Home About Browse Search
Svenska


Höök, Marcus and Österman, Carl, 2016. Developing sustainable solutions for future food production : a case study of the industrial cluster initiative Food Valley of Bjuv. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
824kB

Abstract

Sustainable development, defined as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”, is considered as one of the major challenges of our time. The food industry is one of the domains associated with particularly pressing challenges when it comes to sustainable development. With a growing world population and affluent class, in combination with unsustainable production and consumption patterns, it is clear that the need for new solutions in this industry is imminent.
The theoretical point of departure for this study is sustainability transitions, which is a relatively new field of research, where the overarching question is how to go about to achieve sustainability in a wider systems perspective. Research on this area largely draw on models developed to study socio-technological transitions. These models are often comprehensive and abstract, why research within this field has also been criticized for being too abstract. Because of this, there is an increased interest of incorporating geographical concepts such as place, space and geographical proximity into the research to bring it closer to reality. More specifically, there is increasing demand for in-depth studies of local initiatives, such as industrial clusters, with an explicit focus on establishing sustainable production systems. Therefore, the theoretical framework used in this study combines more traditional theory on sustainability transitions with theory on clusters, cluster functions and social capital to allow for more in-depth analysis of a real world case.
The aim of this study is to explore Food Valley of Bjuv; a cluster initiative with a dedicated focus of contributing to sustainable development by paving way for innovative sustainable solutions for future food production. The idea is to create a meeting place for innovators and entrepreneurs to come together and develop new solutions, and to establish recycling-based production for food. This initiative has its base in Bjuv, Scania, and is made up of a number of actors with different business orientations. The study is conducted as a single case study and builds on primary data collected through interviews with actors that are, or have been, involved in the development of Food Valley of Bjuv, and secondary data from articles and other documents.
The contributions of this study lays in extending and complementing existing literature on sustainability transitions with more in-depth insights into a cluster initiative with a dedicated focus of developing sustainable solutions for future food production. The results of this study provide valuable inputs for practicioners that seek to further develop Food Valley of Bjuv and those that want to establish similar iniatives. Combining practices of industrial symbiosis with open innovation processes shows great potential in creating a protective environment for development of innovative and sustainable solutions for future food production. Also, it is shown that timing, contextual settings and key individuals are important in shaping an initiative like Food Valley of Bjuv. Finally, due to the complexity of establishing and collaborating in a planned cluster initiative, it is important to have an entity in place that focuses on maximizing the ultility of the cluster as a whole.

,

Hållbar utveckling, definierat som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, anses vara en av vår tids största utmaningar. Livsmedelsindustrin är ett av de områden som står inför särskilt stora utmaningar gällande hållbar utveckling. Med en växande världsbefolkning samt en ökande medelklass i kombination med ohållbara produktions- och konsumtionsmönster står det klart att behovet av nya lösningar i denna industri är betydande.
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är sustainability transitions som är ett relativt nytt forskningsområde där den övergripande frågan handlar om hur man går tillväga för att uppnå hållbarhet i ett större systemperspektiv. Forskningen på detta område bygger till stor del på teoretiska modeller som har utvecklats för att studera socio-teknologiska förändringar. Dessa modeller är ofta övergripande och abstrakta, varför också forskningen på detta område har kritiserats för att vara alltför abstrakt. På grund av detta har det vuxit fram ett intresse av att inkorporera geografiska koncept som plats, utrymme och geografisk närhet i forskningen för att ta den närmare verkligheten. Mer specifikt har efterfrågan på djupgående studier av lokala initiativ, exempelvis industriella kluster, som har ett explicit fokus på att etablera hållbara produktionssystem ökat. Det teoretiska ramverket som används i denna studie kombinerar därför mer traditionell teori om sustainability transitions med teori om kluster, klusterfunktioner och socialt kapital för att möjliggöra en mer djupgående analys av ett verkligt fall.
Studiens syfte är att utforska Food Valley of Bjuv, som är ett klusterinitiativ med ett uttalat fokus att bidra till hållbar utveckling genom att bana väg för nya innovativa och hållbara lösningar för framtidens livsmedelsproduktion. Här vill man skapa en mötesplats där innovatörer och entreprenörer inom livsmedelsbranschen ska kunna samlas för att tillsammans utveckla nya lösningar, samt att etablera kretsloppsbaserad produktion av livsmedel. Detta initiativ har sin bas i Bjuv, Skåne, och består av ett antal aktörer med olika verksamhetsinriktning. Studien utförs som en fallstudie och bygger på primärdata som insamlats genom intervjuer med aktörer som är eller har varit involverade i Food Valley of Bjuvs utveckling samt sekundärdata från artiklar och andra dokument.
Studiens teoretiska bidrag ligger i att komplettera befintlig litteratur på sustainability transitions med djupgående insikter om ett klusterinitiativ med en särskild inriktning på att utveckla hållbara lösningar för framtidens livsmedelsproduktion. Resultaten från denna studie ger värdefulla empiriska bidrag som kan användas för att vidareutveckla Food Valley of Bjuv och som underlag för att etablera liknande iniativ. Kombinationen av industriell symbios och öppen innovation visar stor potential för att skapa en skyddande miljö för utveckling av innovativa och hållbara lösningar för framtidens livsmedelsproduktion. Studien visar också att timing, kontextuella faktorer och nyckelpersoner är viktiga för att forma ett initiativ som Food Valley of Bjuv. På grund av komplexiteten som ligger i att upprätta och samarbeta i ett planerat klusterinitiativ, är det viktigt att ha en sammanhållande kraft som fokuserar på att maximera nyttan av klustret som helhet.

Main title:Developing sustainable solutions for future food production
Subtitle:a case study of the industrial cluster initiative Food Valley of Bjuv
Authors:Höök, Marcus and Österman, Carl
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1010
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:cluster theory, food production, food valley of bjuv, industrial symbiosis, open innovation, social capital, sustainability transitions
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5506
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:English
Deposited On:30 Jun 2016 15:39
Metadata Last Modified:08 Aug 2016 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics