Home About Browse Search
Svenska


N-Johansson, Isak and Hallenius, Sebastian, 2016. En förvaltningsmyndighets förändringsresa : nycklar till organisationsförändring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
544kB

Abstract

I ett demokratiskt samhälle har förvaltande myndigheter en viktig funktion när det gäller att verkställa den fastlagda politiken, i synnerhet eftersom de svarar för de allra flesta direkta medborgarkontakterna. Förtroende som har en stark koppling till bemötande har därför visat sig vara en viktig förutsättning för att skapa en effektiv och framgångsrik organisation. Skatteverkets långa tradition av kontrollarbete i kombination med det tjänstemannaideal som präglat myndigheten har tidigare givit upphov till statusskillnader mellan att arbeta med kontroll eller service. Detta kom att få betydelse för hur myndighetens bemötande uppfattades av medborgarna.
Organisationsförändring inträffar numera i allt snabbare takt och i en större omfattning inom såväl privat som offentlig sektor (Burnes, 2004). Dock så tenderar teorierna i litteraturen liksom tillvägagångssätten när det gäller organisationsförändring att bygga på förändringsinitiativ från den privata sektorn. Detta kan innebära svårigheter när förändringsteorierna appliceras på förvaltande myndigheter. Syftet med studien är därför att undersöka förändringsarbetet hos en förvaltande myndighet för att öka förståelsen för hur offentliga organisationer driver förändring. Vidare att besvara frågeställningen, hur har Skatteverkets förändringsarbete drivits?
Valet av teorier har tagit utgångspunkt ifrån ämnena organisationskultur, förändring och förtroende vilket kopplar till det som framkommit av empirin. Van de Ven & Pooles (1995) två dimensioner “vad som förändras” och “hur förändring kommer till stånd” samt Scheins (2010) teori kring tre kulturnivåer har i kombination med Six (2007) normativa ram för hur förtroendeskapande byggs skapat utgångspunkt för den teoretiska syntesen. Studien har vidare antagit en kvalitativ forskningsstrategi följt av en induktiv ansats. Där insamlingen av data har skett genom kvalitativa intervjuer som analyserats med grundad teori vilket senare format det empiriska materialet. Studien har funnit att förhållandet mellan myndigheten och medborgarna innan förändringen varit problematisk. De olika förändringsinitiativen vittnar vidare om att förändringsarbetet präglats av en långsiktighet. Förändringen har drivits genom ett arbetssätt med tre tillhörande nycklar som öppnar upp för förändring. Dessa är faktadriven förändring som varit anpassad till värderingarna inom organisationen, meningsskapande genom anpassning till olika nivåer och öppen dialog och diskussion. En slutsats från studien är att organisationskulturen varit lämplig att förändra för att uppnå regeringens krav mot ett ökat förtroende.

,

The purpose of this study is to investigate the process of change management in an administrative authority to provide a deeper knowledge about how public organizations driving change. This case-study has adopted an inductive approach. The authors collected data by qualitative interviews with three respondents that has been analysed with grounded theory. Findings indicated a problematic relationship between the authority and the citizens before implementing change. Furthermore, the various change initiatives testify that the process was characterized by a long-term perspective driven by an approach with three associated keys. These are fact-driven change according to existing values in the organization, create meaning by adapting to different levels and open dialogue and discussion. The number of respondents will not be able to give a holistic view. However, because of the respondents roles and overall experience they could provide a sufficient basis for a comprehensive understanding during the change process. Treatment has a crucial role in building trust. Therefore, the organizational culture has shown to be a suitable subject of change to create impact on the organization. This study draws attention to changes in public organizations. In addition, the authors highlight an approach which builds upon three keys to drive organizational change.

Main title:En förvaltningsmyndighets förändringsresa
Subtitle:nycklar till organisationsförändring
Authors:N-Johansson, Isak and Hallenius, Sebastian
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1016
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:administrative authority, change, change management, trust, organisation, organizational culture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5505
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2016 14:06
Metadata Last Modified:30 Jun 2016 15:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics