Home About Browse Search
Svenska


Silventoinen, Alina, 2016. Ekvin osteochondros : riskfaktorer och deras interaktioner. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
652kB

Abstract

Osteochondros (OC) är en sjukdom som orsakas av en fokal störning i den endokondrala benbildningen då brosk fungerar som mall till långa rörben. Sjukdomen förekommer hos unga, snabbt växande individer och har påvisats bl.a. hos häst, nöt, svin, hund, katt, råtta och människa. Nekrotiska områden i det epifyseala brosket under ledytan bildas på grund av misslyckad vaskularisering. Detta stör benbildningen, vilket kan leda till sprickor och bildning av lösa benfragment. Sjukdomen kan utvecklas till synovit eller artrit, vilket orsakar smärta och hälta hos djuren men kan också vara utan symtom. De vanligaste lederna som drabbas är hasleden, kotleden samt knäleden. Etiologin anses vara multifaktoriell och riskfaktorerna verkar interagera med varandra. OC orsakar ekonomiska förluster då hästen inte kan träna eller tävla som vanligt. Sjukdomen behandlas med kirurgiska eller konservativa metoder.
Denna litteraturstudie fokuserar på riskfaktorer av OC och deras interaktioner med varandra samt dess betydelse för sjukdomsuppkomsten. Inriktningen är på häst men riskfaktorer på hund och svin granskas och jämförs med häst för att kunna se om gemensamma faktorer ger starkare bevis för förekomsten av riskfaktorer.
Den genetiska faktorn har påvisats med gen- och ärftlighetsstudier. Prevalensen varierar mellan olika raser och leder men skillnader i t.ex. datainsamling och –hantering kan orsaka bias i resultaten. Gener påverkar andra riskfaktorer, som tillväxt och storlek. Stora raser som svensk travare drabbas oftare jämfört med små raser som islandshäst eller tysk Dülmenponny. Detta kan bero på antingen djurhållning eller avel. Påverkan av miljöfaktorer som utfodring och träning kan ses exempelvis på kopplingen mellan OC och födelsemånad hos olika föl.
Näring påverkar hormonutsöndring och enzymer, som deltar i sjukdomförekomsten, och näring och motion anses samverka i förekomsten av OC. Framför allt hård och oregelbunden träning ökar risken för OC och ju tidigare man börjar träna desto större är risken att drabbas. Riskfaktorer hos hund och svin liknar dem hos häst men skillnader i anatomi och djurhållning gör att man får t.ex. en varierande prevalens i olika leder.
Granskning av riskfaktorer visar framför allt människans påverkan i sjukdomsförekomsten. Genom avel, utfodring och träning kan man minska eller öka risken för OC. Riskfaktorerna påverkar definitivt varandra men det är svårt att bevisa vilka som anses ha den största påverkan i sjukdomsförekomsten.

,

Osteochondrosis (OC) is a disease caused by a focal disturbance in endochondral ossification where cartilage works as a model for long bones. The disease occurs at young growing individuals and has been confirmed in horses, cattle, pigs, dogs, cats, rats and humans. Necrotic areas in epiphyseal cartilage on the articular-epiphyseal cartilage complex that covers the ends of long bones interacts with the ossification front which can result in cracks and loose bone fragments. The disease can evolve into synovitis or arthritis, which causes pain and lameness. It can also be without symptoms. Hock, fetlock and femoropatellar joints are the most common places for lesions. The aetiology of OC is multifactorial and the risk factors appear to interact with each other. OC causes economic losses because the horse is not able to train or compete. The disease is treated with surgical or conservative methods.
This literature study focuses on the risk factors of OC and their interactions with each other as well as its importance for the origin of the disease. The focus is on equine OC but risk factors in dogs and pigs are examined in order to compare them with the ones on the horse. This is to see if there are any similarities between species and if that has any importance concerning the disease.
The genetic factor has been proven with genetic and heritability studies. The prevalence varies between breeds and joints but differences in collecting and use of data may cause bias in the results. Genes affect other risk factors, such as growth and size. Large breeds such as Swedish trotter are affected more often compared to small breeds such as Icelandic horse or Dülmen pony. This may be due to differences in either animal keeping or breeding. The effect of environmental factors such as feeding or training can be seen in differences between OC prevalence and birth month in foals.
Nutrition affects hormones and enzymes important to bone and cartilage formation, and nutrition and exercise seem to cooperate in the occurrence of OC. Heavy and irregular exercise increases the risk to develop the disease, and the younger the horse is when starting the training, the bigger the risk to get the illness is. Risk factors in canine and porcine OC are somewhat similar to equine OC but differences can be seen due to differences in anatomy and animal keeping, among other things.
More importantly, reviewing risk factors shows the effect of humans on the occurrence of OC. The risk of OC can be increased or decreased through breeding, feeding and training. The risk factors influence each other but the effects of the most important factors can be hard to prove due to the multifactorial aetiology.

Main title:Ekvin osteochondros
Subtitle:riskfaktorer och deras interaktioner
Authors:Silventoinen, Alina
Supervisor:Södersten, Fredrik
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:74
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, osteochondros, etiologi, riskfaktorer, equine, osteochondrosis, aetiology, risk factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5412
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5412
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 May 2016 11:52
Metadata Last Modified:30 May 2016 11:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics