Home About Browse Search
Svenska


Rydsberg, Therése, 2016. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

När en blomma klippts från plantan är den ytterst förgänglig. Detta faktum var tidigare avgörande vid val av plats för kommersiell odling av snittblommor, då verksamheten var begränsad till områden nära den konsumerande marknaden. Idag är dock avståndet inte längre av någon betydelse. Betydelse har däremot den billiga arbetskraften, det gynnsamma klimatet och de goda markförhållandena låglöneländer runt ekvatorn kan erbjuda odlare. Följaktligen har produktionsmönstret förflyttats från länder som Nederländerna, Japan, Italien och USA, till länder i Afrika och Latinamerika där industrin växer mycket fort. Denna flytt har lett till jobbtillfällen och ökade möjligheter för ekonomisk utveckling i de nya produktionsländerna, men i kölvattnet av den globaliserade snittblomsindustrin har också följt fall där arbetsförhållanden varit oacceptabla och miljöhänsynen varit undermålig. För att råda bot på detta har branschen utvecklat flertalet certifieringar och märkningar som rör både miljö- och sociala aspekter. Dessa har haft positiv inverkan på branschen och förbättringar har skett sedan kritik först riktades mot odlingarna. Men trots en sammantaget förbättrad arbetssituation är lönerna i bland annat Kenya, vilket är ett av länderna som lyfts i denna uppsats, fortfarande mycket låga och motsvarar inte en skälig levnadslön.
Från odlingar belägna i fjärran länder når snittblommorna till sist den svenska marknaden, och från fackhandelns och dagligvaruhandelns hyllor hamnar slutligen några av snittblommorna på kyrkogårdar runt om i landet. Möjligtvis tas blommorna med av besökare för att smycka gravar eller kanhända köps de in av dödsboet eller anhöriga vid begravning. Blomsterbinderier kan också beställas genom kyrkogårdsförvaltningarna, å anhörigas vägnar.
Denna uppsats syfte är att utvärdera om och i så fall hur svenska kyrkogårdsförvaltningar kan bidra till hållbar utveckling genom att, inom verksamheten, hantera problematiken kring snittblomsproduktion i låglöneländer. Samt att undersöka den etiska, miljömässiga och ekonomiska problematik som finns i samband med snittblomsproduktion, i synnerhet i låglöneländer.
Uppsatsen bygger dels på litteraturstudier och dels på en intervjustudie. Litteraturstudien gällande snittblomsproduktionen har gjorts för att undersöka hur arbetsförhållandet ser ut för de anställda på odlingarna samt för att undersöka eventuell miljöbelastning. En kompletterande intervju genomfördes den 30/7 2014 med Birgitta Linåker, trädgårdsingenjör på Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Intervjun gjordes för att skapa utrymme för djupare och mer fullständig förståelse för hur en miljödiplomerad förvaltning arbetar med miljöfrågor samt om och i så fall hur de bedriver etisk upphandling av snittblommor.
Resultatet visar att det finns ett stort intresse inom kyrkogårdsförvaltningar och även inom svenska kyrkan, vilken är huvudman för majoriteten av förvaltningarna, att arbeta med miljöfrågor. Dock har problematiken kring snittblomsproduktion i låglöneländer inte fått speciellt mycket uppmärksamhet inom branschen.
För församlingar och kyrkliga organisationer som vill arbeta med etisk upphandling av varor är införandet av ett miljöledningssystem ett alternativ. Svenska kyrkan har arbetat fram ett eget miljöledningssystem, enligt vilket Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning, har certifierats. I deras miljöarbete ingår upphandling av varor och förvaltningen jobbar successivt mot att fler och fler av deras leverantörer ska vara miljöcertifierade. Förvaltningen beställer blomsterbinderier vid somliga tillfällen, å anhörigas vägnar, från ett företag som avser bidra till en hållbar miljö bland annat genom att minska användningen av emballage.
Miljöintresset inom branschen märks dock inte bara i skriftliga styrdokument utan också i kyrkogårdsdesign, skötsel, samarbetsprojekt och studentarbeten. Forskningen belyser även den begravningsverksamhet och miljöfrågor. I forskningsartiklar förekommer till exempel ”Woodland burials”, en typ av begravningsplats som kan kopplas till ekologiska värderingar som påvisar ett ökat intresse för miljön och naturen hos både forskare och allmänhet. ”Woodland burials” ger uttryck åt idén om ett inneboende samband mellan den mänskliga kroppen och jorden som ett naturligt system inom vilket livet är förankrat i döden av växter, djur och människor. Detta samband och den påverkan våra kvarlevor har i området menar dock somliga forskare att rådande religiösa uppfattningar vanligtvis inte inkluderar i begravningsplatsen och begravningsceremonier. Och även om det finns en strävan inom Svenska kyrkan och inom förvaltningarna mot att arbeta med miljö och hållbar utveckling, framhåller vissa att kristna trossatser snarare haft negativ inverkan på miljön än positiv.

,

When a flower is cut from the plant is it utterly perishable. This fact was formerly decisive in the choice of location for commercial cultivation of cut flowers, as businesses were limited to areas close to the consuming market. Today however, the distance between the area of cultivation and the customer is no longer of any significance. Of significance however, is the cheap labor, the favorable climate and the good soil conditions that low wage countries around the equator can offer growers. Consequently, the production pattern has shifted from countries like the Netherlands, Japan, Italy and the USA to countries in Africa and Latin America where the industry is growing very fast. This change in location has led to jobs and increased opportunity for economic development in the new production countries. But in the wake of the globalization of the cut flower industry has also followed cases where labor and environmental conditions have been unacceptable. To overcome this, the industry has developed several certifications and labels related to environmental and social aspects. The certifications have had a positive impact on the industry, and improvements have been made since criticism first were directed towards the flower farms. But despite overall improved working conditions, are the wages in for example Kenya, which is one of the countries highlighted in this paper, still very low and does not reflect an equitable living wage.
Eventually cut flowers grown in farms located in distant countries reach the Swedish market and from there some flowers eventually end up in cemeteries around the country. The aim of this paper is to evaluate whether if and how Swedish cemetery administrations can contribute to sustainable development through their activity’s in aspect of cut flower production in low-wage countries. The aim is also to explore the ethical, environmental and economic problems that are associated with cut flower production, particularly low-wage countries.
The essay is based both on literature and partly on an interview. The literature regarding cut flower production has been done to examine how the working situation is for employees on the farms and to investigate the possible environmental impact. An additional interview was conducted on 30/7 2014 with Birgitta Linåker, horticulturist at Kalmar cemetery and property-estate management. The interview was made to create a deeper and more complete understanding of how an environmental certified cemetery management works with environmental issues and if and in that case how they conduct ethical procurement of cut flowers.
The result shows that there is great interest in working with environmental issues in the cemetery administrations, and also in the Swedish Church, which is the authority responsible for the majority of administrations. However, the problem of cut flower production in low-wage countries has not received very much attention in the field.
For parishes and church organizations that want to work with ethical sourcing of goods is an introduction of an environmental management system an option. The Swedish church has developed its own environmental management-system according to which Kalmar cemeteries and property management, have been certified. Their environmental work includes procuring of goods and the administration are working progressively towards having more and more of their suppliers being environmentally certified. The management order flowers at some occasions, on behalf of relatives, from a company that intends to contribute to environmental sustainability, in particular by reducing the use of packaging.
Environmental interest within the industry is noticeable not only in written policy documents, but also in the church-yard design, management, and collaborative student projects. The research also highlights the burial operations and environmental issues. In research articles "Woodland burials" appears as a type of burial that can be linked to ecological values, demonstrating a growing interest in the environment and the nature of both researchers and the public. "Woodland burials" expresses the idea of an inherent connection between the human body and the earth as a natural system within which life is rooted in the death of plants, animals and humans. This relationship and the impact that our mortal remains have in the area, some scholars mean, present religious views usually do not include the cemetery and burial ceremonies. And even if there is a desire within the Swedish church and the administrations to work with environment and sustainable development, some thinkers mean that certain Christian beliefs rather have had a negative impact on the environment than positive.

Main title:Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv
Authors:Rydsberg, Therése
Supervisor:Gyllin, Mats and Båtshake, Helene
Examiner:Gunnarsson, Allan and Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kyrkogårdsförvaltning, miljöcertifiering, snittblommor, rosor, Kenya, miljöetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2016 09:28
Metadata Last Modified:28 Jun 2016 09:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics