Home About Browse Search
Svenska


Ivarsson, Stefan, 2009. Skogstillstånd och skogshistoria i Tyresta nationalpark : en jämförelse mellan nu och då, Haninge och Tyresö. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Människan har alltid påverkat sin omgivning. Så även skogen hon levt i närheten av. Tyresta nationalpark har undantagits från skogsbruk under de senaste hundra åren. De aktiviteter som försiggick i Tyrestas skogar har lämnat avtryck i skogens struktur och årsringarna i de träd som ännu finns kvar. Det gör det möjligt att studera de aktiviteter som format Tyresta nationalpark och naturreservat under åren 1700-1900.
En undersökning av skogsstrukturen i form av en skoglig inventering genomfördes i två områden i Tyresta nationalpark med olika historisk ägostruktur. Haningedelen är gammal bondeskog medan Tyresödelen tidigare låg under Tyresö säteri. Borrprover från ett antal träd analyserades med avseende på förändringar i årsringstillväxten som kan tyda på skogsbruksåtgärder. Arbetet syftar också till att undersöka om det finns skillnader i det historiska nyttjandet av bondeskog respektive säteriskog som avspeglas även i dagens skogsstruktur, samt diskutera hur man ska förhålla sig till brukningshistoriken i det skyddade områdets framtida skötsel. Metoden i denna undersökning jämförs även med andra, mer utvecklade metoder i dendrokronologi.
Det fanns fler tillväxtökningar i årsringsutvecklingen i träden i Tyresö, men på fler enskilda platser i Haninge. Tre stora perioder med tillväxtöknigar har spårats i Haninge samt att responserna upphörde runt 1900. En karta skapades som visar var och när i undersökningsområdet responserna ägde rum. Fältinventeringen visade på skillnader i skogsstrukturen mellan de båda områdena som tyder på ett aktivare brukande i Tyresö. Att det i Tyresö låg ett säteri bidrog sannolikt till att skogen brukades intensivare, då det fanns tillgång till finansiering för industrin samt att i princip all skog ägdes av säteriet. Dock var torparna som bodde på säteriets mark starkt begränsade i hur de fick hugga i skogarna. I Haninge fanns det inte lika många industrier, men bönderna i Tyresta by hade fri tillgång till sin egen skog och den stora skogsallmänning som fanns inom byns ägor. Tyresta nationalpark har formats av tre faktorer: den nästan totala frånvaron av brand sedan mitten av 1600-talet, skogsbruket under 1700-talet fram till början av 1900-talet samt att skogen varit orörd de senaste 100 åren.

Hänsyn bör tas till de tre ovan nämnda aspekter, på ett mosaikartat sätt, i den fortsatta skötseln av parken. Där det fortfarande finns spår av historiskt skogsbruk och annan skoglig kultur, bör dessa ha företräde före naturvården. I ung tallskog, utan höga naturvärden kan skogsbrand introduceras för att skapa en brandpräglad miljö. I den absoluta merparten av Tyresta nationalpark och naturreservat är det ändå de höga naturvärdena som bör tas hänsyn till, vilket talar för en passiv skötsel.

,

Humans have always influenced her surroundings, and so also the surrounding forest. However the Tyresta national park has not been affected by forestry for the last one hundred years. The activities that occurred in the forests of Tyresta have left an imprint in the forest structure and tree rings in the trees left. This makes it possible to study the historical activities in the forest. The aim of this study is to describe the activities that have shaped Tyresta national park and nature reserve during 18th and 19th century and discuss how one should manage it in the future.

A forest survey was conducted in two areas in Tyresta national park with different history of ownership; the Haninge area was owned by the farmers in Tyresta village and the part in Tyresö was owned by Tyresö manor. A number of trees were cored and analyzed with the intention to find evidence of forestry in the growth of the year rings.

Several growth releases were found in the trees in Tyresö, but in more single places in Haninge. Three large periods of growth releases could be traced as well as the ending of these releases in Tyresta around 1900. Where and when a growth release took place is indicated in a map. The field study showed differences in forest structure. The Tyresö area had several forest consuming industries. In Haninge much of the land was owned collectively by the farmers in Tyresta village, and was utilized only for small scale forestry and extensive forest grazing. Tyresta national park has been shaped by three factors: the almost total absence of forest fire since mid 17th century, the logging activities during 18th till the beginning of 20th century and the fact that Tyresta has been untouched by logging the last 100 years.

All three factors should be taken into consideration in the future management of the Tyresta forest. A mosaic of all three factors should be present; where there are traces of logging activities these trees and structures should dominate the landscape. In young trivial pine forest fire could be introduced to create a fire dominated environment. However, in the absolutely largest part of the national park and nature reserve, it is still the high nature values that should be taken most into consideration, which speaks for a more passive management.

Main title:Skogstillstånd och skogshistoria i Tyresta nationalpark
Subtitle:en jämförelse mellan nu och då, Haninge och Tyresö
Authors:Ivarsson, Stefan
Supervisor:Stedingk, von, Henrik and Niklasson, Mats
Examiner:Östlund, Lars and Agestam, Eric
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2009:2
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Årsringsanalys, Naturvård, Skötselplan, Bondeskog, Säteriskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-301
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-301
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
History
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2010 08:26
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics