Home About Browse Search
Svenska


Thurehult, Åsa, 2016. Valpens immunologiska skydd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
522kB

Abstract

Att kunna motstå infektioner och sjukdomar krävs tidigt i livet hos alla däggdjur, men hur denna immunokompetens erhålls skiljer sig åt. Hos vissa arter överförs antikroppar från modern via moderkakan (placentan) medan råmjölken (colostrum) är den huvudsakliga källan för andra.
Den nyfödda valpen har ett välutvecklat immunsystem där primära och sekundära lymfoida organ är med i utvecklingen och utmognaden av immunceller från hematopoetiska stamceller. Vid födseln är det medfödda immunförsvaret redo, där celler som makrofager kan agera, men utan minne. Ett färdigutvecklat förvärvat försvar saknas dock, vilket förutsätter antigenkontakt och kräver därmed tid innan det kan ge valpen ett skydd. Här skapas däremot ett minne och T- och B-celler är exempel på immunceller inom detta försvar.
I avsaknad av ett förvärvat immunförsvar behöver valpen få skydd i form av maternella antikroppar, immunoglobuliner, för att klara av medfödda och kommande infektioner under den första tiden i livet. De maternella antikropparna överförs i viss mån via placentan men utsöndras i desto större mängd i colostrum.
Det är placentans utformning som bestämmer huruvida immunoglobuliner kan passera över från modern till fostret eller ej, och den endotheliochoriala placentan hos hund tillåter alltså viss passage av antikroppar. Mängden immunoglobuliner som valpen får via colostrum kommer att bestämmas av moderns näringsstatus, i vilken ordning valpen föds och vilken spene den får.
Att valpen skyddas av maternella immunoglobuliner den första tiden i livet har både för- och nackdelar. Det ger ett viktigt skydd för valpen men kan samtidigt hämma funktionen av vaccin. Vaccinering ska leda till att ett immunsvar triggas där antikroppar mot antigen bildas. För att vaccinet ska skapa en immunreaktion hos valpen, krävs dock att antikropparna från modern har sjunkit i antal så att de inte tar hand om vaccinets antigen. Om moderns antikroppar är kvar i högt antal kommer inte valpens immunsvar att kunna triggas, det innebär att valpen själv inte utvecklar ett immunförsvar och att vaccineringen är som ogjord. Att vaccinera valpen i rätt tid i förhållande till maternella antikroppstitrar är därför viktigt.
Det är många faktorer som ska stämma in för att valpen ska klara av sin första tid i livet. Även om stor kunskap finns inom området behövs mer forskning eftersom immunförsvarets utveckling är komplex. En ökad förståelse för utvecklingen av immunsystemet skulle kunna ge bättre möjligheter att komma till rätta med de komplikationer som kan uppstå. Då många av de primära immunbristsjukdomarna hos hund har genetiskt ursprung, skulle vidare kartläggning av de genetiska orsakerna tillsammans med fler tillgängliga diagnostiska verktyg/tester underlätta vid diagnosticering och avelsarbete samt för utarbetande av ändamålsenliga och individuellt anpassade vaccinationsrutiner.

,

Being able to resist infections and diseases is necessary early in life for all mammals, but how to get this immunocompetence differs. For some species, maternal antibodies are transferred through the placenta, whereas for others the first milk (colostrum) is the main source.
The newborn puppy has a well-developed immune system where primary and secondary lymphoid organs are involved in the development and maturation of immune cells from hematopoietic stem cells. At birth, the innate immune system is ready, and here cells such as macrophages can act, but without memory. A fully developed, acquired, defense system is however missing. It is obtained by antigen contact and thus requires time before it can give the pup protection. Here, however, a memory is created, and T and B cells are examples of immune cells within this defense.
In the absence of an acquired immune system, the puppy needs to get protection from maternal antibodies, immunoglobulins, to survive both congenital and later infections during the first period of life. These are available in a small amount through the placenta but in greater amount via colostrum.
The type of placenta determines whether immunoglobulins can pass from the mother to the fetus or not, and the endotheliochorial placenta in dogs allows certain transfer of antibodies. The amount of immunoglobulins obtained through the colostrum will be determined by the mother's nutritional status, the order in which the puppy is born and which teat the puppy gets. The fact that the puppy is protected by maternal immunoglobulins during the first time in life has both advantages and disadvantages. It provides an important protection for the puppy, but can also inhibit the function of vaccines. Vaccination will trigger an immune response that leads to the formation of antibodies against the antigen. However, for the vaccine to generate an immune response in the puppy, the antibodies from the mother have to decline in number, otherwise they will take care of the vaccine antigen. If maternal antibodies are still in high number, the puppy's immune response cannot be triggered, which means that the puppy itself does not develop an immune defense. To vaccinate the puppy at the right time in relation to maternal antibody titer is therefore important.
There are many factors that have to work, for the puppy to survive the first period in life. Although the knowledge within this field is extensive, more research is needed, as the development of immune functions is complex. A greater understanding of the development of the immune system could provide better opportunities to deal with the complications that can arise. Since many of the primary immunodeficiency diseases in dogs have a genetic origin, further mapping of the genetics together with more available diagnostic tools/tests would help in making diagnoses and designing breeding strategies as well as for the development of appropriate routines for vaccinations.

Main title:Valpens immunologiska skydd
Authors:Thurehult, Åsa
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:82
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:hund, immunsystem, placenta, colostrum, maternella immunoglobuliner, vaccination, canine, immune system, maternal immunoglobulins
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 May 2016 14:18
Metadata Last Modified:08 Jun 2016 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics