Home About Browse Search
Svenska


Kellerman, Cecilia, 2016. Den obesa fettvävnadens roll vid inflammation med ekvint metabolt syndrom som modellsjukdom. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
366kB

Abstract

Övervikt och fetma påverkar livskvaliteten negativt. Förutom det uppenbara att en tyngre kropp utsätter skelett och leder för större påfrestningar och gör det svårare att röra på sig så är forskarvärlden sedan några decennier tillbaka eniga om att fettvävnaden fungerar som ett endokrint organ som påverkar hela kroppen. I denna litteraturstudie redogörs för hur fett-vävnaden fungerar normalt och vad som händer med fettvävnaden hos en individ som lider av fetma. Uppsatsen är inriktad på fetma hos häst och konsekvenser av det.
Fettvävnad utsöndrar hormoner, så kallade adipokiner. Leptin är ett exempel på ett sådant hormon. Det reglerar vikten genom att påverka aptiten. När det finns gott om energireserver i form av vit fettvävnad signalerar ökade nivåer av leptin till aptitcentrum i hypotalamus att minska aptiten och på så vis reglera mängden fettvävnad i kroppen. Resistens mot leptin skulle därför kunna vara en av orsakerna till att fetma utvecklas.
Vid fetmatillstånd induceras produktion och utsöndring av adipocytokiner från fettvävna-den. Adipocytokiner är proinflammatoriska ämnen som sätter igång en låggradig men kro-nisk inflammation. Det finns många teorier till varför inflammation uppstår i fettvävnaden. De som behandlas i denna uppsats är syrebrist i expanderande fettvävnad, en mer proinflam-matorisk makrofagprofil i fettvävnaden, rubbad tarmflora som konsekvens av fettrik föda under längre tid och som leder till att lipopolysackarider (LPS) från bakterierna kan binda in till toll-like-receptor (TLR)4 och trigga ett immunsvar.
Vid fetma innehåller fettvävnaden ett ökat antal makrofager som i sin tur driver på in-flammationen genom att utsöndra proinflammatoriska cytokiner. Två av dessa cytokiner är tumor necrosis factor alpha (TNF-α) och interleukin (IL)-6 som båda i studier har visat sig kunna orsaka insulinresistens.
Insulinresistens är en av de ingående komponenterna i metabola syndromet hos häst och människa. Metabola syndromet hos människa och ekvint metabolt syndrom hos häst är till-stånd som kännetecknas av bl.a. övervikt eller fetma, insulinresistens och förhöjd risk att drabbas av vissa sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes mellitus typ 2 hos människa och fång hos häst. Insulinresistens leder till hyperinsulinemi och det i sin tur har visat sig kunna orsaka fång hos hästar.
Av uppsatsen framgår risker med fetma, varför det är farligt för, i detta fall, hästar att vara feta men också att tillståndet kan förbättras genom viktreducering vilket förhoppningsvis motiverar hästägare att sköta sina hästar på ett sätt som förhindrar hästarna att bli feta och ser till att de hästar som redan lider av fetma genomgår en viktminskning.

,

Obesity leads to reduced quality of life. Besides the fact that increased bodyweight makes exercise harder and leads to increased load on the skeleton and joints, the scientists are since a few decades convinced that adipose tissue is an endocrine organ that affects the whole body. This literature study explains the function of normal adipose tissue compared to obese adipose tissue. It focuses on obesity among horses and its consequences.
Adipose tissue releases hormones called adipokines. One example is leptin. Leptin regu-lates bodyweight by moderating the appetite. When there is an excess of white adipose tissue increased levels of leptin signals to the hypothalamus to decrease appetite and in this way regulate the mass of adipose tissue in the body. Leptin resistance could therefore be a caus-ative factor to the development of obesity.
Obese adipose tissue also secretes adipocytokines that are proinflammatory molecules which create a state of chronic low-grade inflammation. There are various theories to explain why this inflammation occurs. The theories explained in this literature study are ischemia in expanding adipose tissue, a macrophage profile that lean towards a more proinflammatory state in obese adipose tissue and metabolic endotoxemia due to modified intestinal microbi-ota caused by high-fat diet. The microbiota now contains a higher proportion of gram nega-tive bacteria that release lipopolysaccharides (LPS) from their outer membrane when they die. LPS from the intestinal microbiota binds to toll-like-receptor (TLR)4 and trigger an immune response.
Obese adipose tissue consists of an increased number of macrophages which in turn drives the inflammation forward by secreting proinflammatory cytokines. Two of these cytokines are tumor necrocis factor alpha (TNF-α) and interleukin (IL)-6 that both have been proven to cause insulin resistance.
Insulin resistance is one of the symptoms seen in the metabolic syndrome among horses and humans. The metabolic syndrome in humans and the equine metabolic syndrome in horses are states that are characterized by overweight or obesity, insulin resistance and in-creased risk to develop certain diseases like cardio-vascular disease and diabetes mellitus type 2 among humans and laminitis in horses. Insulin resistance leads to hyperinsulinemia and that in turn has been proven to be able to cause laminitis in horses.
The study brings up the risks with obesity, why it´s dangerous for, in this case, horses to be obese but also that the condition improves by reducing weight which should motivate horse owners to avoid their horses to gain too much weight and to reduce weight on already obese horses.

Main title:Den obesa fettvävnadens roll vid inflammation med ekvint metabolt syndrom som modellsjukdom
Authors:Kellerman, Cecilia
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:47
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:fetma, fettvävnad, adipokiner, insulinresistens, metabolt syndrom, fång, obesity, adipose tissue, adipokines, insulin resistance, metabolic syndrome, laminitis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5398
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5398
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2016 11:51
Metadata Last Modified:25 May 2016 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics