Home About Browse Search
Svenska


Hedlund, Emma, 2016. Polyuri och polydipsi vid pyometra hos tik : etiologi och patogenes. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
538kB

Abstract

Pyometra är en inflammation i livmodern som drabbar medelålders till äldre tikar under diöstrus
(en av de 4 faserna i hundens brunstcykel). Det är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre tikar
och uppstår efter långvarig progesteronstimulans av endometriet (livmoderslemhinnan). Hög halt
progesteron inhiberar leukocyter vilket ger understöd för bakteriell tillväxt. Cystisk
endometriehyperplasi (CEH) är en patologisk process i livmodern som kan predisponera för
pyometra och upptäcks ofta i samband med denna. Vanligaste orsaken bakom infektionen är
Escherichia coli (E. coli). Symtombilden kännetecknas framför allt av flytningar (vid en öppen
cervix), polydipsi och polyuri. Då tiken ofta urinerar mycket i samband med infektionen i
livmodern måste det antingen ske en direkt eller indirekt påverkan på njurarna eftersom urinen
produceras där, men vilken mekanism i patogenesen bakom pyometra ligger bakom polyurin och
polydipsin?

Njuren består av en mängd olika urinproducerande enheter, s.k. nefron. Ett nefron består av
glomerulus och tubulus, vilka på olika sätt kan påverkas i samband med infektionen i livmodern.
Med hjälp av biomarkörer i urinen och UPC (förhållandet mellan urinprotein och kreatinin i
urinen) kan skador på njuren upptäckas samt vilken del av njuren som är drabbad kan lokaliseras.
UPC>0.5 är inte normalt och tyder på proteiner i urinen, s.k. proteinuri, som är ett patologiskt
fynd i samband med pyometra. Är det en hög koncentration av biomarkörer med hög molekylvikt
indikerar det på en skada på glomerulus eftersom stora proteiner normalt inte ska kunna ta sig
genom det glomerulära filtret. Är koncentrationen av biomarkörer hög av proteiner med låg
molekylvikt tyder det istället på skador på tubuli.

Skadorna på njurarna är reversibla och försvinner efter behandling av pyometra, s.k.
ovariohysterektomi. Forskare är inte helt eniga om vilken/vilka typer av njurskador som uppstår i
samband med livmoderinfektionen och vad skadorna beror på. Endotoxiner som frisätts från
gramnegativa bakterier, t.ex. E. coli, kan vara en orsak till påverkan på njurarna. Endotoxinerna
sätter sig på ADH- receptorerna i njurtubuli och hindrar vattenkanaler från att öppnas. Det
resulterar i en väldigt utspädd urin och större mängder vatten förloras, s.k. polyuri. För att
kompensera dricker djuret mycket, polydipsi. Det finns starkare association mellan vissa typer av
inflammationer i njuren, tubulointerstitiella nefriter, och pyometra, än andra exempelvis
glomerulonefriter. Många studier påvisar ett samband mellan njurpåverkan och pyometra baserat
på undersökningar av tikar med pyometra jämfört med jämngamla kontrollhundar.

,

Pyometra is an inflammation of the uterus that affects middle-aged to older bitches during
diestrous (one of the four phases in the reproductive cycle of the dog). It is one of the most
common diseases in older bitches and occurs after prolonged progesterone stimulation of the
endometrium. High levels of progesterone inhibits leukocytes, which provides support for
bacterial growth. Cystic endometrial hyperplasia (CEH) is a pathological process in the uterus
that can predispose to pyometra. CEH is therefore often discovered in connection with the
disease. Escherichia coli (E. coli) is the most common cause of the disease. The symptoms are
characterized primarily by discharges (if the cervix is open), polydipsia and polyuria. Because the
bitch is urinating more frequently during the infection in the uterus, it must be either a direct or
an indirect influence on the kidneys (urine produced there). What is the underlaying mechanism
leading to polyuria/polydipsia and how does it relate to the pathogenesis of pyometra?

The kidney is made up of a variety of urinary producing units, called nephrons. A nephron is
composed of the glomerulus and tubules, which can be affected in many different ways during an
infection of the uterus. With the help of biomarkers in urine and UPC (Urine Protein to
Creatinine Ratio) kidney damage can be discovered and localized. UPC> 0.5 is not normal and
suggests proteins in the urine, so called proteinuria, which is a pathological finding associated
with pyometra. High concentration of biomarkers with high molecular weight present in the urine
indicates glomerular damage. Normally, large proteins are not able to pass through the
glomerular filter. If the concentration of biomarkers with a low molecular weight is high, tubular
damage is suggested.

The kidney damage is reversible and disappear after treatment of pyometra, called
ovariohysterectomy. Researchers are not unanimous on what types of kidney damage that occurs
in connection with the uterine infection and what the damage depends on. Endotoxins released by
gram negative bacteria, for example E. coli, can be one cause of the effect on the kidney.
Endotoxins binds to the ADH receptors in the renal tubules and prevents water channels from
opening. It results in a very dilute urine and lots of water is lost, called polyuria. To compensate
the animal drink a lot, polydipsia. There is a stronger association between specific renal lesions
and pyometra such as tubulointerstitial nefritis than other inflammatory patterns eg.
glomerulonephritits. Many studies suggest effects on the kidneys in connection with pyometra.
The results is based on studies with bitches which has pyometra compared to control dogs in the
same ages.

Main title:Polyuri och polydipsi vid pyometra hos tik
Subtitle:etiologi och patogenes
Authors:Hedlund, Emma
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:28
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Pyometra, livmoderinflammation, hund, tik, njure, etiologi, patogenes, Pyometra, dog, bitch, kidney, etiology, pathogenesis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2016 11:53
Metadata Last Modified:07 Jul 2016 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics