Home About Browse Search
Svenska


Adolfsson, Sara, 2016. Hur kan en alfa2-agonist orsaka vasokonstriktion och en initial hypertension med en efterföljande hypotenson?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När ett läkemedel ur gruppen a2-agonister administreras intramuskulärt eller intravenöst är
det oftast i syfte att premedicinera inför operation eller sedera en patient inför en
undersökning. Önskade effekter av läkemedlet är sedering, smärtlindring och
muskelrelaxation. Svårigheten med att använda en a2-agonist är deras påverkan på det
kardiovaskulära systemet och andra perifera oönskade effekter. Syftet med denna
litteraturstudie är att reda ut hur a2-agonister tros orsaka den initiala blodtryckshöjningen och
den efterföljande blodtryckssänkningen, som följer efter administrering av läkemedlen.
Nervsystemet i kroppen är anatomiskt indelat i det centrala nervsystemet med hjärna och
ryggmärg och i det perifera nervsystemet som inkluderar övriga neuron. Det perifera
nervsystemet delas vidare upp i det somatiska nervsystemet, som behandlar intryck från
sinnesorgan och ansvarar för de viljestyrda motoriska neuronen, och det autonoma som styr
alla basala kroppsfunktioner. Det autonoma systemet styrs av ett drivande sympatiskt
nervsystem och ett dämpande parasympatiskt nervsystem. Alfa2-receptorerna, som a 2-
agonister verkar på, är lokaliserade i det sympatiska nervsystemet och deras naturliga
endogena transmittorsubstans är noradrenalin och adrenalin. När en a2-agonist administreras
är det dess kapacitet att inhibera frisättning av transmittorsubstans från det presynaptiska
neuronet, genom en aktivering av a2A-receptorer i det centrala nervsystemet, för att begränsa
fortsatt retledning som ger önskvärd sedering, smärtlindring och muskelrelaxation.
Den kraftiga initiala blodtryckshöjningen hos hund beror på en aktivering av a2B-receptorer
som är lokaliserade i glatt muskulatur i små artärer och arterioler men framför allt i vener.
Aktiveringen orsakar en kontraktion av muskelcellerna och ger en vasokonstriktion vilket
ökar den perifera resistansen och därmed höjer blodtrycket. Den efterföljande hypotensionen
beror på en reflektorisk respons på det förhöjda blodtrycket som registreras av baroreceptorer
i aortabågen. Signaler skickas till det parasympatiska nervsystemet att sänka hjärtfrekvensen.
Alfa2-agonister går över blodhjärnbarriären för att utöva sin effekt och vid inhiberingen av
transmittorfrisättning fås även en sympatolytisk effekt vilket sänker hjärtfrekvensen.
Sekundära effekter som minskad hjärtminutvolym och försämrad vävnadsperfusion påverkar
också patienten negativt.
När patienten faller för djupt i hjärtfrekvens är den bästa åtgärden att använda en a2-
antagonist för att reversera bradykardin till en acceptabel nivå. På grund av a2-agonisternas
metabolism i levern, eliminering via njuren och påverkan på det kardiovaskulära systemet bör
läkemedlen användas på friska patienter utan någon cirkulationssvikt, ökat intrakraniellt- eller
intraokulärt tryck eller annan organpåverkan. Försiktighet bör även vidtas vid användning på
unga patienter med ej fullt utvecklade organsystem och på äldre patienter där organfunktionen
kan vara nedsatt och ej tillräcklig reservkapacitet alltid finns.
Huruvida a2-agonister påverkar katekolamin- renin- och ADH- koncentrationer och dess
effekter kräver vidare forskning för de specifika läkemedlen. Samtidig behandling med
opioider är gynnsamt då de potentierar varandra, men kräver också ytterligare utredande
studier hur de additivt påverkar hjärt- och andningsfrekvens.

,

When a drug from the a2-agonist family is used it is often because of their ability to cause
reliable sedation, analgesia and muscle relaxation. The drug is primarily used for
premedication before surgery or just as sedative medication. The challenge is to understand
the side effects of the drug used and handle them with great caution. It is the various effects
on the cardiovascular system that should be taken into consideration before administration of
the drug. The aim of this literature study is to figure out what causes the initial increase in
blood pressure and the following hypotension, caused by the a2-agonists.
The nervous system is divided into the central nervous system, including the brain and spinal
cord, and the peripheral system including all the other neurons. The peripheral nervous
system with the somatic- and the autonomic nervous system is responsible for different
neurons, and it is the autonomic which is liable for basal body functions. The autonomic
nervous system can be further divided into the sympatic and parasympatic nervous system.
The sympatic nervous system has an excitatory function and the parasympatic is the
inhibitory part of the autonomic nervous system. Alfa2-receptors is located in the sympatic
nervous system and normally responds to endogenic norepinephrine and adrenalin. The
desired effects of the a2-agonists are caused by an inhibition of transmittor release, thought
the a2A-receptor in the brain which moderates the degree of alertness, analgesia and muscle
relaxation.
The initial increase in blood pressure in dogs due to an activation of peripheral a2B-receptors
on smooth muscles cells in the small arteries, arterioles and veins. The activation causes a
contraction and the blood pressure will rise. There are baroreceptors in the aortic arch that
will register the changes and stimulate the parasympatic nervous system to try to suppress the
heart rate. Alfa2-agonists in the brain causes an overall central sympatholytic effect which will
also lower the heart rate and normalize the blood pressure. Accordingly, there is one central
and one peripheral response on the initial high blood pressure caused by the a2-agonists that
induce the hypotension.
When your patient's heart rate drops to low the best option is to use an a2-antagonist to
reverse the impact of the drugs and return to an acceptable level. With the a2-agonists
metabolism in the liver, excretion from the kidneys and remarkable impact on hemodynamic
functions kept in mind, the drugs should only be used on healthy patients. There cannot be
any circulatory failure, no increased intracranial- nor intraocular pressure or other negative
organ impacts. The drugs should be administered carefully to pediatrics with underdeveloped
organs and geriatrics with an impaired organ function and limited reserve capacity.
Whether there is an influence of a2-agonists on the catecholamine- renin and ADHconcentrations
or not requires further research regarding the specific drugs. Co-administration
with opioids leads to a synergistic effect and the two potentiate one other. Still, it requires
more specific studies to figure out their combined impact on heart- and respiratory rate.

Main title:Hur kan en alfa2-agonist orsaka vasokonstriktion och en initial hypertension med en efterföljande hypotenson?
Authors:Adolfsson, Sara
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:1
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:alfa2-agonist, alfa2-receptor, vasokonstriktion, blodtryck, kardiovaskulär, hemodynamik, kliniska applikationer, medetomidin, dexmedetomidin, hund, alpha2-agonist, alpha2-receptor, vasoconstriction, blood pressure, cardiovascular, hemodynamic, clinical applications, medetomidine, dexmedetomidine, dog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5427
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5427
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2016 09:47
Metadata Last Modified:02 Jun 2016 09:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics