Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Elin, 2016. Kvicksilver, kadmium och zink i avfall som förbränns i Kiruna kraftvärmeverk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
935kB

Abstract

Kiruna Kraft AB is the responsible operator of the Kiruna power and heating plant and the Kiruna waste disposal plant. The company is responsible for the production and distribution of heating and electricity in Kiruna and for heat from the heating plant in Vittangi. In addition, the company takes care of household waste from municipality citizens. The company is authorized to incinerate more than 98 000 tons of waste per calendar year with a maximum of 2,500 tons of hazardous waste.

Continuous sampling of the outgoing wastewater from waste incineration in boiler 3 to the recipient Luossajoki has shown elevated levels of the heavy metals mercury, cadmium and zinc. The purpose of this study is to identify where in society mercury, cadmium and zinc are found and to examine the type of waste going to Kiruna power and heating plant which contains the greatest concentration of these heavy metals. A compilation of data from samplings have been made and randomly selected samples of household waste in the municipality of Kiruna have been studied to get a picture of the waste incinerated in boiler 3.

The results of tests conducted in 2014 and 2015 show that the Environmental Protection Agency regulations (NFS 2002:28) for the emission of mercury, cadmium and zinc to the receiving water were exceeded in certain quarters in 2014 and 2015 despite high treatment efficiency. The reason behind the elevated metal concentrations to the recipient is likely an increased amount of metals in the incoming waste that is incinerated in boiler 3. The randomly selected samples show that the proportion of non-combustible waste decreased between 2005 and 2006, but that it then gradually increased until 2014. After 2014, the proportion of metal packaging, glass packaging and hazardous waste (hazardous waste, electrical and electronic products) decreased, while the percentage of metal scrap and waste (inert material and other glass) increased.

Measures concerning the elevated metal emissions to the recipient have been taken and the company continuously works to minimize the environmental impact. As the operation's treatment efficiency is very high and represents the best technology available in the industry, measures to reduce the levels of particularly mercury and cadmium, but also zinc, in the outgoing wastewater must be directed towards the incoming waste in boiler 3. The reason why the municipality citizens put non-combustible waste in household waste needs to be examined.

,

Kiruna Kraft AB är ansvarig verksamhetsutövare för Kiruna kraftvärmeverk och Kiruna avfallsanläggning. Bolaget ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme och el från värmeverket i Kiruna centralort och värme från värmeverket i Vittangi. Utöver det hanteras kommunmedborgarnas avfall. Bolaget har tillstånd att förbränna högst 98 000 ton avfall per kalenderår varav högst 2500 ton farligt avfall.

Kontinuerliga provtagningar på det utgående avloppsvattnet från avfallsförbränning i Panna 3 till recipienten Luossajoki har visat förhöjda halter av tungmetallerna kvicksilver, kadmium och zink. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på var i samhället kvicksilver, kadmium och zink finns samt att undersöka i vilken typ av avfall som kommer till Kiruna kraftvärmeverk som innehåller störst koncentration av dessa metaller. En sammanställning av data från utförda provtagningar har genomförts och plockanalyser på hushållsavfallet i Kiruna kommun har studerats för att få en bild av vad som förbränns i Panna 3.

Resultatet från utförda provtagningar under 2014 och 2015 visar att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) för utsläpp av kvicksilver, kadmium och zink till recipienten överskreds under vissa kvartal trots att skrubberstegens och vattenreningens reningsgrad är mycket hög. Orsaken bakom de förhöjda metallhalterna till recipienten beror troligen på ökad mängd metaller i det inkommande avfallet som förbränns i Panna 3. Genomförda plockanalyser visar att andelen icke brännbart avfall i hushållsavfallet minskade mellan 2005 och 2006 men att det därefter succesivt har ökat fram till 2014. Efter 2014 har andelen metallförpackningar, glasförpackningar och farligt avfall (farligt avfall samt el- och elektronikprodukter) minskat medan andelen metallskrot och deponi (inert material och övrigt glas) har ökat.

Åtgärder gällande de förhöjda metallvärdena till recipienten har vidtagits och bolaget arbetar fortlöpande med att minimera verksamhetens miljöpåverkan. I och med att verksamhetens reningsgrad är mycket hög och motsvarar den bästa möjliga teknik som finns inom branschen måste åtgärder för att minska halterna av framförallt kvicksilver och kadmium, men även zink, i det utgående avloppsvattnet riktas mot det inkommande avfallet som utgör bränslet vid förbränning i Panna 3. Orsaken bakom varför kommunmedborgarna slänger icke brännbart avfall i hushållsavfallet måste undersökas.

Main title:Kvicksilver, kadmium och zink i avfall som förbränns i Kiruna kraftvärmeverk
Authors:Andersson, Elin
Supervisor:Gustafsson, Jon-Petter and Nilsson, Maja
Examiner:Berggren Kleja, Dan
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2016:12
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:tungmetaller, avfallsförbränning, hushållsavfall, avfallsanläggning, värmeverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Soil chemistry and physics
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2016 13:49
Metadata Last Modified:12 Jul 2016 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics