Home About Browse Search
Svenska


Karlsson Warring, Sofia, 2016. Evolution av färgteckningen hos zebror : varför har zebrorna fått sina ränder och varför har olika zebraarter olika färgteckning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta arbete är en litteraturstudie med syfte att gå igenom teorier bakom zebrans ränder och de eventuella anledningarna bakom arternas varierande färgteckning. Det finns många teorier som sägs vara anledningen till zebrans ränder och jag har valt ut de mest studerade teorier och de jag själv tycker är rimligast. De teorier jag valt att ta upp i detta arbete är temperaturreglering, tsetseflugor, rörelsekamouflage och förstärkning.
Zebrans tre arter har olika utseenden på sina ränder. Grevyzebrorna har smala ränder och en vit mage. Bergszebrorna har tjockare ränder och även de en vit mage. Stäppzebrorna har tjockare ränder, ingen vit mage och har ”skuggränder” mellan de svarta ränderna. Stäppzebror i söder har i princip alltid dessa skuggränder, medan det är ovanligt att se dessa på zebrorna som lever längre norrut. Att stäppzebrorna i norr inte har några skuggränder kan bero på att de behöver starka kontraster på sina ränder för att temperaturregleringsteorin ska fungera. Stäppzebrorna i söder lever inte i lika höga temperaturer och är därför inte beroende av temperaturreglering lika mycket.
Temperaturregleringsteorin bygger på att zebrans svarta och vita ränder värms upp olika mycket och det bildas därför luftströmmar mellan ränderna, vilket kyler ner zebran. Mest kontrasterande ränderna bör ses på djur som bor i varmare habitat. Detta stämmer för stäppzebran, som beskrivet ovan. Men även bergszebran har starka kontraster på sina ränder, medan de lever i lägre temperaturer, vilket motsäger denna teori. Det finns inga studier gjorda på temperaturregleringsteorin, vilket gör teorin ifrågasättbar.
En annan teori är att tsetseflugor och tabanidflugor ogillar att landa på randiga djur och zebrorna på det sättet skonas från dem. Dessa flugor kan bära på allvarliga sjukdomar, som exempelvis sömnsjukan. Att det har blivit en selektion av de ränder som skonar zebran från dessa sjukdomar känns rimligt, det finns dessutom studier som stödjer denna teori.
Rörelsekamouflage är ytterligare en teori bakom zebrans ränder. Den säger att rovdjur blir förvirrade av zebrans ränder när zebran är i rörelse, och kommer ha svårt att bedöma djurets hastighet och riktning. Detta kan eventuellt bero på att två optiska illusioner uppstår, dessa kallas barber-pole och wagon-wheel. Studierna är gjorda med datorsimulationer, och inte på savannen som jag hade velat. Studierna är testade på människor, och tar inte hänsyn rovdjurens synförmåga. Illusionerna uppstår när man testat på stäppzebrans färgteckning, men ingen studie är gjord på bergszebran eller grevyzebran. Därför finns det många aspekter som gör denna teori osäker.
En annan teori är förstärkningsteorin, som säger att när zebrorna rör sig i flock kommer det bli lättare att urskilja de svaga eller skadade individerna tack vare flockens ränder. När flocken sätts i rörelse kommer ränderna att röra sig på ett visst sätt och de djur som rör sig annorlunda kommer att sticka ut från den generella bakgrunden och bli mer synliga. Rovdjuren kommer då att kunna se de svaga och skadade djuren och får en god chans att fälla den zebran. Även denna studie är uppbyggd på datorsimulering och mänsklig synförmåga, vilket jag tycker ger teorin mindre trovärdighet.

,

This essay is a literature review, with the purpose of going through different theories behind the zebra’s stripe patterns and also the stripes’ differences between the zebra species. I have gone through different theories and the ones I present here are the ones that have been most widely studied. These are: temperature regulation, the tsetse flies impact, motion dazzle and amplification.
The three species of the zebra have different appearances. The Grevy zebra has a lot of thin stripes and a white stomach. The mountain zebra has thicker lines and also a white stomach. The plain zebra has thicker lines and are striped all over the stomach. They have “shadow lines” in between the thicker stripes. The shadow lines are more common among the plain zebras that lives southern in Africa, than for the zebras that live further north. A reason for that could be temperature regulation. In the north it is generally warmer, which makes temperature regulation more important than for the zebras that live further south in lower temperatures.
Temperature regulation is based on the fact that white and black surfaces are heated differently, which creates small airflows in between the stripes and lower the zebra’s temperature. There should be more contrasting colouration among zebras that live in high temperatures. That coincides for the plain zebra, as written above. But the mountain zebra lives in lower temperatures, and still has sharp contrasting stripes, which contradicts this theory. Also, there are no studies made on the subject, which makes this theory questionable.
Another theory is that the tsetse flies and tabanid flies do not like to land on striped animals, which results in the zebra getting bitten more rarely. These flies can carry serious diseases, for instance sleeping sickness. It makes sense that stripes that repel these flies have evolved and there are well-made studies that support this theory.
Motion dazzle is yet another theory behind the zebra’s stripes. If a predator prey on a zebra, the motion dazzle will make it harder for the predator to determine the zebra’s speed and direction. The two optical illusions that could explain the correlation, is called wagon-wheel and barber-pole. These studies are made with computer simulation and not in the zebras’ true environment. Also, this study doesn´t take in consideration the predators’ vision and is only tested on the plain zebra. No studies have been made on the Grevy zebra or the mountain zebra. That makes this theory doubtful.
Another suggestion is that the zebra’s stripes make an amplifier of individual quality in a herd. When a herd is running together, a general background is created and if any individual is running differently from the herd, that individual is easier to point out. The predators can therefor easier notice a week or wounded individual. This study is also built on computer-simulations and has no consideration of the predators’ sight, which makes this theory uncertain.

Main title:Evolution av färgteckningen hos zebror
Subtitle:varför har zebrorna fått sina ränder och varför har olika zebraarter olika färgteckning
Authors:Karlsson Warring, Sofia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:46
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:zebror, Equus, ränder, mönster, kamouflage, grevyzebra, bergszebra, stäppzebra, zebra, pattern, stripes, camouflage, Equus grevyi, Equus zebra, Equus quagga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5441
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5441
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal taxonomy and geography
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2016 09:05
Metadata Last Modified:27 Jun 2016 09:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics