Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Andreas, 2016. Förtroendeskapande kommunikation i virkesaffärer : en fallstudie inom Sveaskog. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Som ett komplement till råvaruanskaffningen från företagets egen skog anskaffar Sveaskog råvara externt genom virkesköp från privata skogsägare. På senare år har dock konkurrensen på köpmarknaden hårdnat. Därför vill Sveaskog förbättra sin kundorientering och bli det bästa samarbetsalternativet för privata skogsägare på marknaden. Föreliggande examensarbete undersöker hur företaget kan förbättra kommunikationen med de privata skogsägarna, samt vilken roll en eventuell webbportal kan fylla.
Studien har genomförts i tre steg: En litteraturgenomgång i syfte att skapa en analysmodell, följt av en fördjupad analys av ett befintligt enkätmaterial i form av Sveaskogs NLI-undersökning samt en intervjustudie med Sveaskogs virkesköpare.
Studien visar att förmågan till förtroendeskapande kommunikation är den enskilt viktigaste parametern för en virkesköpande organisation. För att uppnå ett högt förtroende krävs emellertid bra skoglig service, vilket i sig underhålls genom god kommunikation mellan kontraktstillfällena. Enklaste vägen till att snabbt förbättra skogsägarnas upplevda kommunikation är att i ökad utsträckning bjuda in skogsägarna till skogskvällar, skogsdagar och liknande aktiviteter.
Vidare visar studien att långsiktiga relationer mellan skogsägarna och virkesköparna bör eftersträvas, då de bidrar till lägre transaktionskostnader för båda parter. För att uppnå de långsiktiga relationerna krävs att den virkesköpande organisationen förstår och uppfyller varje specifik skogsägares behov, samt infriar och helst överträffar deras förväntningar. I takt med att skogsägarnas behov tillfredsställs och deras förväntningar infrias eller överträffas växer sedan skogsägarnas förtroende gentemot företaget och dess virkesköpare.
Slutligen anses en framtida webbportal kunna bära delar av den kommunikation som skogsägarkåren efterfrågar med avseende på virkespris och generell skoglig rådgivning.

,

As a complement to the raw materials from the company's own forests Sveaskog acquires raw materials through external timber purchases from private forest owners. In recent years, however, competition on the private market has increased. Therefore Sveaskog wishes to improve its customer orientation and become the best cooperation alternative for private forest owners on the market. This thesis examines how the company can improve communication with private forest owners, and what role a possible web portal can fill.
The survey was conducted in three stages: A literature review in order to create an analytical model, followed by a detailed analysis of an existing questionnaire in form of Sveaskogs NLI-survey as well as an interview study with Sveaskogs timber purchasers.
The study shows that the capability to confidence-building communication is the single most important parameter for a wood purchasing organization. To achieve a high level of confidence requires, however good forest service, which in itself is maintained by good communication between the contract opportunities. The easiest way to quickly improve forest owners perceived communication is to increasingly invite forest owners to forest evenings, forest days and similar activities.
Furthermore, the study shows that long-term relationships between forest owners and timber purchasers should be sought, since they contribute to lower transaction costs for both parties. To achieve long-term relationships requires that the timber buying organization understands and meets every specific forest owners needs and exceed their expectations. As the forest owners needs are satisfied and their expectations are met or exceeded, the trust will grow towards the company and its timber purchasers.
Finally, the adoption of a future web portal assumes to be able to bear a part of the communication that the forest owner union demands, regarding to timber price and general forest advisory.

Main title:Förtroendeskapande kommunikation i virkesaffärer
Subtitle:en fallstudie inom Sveaskog
Authors:Lundberg, Andreas
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:457
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:förtroende, kundorientering, råvaruanskaffning, skogsägare, virkesköp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5656
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2016 07:02
Metadata Last Modified:12 Aug 2016 07:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics