Home About Browse Search
Svenska


Olovsson, Emelie, 2016. Sudden acquired retinal degeneration syndrome hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

Lite i skymundan till mer välkända retinala sjukdomar som exempelviss progressiv retinal atrofi (PRA) hos hund finns andra tillstånd som immunmedierad retinopati och sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARD) som båda orsakar synnedsättningar och kan leda till blindhet. Kan dessa vara samma sjukdom?
SARD är en grupp sjukdomar som leder till snabb retinal degeneration och plötsligt insättande synförlust hos hund. SARD orsakar ingen fysik smärta. Bakgrunden till utvecklingen av den progressiva synförlusten vid SARD är okänd, men det finns fall där antiretinala autoantikroppar påvisats hos drabbade hundar.
Systemiska symptom som viktökning, polyfagi, polyuri och polydipsi samt i vissa fall också systemisk hypertension beskrivs hos en stor del av SARD-hundarna men bakgrunden till systemsymptomen är oklar. En etiologi som föreslagits är att hundarna även har hyperadrenokorticism, vilket ger liknande systemiska symptom. Det finns också resultatet som talar för att mindre hundraser (till kroppsvikten) oftare skulle drabbas av SARD, samtidigt som de anses vara mer predisponerade för endokrinopati, vilket kan tala för ett samband med hyperadrenokorticism. De systemiska symptomen anges dock inte vara permanenta i många fall och avklingar några månader efter blindhetens uppkomst. Det krävs alltså vidare forskning för att säkerställa detta eventuella samband.
Vid immunmedierad retinopati leder inte alltid synnedsättningen till total blindhet. Utvecklingen av synproblem, främst nedsättning av hundens mörkerseende, kan ofta noteras och följas av hundägaren under en längre tidsperiod. Hos människor med motsvarande typ av sjukdom är sjukdomsförloppet kortare. På humansidan finns många studier kring immunmedierad retinopati och för diagnos av dessa patienter krävs att cirkulerande, antiretinala autoantikroppar påvisas i blodet. Orsaken till bildning av antiretinala antikroppar vid immunmedierad retinopati hos hund är ännu oklar.
Det finns alltså likheter mellan immunmedierad retinopati och SARD på hund. Tillstånden är dock dåligt definierade och det finns inte enhetliga diagnoskriterier. Åtminstone de hundar med SARD som har antiretinala antikroppar i serum förefaller ha en särskild form av immunmedierad retinopati. Hos hundar med SARD som man inte kan påvisa antiretinala antikroppar i blodet hos, kan antingen antikroppssvaret ha klingat av eller så innefattar begreppet SARD i själva verket flera olika sjukdomar som kan ha skilda uppkomstmekanismer.

,

In the shadows of well known retinal diseases in dogs, such as progressive retinal atrophy (PRA), other conditions exist such as immune-mediated retinopathy and sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARD), both causing visual impairment and potentially leading to blindness.
SARD is a group of diseases that causes retinal degeneration and sudden loss of vision in dogs. SARD causes no physical pain. The background to the progressive vision loss in SARD remains unknown, but affected dogs with antiretinal autoantibodies have been reported.
Systemic signs such as weight gain, polyphagia, polyuria and polydipsia, and in some cases systemic hypertension are described in a large proportion of the SARD-affected dogs, but the background to the systemic signs is unclear. One proposed aetiology is that the dogs concomitantly have hyperadrenocorticism, which has similar systemic signs. There are also results suggesting that smaller breeds (in body weight) are more frequently affected by SARD and they are also considered to be predisposed to endocrinopathies, which suggests a possible link to hyperadrenocorticism. In many patients, however, the systemic signs are not permanent and disappear some months after the onset of blindness. Hence, this potential relationship between diseases warrants further research.
In immune-mediated retinopathy, visual impairment does not always lead to blindness. The development of visual impairment in immune-mediated retinopathy, which is said to mainly affect the night vision of the dog, can often be observed and monitored by the dog owner during a long period of time. In human beings affected by the same type of disease the time course of the disease is shorter. Several studies of immune-mediated retinopathy have been performed in human patients and circulating antiretinal autoantibodies need to be detected in order to establish the diagnosis. Why antiretinal antibodies are formed in some dogs remains unclear.
In summary, there are similarities between immune-mediated retinopathy and SARD in dog. Both conditions, however, are poorly defined and there are no strict, diagnostic criteria either. At least dogs with SARD that have circulating antiretinal autoantibodies appear to have a form of immune-mediated retinopathy. In dogs with SARD without detectable antiretinal antibodies in the blood, one option is that the autoantibodies may have been lost over time and another option is that SARD in fact encompasses a group of diseases that may have different aetiologies.

Main title:Sudden acquired retinal degeneration syndrome hos hund
Authors:Olovsson, Emelie
Supervisor:Ekesten, Björn
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:63
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, sudden retinal degeneration syndrome, immunmedierad retinopati, dog, immune-mediated retinopathy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5925
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5925
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2016 12:21
Metadata Last Modified:07 Oct 2016 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics