Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Marcus, 2016. Betydelsen av krukstorlek, odlingstäthet och planteringspunkt vid etablering och tillväxt hos täckrotsplantor : analys av JackPot & PowerPot. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ca 70 % av skogsföryngringarna i Sverige utförs genom markberedning och plantering där täckrotsplantor dominerar marknaden, speciellt i landets norra delar. Föryngringsarbetet kräver varje år stora arbetsinsatser inom odling, lagring, transport och plantering och kostnaderna för dessa moment sjunker med minskad krukstorlek och ökad odlingstäthet. Detta gör mindre plantor till ett ekonomiskt attraktivt val.
Huvudsyftet med denna studie var därför att utvärdera hur väl mindre plantor presterar efter ett antal år i fält relativt större plantor. Studien utfördes genom att analysera tre olika lokaler i mellersta delarna av Norrland, alla med varierande ståndortsindex men med liknade marktyp, grundförhållande, ytstruktur och lutning (GYL). På dessa lokaler undersöktes en rad samband för att analysera hur krukstorlek, odlingstäthet och använd planteringspunkt påverkar en plantas etableringsförmåga, tillväxt och näringsupptag. De plantor som analyserades var SCAs Jackpot och deras nyare, mindre planta Powerpot, studien omfattade enbart tallplantor.
Resultatet visade att överlevnaden för jackpot och den mindre plantan Powerpot var lika hög då de planterats i väl utförda planteringspunkter med hög andel mineraljord med minst 10 cm till den omvända mineraljordskanten. I mindre väl utförda planteringspunkter har dock Jackpot en signifikant lägre plantavgång. Tillväxtsmässigt så spelar valet av planta mindre roll, båda odlingssystemen växer lika bra på alla planteringspunkter, detsamma gäller för plantornas näringsstatus. Denna skiljer sig inte varken beroende på vilken planta eller planteringspunkt som har används.
Med resultatet som bakgrund är en ökad användning av Powerpot väl motiverad så länge plantan används på de hyggen där en väl utförd markberedning är gjord, i dessa fall kan stora besparingar göras. Den ekonomiska förlust som uppstår då planttypen används i de sämre utförda planteringspunkter som trots allt kommer finnas på dessa hyggen, bör tack vare besparingarna förmodligen kunna räknas tillbaka i andra delar av produktionskedjan.
Framtida studier bör fokusera på större planturval och samtidigt undersöka om det är möjligt att öka vitaliteten hos Powerpot, t.ex. genom att förändra odlingstiden innan leverans.

,

Approximately 70% of forest regeneration in Sweden are carried out through soil scarification and planting of forest seedlings. Container-grown seedlings dominates this market, especially in the northern parts of the country. The yearly regeneration work require major efforts in cultivation, storage, transportation and planting and the costs of these operations decreases with increased crop density and use of smaller pot sizes. This makes smaller seedlings an attractive option economically.
The main purpose of this study was to evaluate how well smaller plants are performing after a number of years in the field relatively larger plants. The study was conducted by analyzing three different areas in the central parts of northern Sweden, all with varying site index but with similar soil type and GYL. On these areas several relationships was examined to clarify what role the pot size, growing density and used planting positions play for seedling survival, seedling growth and nutrient uptake. The plants used in the study was SCA's jackpot and their newer, smaller seedling Powerpot, only pine seedlings were analyzed.
The results showed that the survival of the jackpot and the smaller Powerpot was equal when they were planted in well-executed planting spots with a high proportion of mineral soil and a minimum of 10 cm to the mineral soil edge. In less well-executed planting spots, however Jackpot had a significantly lower level of plant mortality. Growth-wise the choice of plant size plays a much smaller role, both cultivation systems grow equally well on all planting spots, the same thing applies to the seedlings nutritional status it does not change significantly in regards to what cultivation system or planting spot that are used.
With the results as background an increased use of Powerpot is well motivated as long as the seedling are used on areas where a well performed soil scarification is made, in these cases, big economic gains can be made. The economic loss that will occur when the seedling type is used in the poorly preformed planting spots that unfortunately still will occur on these regeneration areas should, thanks to the savings probably be possible to counted back earlier in the production chain. Future studies should focus on using a greater number of samples while exploring whether it is possible to increase the vitality of Powerpot, maybe by changing the cultivation time before delivery.

Main title:Betydelsen av krukstorlek, odlingstäthet och planteringspunkt vid etablering och tillväxt hos täckrotsplantor
Subtitle:analys av JackPot & PowerPot
Authors:Larsson, Marcus
Supervisor:Hallsby, Göran and Borgh, Niklas
Examiner:Sjögren, Hans
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2016:4
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:etablering, näringsstatus, planteringspunkt, plantstorlek, skogsplantor, establishment, forest seedlings, nutritional status, planting position, seedling size
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2016 07:35
Metadata Last Modified:22 Sep 2016 07:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics