Home About Browse Search
Svenska


Daly, Linda, 2016. Sköldkörtelstörande ämnen : bakomliggande mekanismer och effekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
548kB

Abstract

En normalt fungerande sköldkörtelhormonproduktion är väldigt viktigt för alla djur då
sköldkörtelhormonerna är involverade i många av kroppens mekanismer såsom reglering av
metabolismen samt krävs för att nervsystem och skelett ska utvecklas på ett normalt sätt.
Eftersom sköldkörtelhormonsystemet är så viktigt för vuxna individer och ännu viktigare för
unga individer som fortfarande utvecklas är det av yttersta relevans att studera ämnen som kan
interagera och påverka detta hormonsystem negativt. Det finns många ämnen exempelvis PCB,
bromerade flamskyddsmedel, pesticider, fytoöstrogener, bisfenol A, ftalater och tungmetaller
som tros kunna rubba den normala homeostasen. I denna litteraturstudie har
verkningsmekanismerna bakom dessa potentiellt sköldkörtelstörande ämnen och dess effekter
på såväl vilda djur som husdjur studerats. Angreppspunkterna ämnen kan utnyttja är många,
exempelvis kan ämnen blockera TSHs receptor så att hjärnans reglering inte fungerar normalt.
Vidare kan ämnen påverka sekretion och syntes av sköldkörtelhormonerna genom att inhibera
jodidpumpen, inaktivera TPO och/eller inhibera bindningen till transportproteinerna TBG och
TTR. Dessutom kan ämnena ha en direktpåverkan på TR eller förändra hormonernas
metabolism och elimination genom att påverka metaboliserande enzym såsom UDPGT och
dejodinaser. Beroende på vilka sköldkörtelstörande ämnen ett djur utsätts för kan de drabbas
antingen av en hypertyreodism, där det finns för mycket hormon, eller en hypotyreos som
kännetecknas av otillräckliga nivåer hormon. Det har setts att isbjörnar som lever i områden
med höga OHC-nivåer visar tecken på sköldkörtelstörningar trots att få enskilda ämnen finns i
höga nivåer, vilket troligtvis kan förklaras av cocktaileffekter. Pantrar i Everglades nationalpark
i Florida har vid obduktion visat tecken på hypertyreodism och även där uppmättes en mängd
olika potentiellt sköldkörtelstörande ämnen i låga nivåer samt kvicksilver i troligen toxiska
nivåer. Utöver detta finns få studier som visar någon form av korrelation mellan vilda djur och
deras exponering för sköldkörtelstörande ämnen. Detta är troligen på grund av svårigheterna i
att bevisa att det faktiskt är sköldkörtelstörande ämnen, och inte någon annat, som ger upphov
till sköldkörtelstörningarna hos vilda djur. När det gäller våra husdjur finns det ett flertal studier
som associerar felin hypertyreodism med ett flertal sköldkörtelstörande ämnen och kanske
framför allt de bromerade flamskyddsmedlen som flitigt används i hemmet. Gällande
exponering och effekter på övriga husdjur verkar det inte finnas några studier. Det bedöms dock
sannolikt att även andra husdjur såsom hunden skulle kunna påverkas av de ämnen som katter
tros påverkas av.

,

A normally functioning thyroid hormone production is very important for all animals since
thyroid hormones are involved in many of the body's mechanisms. They are for example
involved in regulation of metabolism as well as necessary for the nervous system and bone
development. Since the thyroid hormone system is so important for adults and even more
important for young individuals who are still developing, it is of utmost relevance to study
substances that may interact and affect the thyroid system negatively. There are many
substances, eg. PCBs, brominated flame retardants, pesticides, phytoestrogens, bisphenol A,
phthalates and heavy metals, which are thought to disrupt the normal homeostasis. In this study
the mechanisms behind these potential thyroid disruptors and their effects on both wild animals
and pets have been studied. There are many steps in the thyroid hormone synthesis that
substances can interfere with, this includes; blocking the TSH-receptor, inhibiting the iodine
pump, inactivation of TPO, inhibiting thyroid hormones, binding to the transport proteins TBG
and TTR, affect the thyroid hormone receptor or alter the hormonal metabolism and elimination
by influencing metabolizing enzyme as UDPGT and deiodinases. Depending on which thyroid
disruptor the animal is exposed to they can suffer either from a hyperthyroidism, where there is
an overproduction of hormone, or hypothyroidism which is characterized by insufficient levels
of the hormone. Although few specific substances are present in high levels it has been observed
that polar bears living in areas with high levels of organ halogen contaminants have signs of
thyroid disorders. This could probably be explained by the cocktail effect. Panthers in the
National Park Everglade in Florida that have been exposed to many different potentially thyroid
disturbing chemicals have, when autopsied, shown signs of hyperthyroidism even though only
mercury was found in levels that might be toxic. In addition to this there are few studies that
show some kind of correlation between thyroid disruption in wild animals and their exposure
to thyroid disruptors. The lack of studies is probably due to the difficulty proving that it is
thyroid disruptors alone that gives rise to thyroid disruption in wildlife. When it comes to our
pets there are several studies that associate feline hyperthyroidism with a number of thyroid
disruptors and perhaps above all brominated flame retardants which are widely used in indoor
environments. There is a lack of studies regarding thyroid disruption in other pets, such as dogs.
However, it seems highly likely that substances that effect cats also affect other indoor living
pets as well.

Main title:Sköldkörtelstörande ämnen
Subtitle:bakomliggande mekanismer och effekter
Authors:Daly, Linda
Supervisor:Carlsson, Gunnar and Örn, Stefan
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:16
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:sköldkörtelstörningar, tyroidea, verkningsmekanismer, sköldkörtelstörande ämnen, effekter, thyroid disruptors, TDC, thyroidea, mechanism of action, effects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5424
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2016 14:34
Metadata Last Modified:01 Jun 2016 14:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics