexts and entrepreneurs in a rural setting : investigating men and women entrepreneurs in the coordinated network Fjärdhundraland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Research has shown an increased interest regarding the meaning of contextual factors and their effect on entrepreneurial activities. It is shown that the entrepreneur’s surroundings possess a greater meaning to the entrepreneurial activities than what earlier research has revealed. Hence, it is an element that ought to be more thoroughly researched beyond the fact that it does affect entrepreneurship, and instead aim for research regarding how it affects entrepreneurship. Additionally, entrepreneurs are often associated with certain attributes, such as having strong driving forces, seeking independence and being risk takers. However, these are traits moreover often associated with men and masculinity, which may be founded in norms and stereotypes created in society. At the same time, there is an increase in women entrepreneurs, leading to speculations regarding differences in how the genders perform entrepreneurial activities. If differences are frequently present – what are they and are they affected by stereotypes created in social and institutional contexts, or other?
This thesis illustrates how rural, social entrepreneurs may interact with spatial, social and institutional context. The aim of the study is to with a “lens of gender” investigate how three different levels of contexts interact with rural entrepreneurs in a coordinated network and thus affect the entrepreneurial process. The investigated coordinated network Fjärdhundraland is an association aiming at increasing entrepreneurial activity in the area around Enköping, Örsundsbro and Uppsala, as well as maintaining a prosperous countryside. Networks exist in different forms (for example in the form of friends or business relations) and are vital success factors in the entrepreneurial process. They have the ability to provide credibility, serve as intermediary to key persons or events, help create an insight of the industry and more.
The study is a single case study with embedded units and is moreover performed through interviewing 11 entrepreneurs in 8 firms (members in Fjärdhundraland). It is shown that the interviewees have gained positive effects, such as more customers, social interaction and collaboration benefits with other members. Moreover, through the network exists a united way to communicate the message of a vibrant rural area. Also, the entrepreneurs are not competitors, but co-workers. They are deeply spatially embedded in the area and the place is shown to be as important as the business itself. Furthermore, ever since the network was initiated the area has been reshaped and developed to become a tourist destination offering a holistic experience of the nature, history and places to visit. The entrepreneurs are perceived to be not directly, but rather indirectly affected by societal norms, stereotypes and values. However, since they are part of society, they also influence societal norms. There are more women than men who are members in the association as well as there are more women than men who run businesses stereotypically associated with women, such as cafés and Bed and Breakfasts. Also, women seem to be more drawn to networks and to the feeling of group belonging.
Suggestions for future research are to examine contextual aspects in combination with personal characteristics to gain a broader understanding of individuals’ entrepreneurial intentions, and to perform a longitudinal study of same type since entrepreneurship and context are phenomena that characterize by complexity and processing over time.

,

Forskning har visat ett ökat intresse gällande kontextuella faktorers betydelse och effekt på entreprenöriella aktiviteter. Det har visats att entreprenörens omgivningar har en större betydelse för de entreprenöriella aktiviteterna än vad tidigare forskning visat. Därför är det ett fenomen som borde bli mer grundligt utforskat utöver det faktum att det påverkar entreprenörskap, och istället sikta på att forska kring hur det påverkar entreprenörskap. Dessutom är entreprenörer ofta associerade med särskilda attribut så som starka drivkrafter, självständighet och risktagande. Dock är dessa attribut ofta associerade med män och maskulinitet, vilket kan vara grundat i normer och stereotyper skapade i samhället. Samtidigt sker en ökning av kvinnliga entreprenörer vilket leder till funderingar kring skillnader i hur de olika könsrollerna förväntas utföra entreprenöriella aktiviteter. Om skillnader frekvent förekommer – vilka är de och är de påverkade av stereotyper skapade i sociala och institutionella kontexter, eller annat?
Denna uppsats illustrerar hur landsbygds- och sociala entreprenörer kan interagera med rumslig, social och institutionell kontext. Studiens syfte är att med ett könsrollsperspektiv undersöka hur de tre olika kontexterna interagerar med landsbygdsentreprenörer i ett koordinerat nätverk och därmed hur de påverkar den entreprenöriella processen. Det undersökta nätverket Fjärdhundraland är en förening som syftar till att öka den entreprenöriella aktiviteten i området kring Enköping, Örsundsbro och Uppsala, i kombination med att upprätthålla en levande landsbygd. Nätverk finns i olika former (till exempel i form av vänner eller affärsrelationer) och är viktiga framgångsfaktorer i den entreprenöriella processen. De har förmågan att förse entreprenören med trovärdighet, fungera som mellanhand till nyckelpersoner- och händelser, bidra till kunskap om industrin med mer.
Studien är en fallstudie med inbäddade enheter och är utförd genom att intervjua 11 entreprenörer i 8 företag (medlemmar i Fjärdhundraland). Det visades att intervjupersonerna har påverkats positivt av föreningen, till exempel har de fått en större kundbas, social interaktion och samarbetsfördelar med andra medlemmar. Dessutom finns tack vare nätverket ett enhetligt sätt att kommunicera budskapet om en levande landsbygd. Entreprenörerna är inte heller konkurrenter utan partners. De är djupt inbäddade i området, och platsen har visat sig vara lika viktig som företaget självt. Vidare, ända sedan nätverket har initierats har området blivit omformat och utvecklat för att bli en turistdestination som erbjuder en holistisk naturupplevelse med mycket historia samt många platser och företag att besöka. Entreprenörerna uppfattas inte som att de direkt, men snarare indirekt, påverkas av samhälleliga normer, stereotyper och värderingar. Dock, eftersom de är en del av samhället influerar dem också samhälleliga normer. Det är fler kvinnliga medlemmar i nätverket än manliga. Dessutom är det fler kvinnor än män som driver företag som är stereotypiskt associerade med kvinnor, såsom kaféer och Bed & Breakfasts. Dessutom verkar kvinnor vara mer dragna till nätverk och känslan av att tillhöra en grupp.
Förslag till framtida forskning är att undersöka kontextuella aspekter i kombination med personlighetsdrag för att få en bredare förståelse av individers entreprenöriella intentioner, samt att utföra en längre studie av samma typ, med anledningen av att entreprenörskap och kontexter är fenomen som karaktäriseras av komplexitet och processande över tid.

Main title:The interaction between contexts and entrepreneurs in a rural setting
Subtitle:investigating men and women entrepreneurs in the coordinated network Fjärdhundraland
Authors:Eriksson, Fanny and Fellenius, Frida and Norman, Rebecca
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1006
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:coordinated network, gender, institutional context, rural entrepreneurship, social context, social entrepreneurship, spatial context
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5665
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5665
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Economics and management
Language:English
Deposited On:12 Aug 2016 13:42
Metadata Last Modified:12 Aug 2016 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics