Home About Browse Search
Svenska


Ericson, Matilda and Steinvall, Alexandra, 2016. Allmännyttiga fastighetsbolags tillämpning av komponentredovisning : med fokus på rutiner och problem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
754kB

Abstract

Inledning: Bokförningsnämnden införde den 8 juni 2012 ett nytt huvudregelverk för större, onoterade bolag som fick namnet K3. Regelverket är principbaserat vilket lämnar utrymme för egen tolkning av de föreskrivna principerna. Alla företag som hade stora materiella anläggningstillgångar skulle tillämpa komponentavskrivning på dessa. Fastighetsbolagen blev påverkade av detta på grund av fastighetsbeståndet som företaget innehar.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur allmännyttiga fastighetsbolag valt att tillämpa komponentredovisning. Mer specifikt kommer de problem som övergången till K3 bidragit till att undersökas samt vart i processen med att skapa rutiner bolagen befinner sig idag. Slutligen kommer det undersökas om K3 bidragit till en mer rättvisande redovisning.
Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsmetod som har en induktiv ansats. Semi-strukturerade intervjuer har använts som insamlingsmetod av empirin.
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen bygger på redovisningens kvalitativa egenskaper, grundläggande principer samt allmän information om hur komponentredovisning tillämpas i fastighetsbolag. Redovisningsval har även använts för att hjälpa till att förklara hur teori och val inom redovisning hänger samman.
Empiri: Empirin är insamlad från sju stycken allmännyttiga fastighetsbolag i Stockholm. Totalt har nio personer intervjuats och samtliga har varit delaktiga under och/ eller efter övergången till K3.
Slutsats: Slutsatsen blev att en del fastighetsbolag valt att använda sig av rekommendationerna som fanns tillgängliga av SABO medan andra valt att tolka principerna enligt egna preferenser. Vissa bolag hade färdiga nedskrivna rutiner medan andra ännu inte hade skapat några fasta rutiner. Alla bolag hade stött på problem i form av stor arbetsbörda vid övergången medan några fastighetsbolag även haft problem med hyresgästföreningen.
Förslag till vidare forskning: Det hade varit intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan privata och allmännyttiga aktörer på marknaden för att se om privata aktörer tillämpat komponentredovisningen annorlunda. Även se hur rutinerna har utvecklas med tiden samt om det har skapats någon praxis kring komponentredovisning i branschen.

,

Introduction: On the 8th of June 2012 Bokföringsnämnden introduced a new framework for large, unlisted companies which they namned K3. The framework is principle-based, which allows interpretation of the provided principles. All companies who incorporate large substantial material capital assets had to apply component deprecation on the assets. Real estate companies were affected due to its property portfolio.
Purpose: The purpose of this study is to contribute with knowledge of how public real estate companies have choosen to apply the component accounting. More specifically, the problem that the transition to the implication of K3 will be investigated and also where in the process of creating routines companies are situated today. Finally, a research on whether K3 did contribute to more true and fair view of the accounting.
Methodology: The study is based on a qualitative research with an inductive approach. The method used to collect empirical data was through semi-structured interviews.
Theoretical perspectives: The theoretical frame of reference is based on the qualitative characteristics, the conceptual framework and information of how component deprecation is beening used on real estate companies. Accounting choice has also been used to explain how theory and choices of accouning is related.
Empirical foundation: The empirical data was collected from seven public real estate companies in Stockholm. The inverviews were based on a total of nine people who have been involed in or right after the transistion to K3.
Conclusions: The conslusion is that some real estate companies have choosen to follow the recommendations that SABO created, while some companies have choosen to interpret the principles according to their own preferences. Some companies had completed the process of creating routines while others had not. All of the companies had encountered problems in terms of a heavy workload during the transition and some has had problem with Hyresgästföreningen.
Suggestion to further research: It would be interesting to do a reserach on whether there is a difference between private and public real estate companies on the market to see if the private real estate companies have applied the component accounting differently. Also to see how routines have been developed over time and whether praxis has been created around component deprecation.

Main title:Allmännyttiga fastighetsbolags tillämpning av komponentredovisning
Subtitle:med fokus på rutiner och problem
Authors:Ericson, Matilda and Steinvall, Alexandra
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1012
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:K3, komponentmetoden, fastighetsbolag, underhåll, investering, rättvisande bild, rutiner, problem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5664
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5664
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2016 13:02
Metadata Last Modified:12 Aug 2016 13:02

Repository Staff Only: item control page