Home About Browse Search
Svenska


Faring, Emma, 2016. Hur påverkar människan lamantinens population?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
809kB

Abstract

Lamantinen (Trichechus manatus) är Nordamerikas mest utrotningshotade marina däggdjur.
Arten är en av tre arter som går under benämningen manater och en av de arter som i
vardagligt tal kan kallas för sjöko. Lamantinen består av två underarter, Floridas lamantin (T.
manatus latirostris) och den antilliska lamantinen (T. manatus manatus). Floridas lamantin
finns längs med sydöstra USA:s kustlinjer, floder och flodmynningar men håller sig
huvudsakligen till Florida. Den antilliska lamantinen finns längre söderut, från Bahamas ner
till nordöstra Brasilien. Lamantinen är idag internationellt klassificerad som sårbar och de
båda underarterna är klassificerade av IUCN som utrotningshotade. Den har inga naturliga
fiender, drabbas sällan av sjukdomar och kan bli över 60 år gammal men ändå är populationen
liten. Den största orsaken till detta är människan, som både direkt och indirekt påverkar
populationen negativt. Floridas lamantiner har ökat i antal under de senaste åren och deras
nationella status som utrotningshotad ska därför revideras och eventuellt ändras till sårbar. En
eventuell ändring skulle inte förändra de lagar och åtgärder som idag vidtas för att hjälpa
populationen att återhämta sig.
Syftet med denna studie är att belysa de problem arten står inför, varför populationen har
minskat, vad som behövs för att den ska kunna öka igen och framförallt hur människan
påverkar den. Båda underarterna ingår i studien men den är inriktad på Floridas lamantin.
Min slutsats är att populationens största hot utgörs främst av jakt, fiske, vattenfarkoster och
habitatförändringar men att hoten är något olika för de bägge underarterna. Mänskliga
interaktioner, till exempel i form av turister som vill klappa eller simma med lamantiner, är
inte ett direkt hot men är ändå ett problem för de drabbade individerna. Floridas lamantiner
hotas framförallt av vattenfarkoster, eftersom en stor andel av alla dödsfall orsakas av
kollisioner med dessa. För den antilliska lamantinen utgörs det största hotet av fiske,
framförallt på grund av att de fastnar och drunknar i fiskenät. Populationsökningen är positiv
men det krävs fortfarande mycket arbete innan arten kan räknas som livskraftig och det finns
fortfarande problem att överkomma. Ett stundande hot för Floridas lamantin är en eventuell
nedläggning av kraftverk och fabriker som idag genererar varmvatten som utnyttjas av de
köldkänsliga lamantinerna under vintrarna. Samtidigt ökar turismen och med den ökar risken
för att människor interagerar med lamantiner på ett felaktigt sätt som negativt kan påverka
lamantinernas beteende. Eftersom kollisioner med vattenfarkoster är ett stort problem arbetas
det mycket med att minska dessa, bland annat genom att tillämpa hastighetsbegränsningar och
införa människofria zoner.

,

The West Indian manatee (Trichechus manatus) is the most endangered marine mammal of
North America. It is one of three species of manatee, also known as sea cow. The West Indian
manatee is divided into two subspecies, the Florida manatee (T. manatus latirostris) and the
Antillean manatee (T. manatus manatus). The Florida manatee lives along the southeastern
coast, rivers and estuaries of the USA but Florida is their main site. The Antillean manatee
can be found between Bahamas, across the Greater Antilles and down to the northeastern
parts of Brazil. The West Indian manatee is now internationally listed as a vulnerable species
by IUCN and both subspecies are listed as endangered. It does not have any natural enemies,
it is seldom exposed to diseases and it can live for more than 60 years. In spite of this, the
population is small. The biggest cause of this is human impact affecting the population
negatively, both directly and indirectly. The number of Florida manatees has increased in the
last decade and, as a result, their national status as an endangered species in the USA is being
taken under consideration and might be changed to vulnerable. A change of status will not
change the laws and measures that are used today to help the population increase.
The purpose of this study is to investigate the problems this species is facing, why the
population number has decreased, what is necessary for it to increase again and, most of all,
how humans affect the manatees. The present study takes both subspecies under consideration
but is more directed at the Florida manatee.
In conclusion, the biggest threat to the West Indian manatee population is human impact,
especially poaching, fishing, the use of watercrafts and changes in their habitats. These threats
are slightly different for the two subspecies. Human interaction is not a direct threat to the
manatees but can still cause problems for the affected individuals as it can induce a negative
change of the animal’s behavior. The biggest threat to the Florida manatee is the use of
watercrafts, since a big part of the recorded deaths is caused by collisions with them. When it
comes to the Antillean manatee, the biggest threat is not watercraft collisions but
entanglement in fishing nets which leads to drowning. The increase in population is a good
sign but there is still a lot to be done before the species is viable again. A new threat the
Florida manatees might be facing soon is the possible closing of power plants and other
industries, because they provide warm water for the very cold sensitive manatees to use
during the colder winters. At the same time the tourism business is increasing and with it
comes an increased risk for improper interactions between humans and manatees. Watercraft
collisions is a big problem and a lot of work is being done to avoid and decrease them, like
applying speed limitations and areas where humans are not allowed.

Main title:Hur påverkar människan lamantinens population?
Authors:Faring, Emma
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:22
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Lamantin, Trichechus manatus, population, mänsklig påverkan, West Indian manatee, Trichechus manatus, population, human impact
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2016 10:07
Metadata Last Modified:15 Aug 2016 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics