Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Karin and Ingemansson, Karin and Samuelson, Eva-Marie, 2010. Ellinge slott : trädgården och parkens historia vid ett av Skånes äldsta gods. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
69MB

Abstract

Den här rapporten om Ellinge slott är en produkt inom kursen ”Bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar”. Arbetet har skett i en grupp bestående av Karin Henriksson, Karin Ingemansson och Eva-Marie Samuelson.

Syftet med rapporten är att teckna Ellinge slotts landskapliga omgivningar, trädgårdar och parks historia. Syftet har även varit att inventera dagsläget, samt föra en diskussion med utgångspunkt i detta om hur anläggningen långsiktigt kan vårdas, skötas och bevaras.

Sökandet kring Ellinge slotts historia har skett främst genom arkivstudier, kontakter med en rad olika personer samt genom besök på platsen. Vi har även gjort en kortare kartläggning av Ellinges mer allmänna historia.

I resultatdelen har vi kartlagt historien, kronologiskt indelad: tidig historia, 1700-, 1800- och 1900-talet. Den tidiga historieskrivningen utgår från tidigare tryckta historiesamman-fattningar och avbildningar. Från 1760 och framåt finns kartmaterial av olika slag att tillgå samt samtida beskrivningar. Från 1897 och framåt finns fotografier bevarade vilka har varit en viktig källa för att fastställa hur delar i parken och trädgården har utvecklats.

Det skrivna materialet vi funnit kring Ellinge handlar främst om en allmän historia kring slottet, där vi dock funnit en del nedtecknat om parken och trädgården. Ur våra arkivstudier har vi även funnit en del protokoll och listor som ytterligare hjälpt oss kartlägga trädgårdshistorien.

För att kartlägga dagsläget på Ellinges park, trädgårdar samt närmaste omgivningar har en omfattande inventering gjorts. Till denna inventering hör uppritning av kartor, fotografering och upprättande av växtlistor.

Utifrån historieskrivningen och inventeringen av Ellinge slotts omgivningar idag förs en diskussion om hur denna anläggning med anor redan från 1200-talet kan bevaras och utvecklas.

Slutsatser som dragits är vikten av att bevara de stora övergripande strukturerna i en anläggning som kontinuerligt har utvecklats och anpassats till de rådande stilidealen. Det är viktigt att behålla de axlar som löper i anläggningen, samt att bevara vallgraven kring slottet. Det är även viktigt att försöka behålla den lummiga och grönskade karaktären på Ellinge, främst i from av de stora och ibland även mycket gamla träd som växer där. Vissa idéer för hur en eventuell återplantering av träd har gjorts.

Till sist dras slutsatser kring hur Ellinge skall kunna utvecklas i framtiden, kopplat till dagens verksamheter, för att skapa en levande miljö som är anpassad efter sina brukare.

,

This report on Ellinge castle is a product in the course ”Garden Conservation”. The work has been carried out in a group consisting of Karin Henriksson, Karin Ingemansson and Eva-Marie Samuelson.

The purpose of this report is to describe Ellinge castle’s history, including its designed landscape surroundings, gardens and parks. The aim was also to make an inventory of the current situation and have a discussion, based on our results, on how the long term care, management and preservation can be carried out.

The search concerning Ellinge castle’s history has primarily been carried out through archival studies, contact with people and visits to the site to find traces of previous garden designs. We have also made a short summary of Ellinges broader history.

In the result chapter, we have divided the history into chronological order: Early History, 18th, 19th and 20th century history. The early history is based on previously printed historical summaries. From 1760 onwards there are maps of various kinds’ available and also contemporary descriptions. From 1897 onwards there are photographs preserved which has been an important source for determining how parts of the park has developed trough the years.

The written material we have found about Ellinge focuses mainly on a general history about the castle but has also sometimes mentioned the park and garden. From our archival studies, we have also found some protocols and lists, which have further helped us identify the park and gardens history.

To identify the current state of Ellinges Park gardens and near surroundings has a comprehensive inventory been carried out. This inventory included drawing of maps, photographing and the making of an inventory list containing findings like plants, constructions and traces of previous garden management and designs.

Based on history and the inventory of Ellinge castles surroundings, a discussion are being held on how this site, dating from the 1200-century, can be preserved and further developed.

Conclusions drawn are the importance of preserving the large structures in a park that have been continuously developed and adapted to the prevailing style ideals. It is important to keep the two dominating axises and to preserve the moat around the castle. It is also important to keep the lush and green nature at Ellinge, mainly the large and old trees and the tree rows that are leading out into the landscape. Some ideas for a possible future replanting of trees has been described

Finally, conclusions about how Ellinge is to be developed in the future, linked to today’s activities, and how to create an outdoor environment suitable for its future use are being drawn.

Main title:Ellinge slott
Subtitle:trädgården och parkens historia vid ett av Skånes äldsta gods
Authors:Henriksson, Karin and Ingemansson, Karin and Samuelson, Eva-Marie
Supervisor:Lundquist, Kjell and Persson, Boel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC, YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:trädgårdshistoria, landskapsarkitektur, landskapsvård, trädgårdsrestaurering, Ellinge
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-177
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-177
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
History
Language:Swedish
Additional Information:Vissa bilder från originaldokumentet har mörklagts då tillstånd för publicering av dessa saknas.
Deposited On:16 Mar 2010 07:36
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics