Home About Browse Search
Svenska


Vidzem, Sara, 2016. Hanteringens påverkan på djurvälfärden innan slakt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
500kB

Abstract

Stress och dålig djurvälfärd är ett välkänt problem på slakterier. I och med den ökade konsumtionen av kött har också produktionen av kött ökat vilket påverkar våra produktionsdjur. På slakterianläggningen utsätts djuren för höga ljud, nya djur och lukter samt mänsklig kontakt från personalen på slakteriet. Djurvälfärden påverkas negativt av vistelsen på slakterianläggningen och i och med den ökade stressen hos djuren påverkas även köttkvalitén negativt vilket kan leda till produktionsförluster i form av DFD och PSE. Det leder i sin tur till ekonomiska förluster. En minskning av stress för djuren på slakterier är alltså inte bara nödvändigt för djurens välmående utan även samhället drar fördel av en förbättrad djurvälfärd innan slakt. Hanteringen av djur på slakteri har visat sig ha stor påverkan på djurens välmående. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur man med förbättrad hantering av djuren på slakteri kan öka djurvälfärden. Hanteringen är många gånger avgörande för djurens välbefinnande, men också andra faktorer så som buller och ljus är viktiga för att förbättra djurvälfärden innan slakt. Slakteriets utformning har också betydelse. Krökta och höga väggar har visat sig vara uppskattat då det hindrar djuren från att se människor och andra distraktioner.
För att förstå hanteringens negativa inverkan på djuren är det viktigt att förstå relationen mellan produktionsdjur och människa. Våra produktionsdjur är bytesdjur vilket bland annat innebär att exponering för människor är skrämmande för dem, trots flera generationer av selektiv avel. En grov hantering är därför oerhört stressande för dem och bör undvikas i allra högsta mån. Forskare verkar eniga om att det till viss del går att vänja djuren vid mänsklig kontakt innan de anländer till slakteriet, men det skulle kräva tid och engagemang från lantbrukarna. Det har också visat sig att tillvänjning av mänsklig kontakt har mer inverkan om det sker tidigt i livet. Är djuren vana vid mänsklig kontakt blir de lättare att flytta och slakteriets personal skulle vara mindre benägna att använda en grov hantering på djuren. Hanteringens inverkan är utan tvivel stor, men hur mycket kan en bra hantering av djuren egentligen påverka djurvälfärden innan slakt och hur ser rätt hantering ut?

,

Stress and poor animal welfare is a well known problem in slaughterhouses. With the increased consumption of meat, the production of meat has increased as well, which affects our production animals. At the slaughterhouse the animals are exposed to loud noises, new smells and animals as well as human contact from the staff at the slaughterhouse. Animal welfare is adversely affected by staying at the abattoir and the increased stress animals are exposed to also affects the meat quality negatively which can lead to production losses in the form of DFD and PSE. This in turn leads to economic losses. A reduction of stress for the animals in slaughterhouses is not only necessary for the animal welfare, but also society benefit from an improved animal welfare before slaughter. The management of animals at the slaughterhouse has been shown to have a major impact on animal welfare. The purpose of this study is to identify how the improved handling of the animals at the abattoir can increase animal welfare. The handling is often critical for the animals' wellbeing, but other factors such as noise and light are important for improving the welfare as well. The design of the slaughterhouse is also significant. Curved and high walls have proven to be appreciated since it prevent animals to see people and other distractions.
To understand the managements negative effects on the animals, it is important to understand the relationship between livestock and humans. Our farm animals are prey animals which means that exposure to people is scary for them, despite several generations of selective breeding. A rough handling is extremely stressful for them and should be avoided. Scientists seem to agree that it is to some extent possible to accustom the animals for human contact before they arrive at the slaughterhouse, but it would require time and commitment from the farmers. It has also been shown that habituation of human contact has more effect if it occurs early in life. If the animals are accustomed to human contact, they become easier to move and the slaughterhouse staff would be less likely to use a rough handling of animals. The impact of handling is undoubtedly great, but how much can a good handling of animals actually affect animal welfare before slaughter, and what is the proper treatment?

Main title:Hanteringens påverkan på djurvälfärden innan slakt
Authors:Vidzem, Sara
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:84
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:slakteri, djurvälfärd, hantering, slaughterhouse, animal welfare, handling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5422
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5422
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2016 12:01
Metadata Last Modified:01 Jun 2016 12:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics