Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Mathilda, 2016. Samband mellan näringsämnen och växtplankton i näringsfattiga kväve- och fosforbegränsade sjöar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
603kB

Abstract

Sveriges nationella miljömål ”ingen övergödning” fokuserar på problemet med övergödning i Svenska vatten. Den här studien baseras på statistiska analyser av vattenkemi- och växtplanktondata från miljöövervakningen i näringsfattiga kväve- och fosforbegränsade sjöar. Undersökningen utförs för att eventuellt revidera be- dömningsgrunderna för övergödning. Det är en bristfällig överenstämmelse mellan dessa data och studien är därför av intresse.

Växtplankton tillväxer av solljus och näringsämnen, framförallt kväve och fosfor där fosfor är det begränsade näringsämnet. Miljöanalys följer bedömningsgrunder och genomförs bland annat för att övervaka övergödning i sjöar. Den rekommende- rade bedömningsgrunden för att klassa en sjö som kväve- eller fosforbegränsad är kvoten mellan DIN (Dissolved Inorganic Nitrogen) och Tot-P (totala fosforhalten).

Materialet i studien omfattar data för både vattenkemi och växtplankton som in- samlades i huvudsak från MVM:s (Mark- vatten och miljöcentrums) miljödatabas. Data bearbetades i statistikprogrammet JMP och även i ArcGIS. De vattenkemiska parametrarna bestod av Tot-P och DIN och de växtplanktondata som studerades var den totala biovolymen, TPI (trofisk planktonindex) och procentandel cyanobakte- rier. De statistiska analyserna genomfördes med linjära regressioner för att beskriva om näringsämnena påverkar de olika bio-indexen.

Provtagningar för sjöar i södra Sverige dominerar i jämförelse med de norra de- larna. Regressionerna visade att det förekom starkare samband i norra Sverige än i södra när det gäller den totala biovolymen. Tillväxten av biovolym med avseende på Tot-P skiljer sig även åt beroende på om sjön är kväve- eller fosforbegränsad. Vidare skiljer sig tillväxten åt för biovolym med avseende på DIN i norra och södra Sverige. Multipla regressioner med biovolym och DIN för kväve- och fosforbegrän- sade sjöar tillsammans gav inga signifikanta samband. Dock förekom samband mel- lan biovolym och DIN vid studie av kväve- och fosforbegränsade sjöar separat i enkla regressioner.

Sambanden var sämre för biovolym i södra Sverige vilket kan förklaras av att kvävedepositionen är högre där. Sjöarna i norra Sverige blir därför känsligare för tillförsel av näringsämnen. Biovolym i förhållande till Tot-P gav starkare samband i de kvävebegränsade sjöarna dvs. tillförsel av fosfor ger större effekt i kvävebe- gränsade sjöar än i fosforbegränsade. De kvävebegränsade sjöarna är därmed käns- ligare mot tillförsel av fosfor.

Metoden som används i studien ger dock inte fullständiga svar. Det finns därför möjligheter till fortsatt arbete och fördjupning inom området.

Main title:Samband mellan näringsämnen och växtplankton i näringsfattiga kväve- och fosforbegränsade sjöar
Authors:Lundgren, Mathilda
Supervisor:Fölster, Jens
Examiner:Kahlert, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:kväve, DIN, oligotrof, bedömningsgrunder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5528
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5528
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2016 13:32
Metadata Last Modified:06 Jul 2016 13:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics