Home About Browse Search
Svenska


Prabert, Josefine, 2016. Hur ökas välfärden hos föl under deras första levnadsår?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
263kB

Abstract

Fölets första levnadsår har stor påverkan på dess framtida liv. Det är då man avvänjer fölet
och sätter grunden för hantering, inlärningsförmåga och temperament. Därför är det viktigt att
detta sker på rätt sätt så att fölen utvecklas till lätthanterliga, trygga unghästar. Syftet med
denna litteraturstudie är att ta reda på vilka faktorer som påverkar fölets hanterlighet och vilka
av dessa som vi människor kan påverka. Hur kan vi öka välbefinnandet och
inlärningsförmågan hos fölen? Hur stor betydelse har hantering av föl innan de avvänjs? När
är den bästa tiden att börja hantera föl och att avvänja dem? Hur kan man minska stress och
aggressivitet hos fölen och göra deras avvänjning så skonsam som möjligt för att
förhoppningsvis få fram stabila, lätthanterliga hästar?

Bandet mellan föl och moder är väldigt starkt och bildas tidigt. Det är viktigt att inte störa
utvecklingen av detta band samtidigt som det finns fördelar med att utnyttja den starka
kontakten mellan moder och föl. Genom att hantera modern i närvaro av fölet kan man vänja
fölet vid människor. Även neonatal hantering av fölet gynnar dess framtida lätthanterlighet
och dessutom inlärningsförmågan. Det är viktigt att fortsätta att hantera fölet ända fram till,
under och även efter avvänjning. Det verkar finnas ett samband kring detta. Ju mer man
hanterar fölet desto mer lätthanterligt blir det.

Vildhästar avvänjer sina föl när dessa är kring 9 månader. I domesticerade sammanhang sker
avvänjningen när fölen är 4-6 månaders gamla. Avvänjningen är en väldigt stressfylld process
men den kan underlättas. Studier har visat att en gradvis avvänjning är skonsammare för fölen
än abrupt. Det kan även vara bra att stödutfodra fölen före avvänjning, gärna med en diet med
högt fett- och fiberinnehåll. Dessutom är det bättre för fölen ifall de får gå i en flock med
andra föl i en hage, istället för att avvänjas enskilt. Att sätta in äldre hästar i flocken gynnar
den sociala strukturen i gruppen och minskar aggressiviteten fölen emellan. Det viktigaste för
att minska stressen för fölen är att de inte känner sig isolerade, så de bör därför hållas i flock.

Att lägga ned tid på fölen redan från neonatal ålder kommer gynna fölens framtida liv. Om
fölen vänjer sig vid människor och inte ser oss som något hotfullt, underlättas hela
träningsprocessen och man slipper visst merarbete vid grundutbildningen av unghästarna.
Minskar man dessutom stressen som är associerad med avvänjningen minskas risken att fölen
far illa av processen och drabbas av framtida men, vilket kommer att skapa stabilare och mer
lätthanterliga hästar.

,

What you do during a foal’s first year has a great impact on its future. During this year you
wean the foals and also set the groundwork for all future handling, learning ability, and
temperament. Therefore it is very important to do this the right way, in order to make sure
that the foals develop into manageable, safe horses. The purpose of this literature study is to
find out which factors affect the foals’ manageability and which of these we can influence.
How do we enhance the foals’ wellbeing and learning ability? Does pre-weaning foal
handling make a difference for foal manageability? When is the best time to begin foal
handling and weaning? How can you reduce stress and aggression with the foals and make
their weaning as gentle as possible in order to get stable, manageable horses?

The bond between the foal and the mare is very strong and is formed early. It is important not
to interrupt the forming of this bond. However, you can benefit by handling the mother and in
this way accustom the foal to people. Neonatal foal handling can also help with the foals’
future manageability and also their learning ability. It is important to keep handling the foals
through weaning. There seem to be a connection here. The more you handle the foals the
more manageable they get.

Feral horses wean their foals when they are around 9 months. In domestic cases weaning
takes place when the foals are 4-6 months old. It is a very stressful process but it can be
facilitated. Studies have shown that partial separation is less stressful than abrupt, total
separation. Pre-weaning creep feed, preferably a fat and fibre diet, also seem to favour the
foals. They should be weaned in a group with other foals in a paddock instead of being
weaned separately. Putting older horses in the group benefits the social structure and reduces
the aggressiveness between the foals. The most important part of reducing stress is to prevent
the foals from feeling isolated, so they should always be kept in a group.

Spending time on the foals from a neonatal age will benefit their future lives. If the foals get
used to people and don’t perceive them in a threatening way, the entire training process will
be easier. If the stress associated with weaning is reduced, the foals won’t be as negatively
affected by the process and are unlikely to develop any associated traumas. This will create
more stable and manageable horses.

Main title:Hur ökas välfärden hos föl under deras första levnadsår?
Authors:Prabert, Josefine
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:70
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:föl, sto, fölavvänjning, avvänjning, hantering, inlärningsförmåga, häst, foal, mare/dam, foal weaning, weaning, handling, learning ability, equine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5560
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5560
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2016 11:49
Metadata Last Modified:12 Jul 2016 11:49

Repository Staff Only: item control page