Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Karin, 2016. Mobil och småskalig slakt av idisslare : bättre än storskalig stationär slakt för djuren och köttkvaliteten?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
666kB

Abstract

Runt om i hela världen, inklusive Sverige, pågår en omstrukturering av lantbruket och produktionen av animaliska livsmedel. Det innebär att antalet gårdar blir färre, större och mer specialiserade, detsamma gäller för slakterierna. Eftersom många gårdar ligger belägna långt ifrån slakterierna sker i dagsläget många långa transporter av levande djur till slakt.
Förutom att långa transporter har en negativ inverkan på miljön så är de stressande för djuren som transporteras. En mängd studier visar att transport alltid leder till stress hos djuren, även om hanteringen av dem är god. Om djur stressas i samband med transport eller under sin vistelse på slakteriet kan det påverka kvaliteten på köttet, man talar då om så kallat ”stresskött”.
På senare tid har allt fler konsumenter blivit medvetna om att transport i samband med slakt kan innebära ett lidande för djuren och man är därför mycket kritisk till de långa transporterna. Mobila slakterier, dvs. slakterier som transporteras ut till gårdarna och slaktar djuren på plats, är ett initiativ för att minska transporten av levande djur. Hälsingestintan, som säger sig driva Europas första mobila slakteri för fullvuxen nötboskap, startades som ett svar på marknadens efterfrågan på lokalproducerat kött som slaktats småskaligt direkt på gården.
Syftet med denna litteraturstudie var att försöka besvara frågeställningen om mobil och småskalig slakt utförd på gården är bättre för djurens välbefinnande och köttkvaliteten än slakt utförd på ett storskaligt stationärt slakteri dit djuren måste transporteras. Eventuella svårigheter och nackdelar med mobil slakt undersöktes också, samt om det kan finnas en marknad med konsumenter som är beredda att betala det högre priset som mobil slakt innebär.
Mobil slakt är relativt nytt och forskningen inom området är därför väldigt begränsad, de studier som gjorts har ofta använt små stickprov. Trots att studierna är få och begränsande i sin storlek talar de ändå för att djur som slipper transporteras till en för dem okänd plats för att slaktas uppvisar mindre stressbeteenden, har lägre värden av kortisol i blodet och har mindre köttförluster på slaktkropparna än de djur som behöver genomgå en längre slakttransport.
Mobil slakt, liksom annan småskalig slakt som sker på gården tycks ha alla förutsättningar att förbättra djurens välfärd. Flertalet studier visar på att nötkreatur, lamm och bison som slipper transporteras till slakt är mindre stressade än de som genomgår transport, något som också tycks avspegla sig i köttkvaliteten. Forskningen tyder också på att det finns en köpstark marknad av konsumenter som är mycket måna om djurens välmående och som också är beredda att betala den ökade kostnaden som mobil och gårdsnära slakt innebär. Det finns behov av mer forskning om mobil slakt.

,

All around the world, including Sweden, agriculture is being restructured. The farms become fewer, larger and more specialised, and the same is true for slaughterhouses. Since many farms are located far away from the nearest slaughterhouse, many live animals have to be transported a long distance to slaughter.
The long transports have negative effects on the environment, but they are also stressful to the animals. Many studies show that transport always causes stress in the animals, even if the handling during transport is good. If animals are stressed during transport to slaughter the quality of the meat can be affected in a negative way, so-called ‘stress meat’.
Consumers are increasingly aware that transport to slaughter can be the source of a great deal of suffering for the animals and are therefore very critical towards the long transports. Mobile abattoirs, slaughterhouses that are transported to the farm and process the animals on site, is a way to minimise the transport of live animals. The Swedish company Hälsingestintan AB, which claims to be running the first mobile abattoir for large cattle in Europe, was started as an initiative to accommodate the markets demand for locally produced meat from small-scale -on-farm slaughter.
The objective of this study was to determine whether mobile and small-scale slaughter on farm is better for the animal welfare and meat quality than slaughter at a large-scale stationary slaughterhouse to which the animals must be transported. Difficulties and downsides with mobile slaughter were studied and also if there is a market of consumers that are willing to pay a higher price for meat from a mobile abattoir.
Mobile slaughter is a relatively new concept; hence the research within the area is limited. The studies that have been made have often used small samples. Even though the studies are few and limited in size, they indicate that animals who are not transported to a place for slaughter unfamiliar to them show less stress behaviours, have lower levels of cortisol in their blood and have less trim losses of the carcasses than animals who are transported a long distance to slaughter.
Mobile slaughter, and other small-scale slaughter that takes place on farm, seems to have all the necessary conditions to improve animal welfare. Numerous studies imply that cattle, lamb and bison who do not have to be transported to slaughter are less stressed than those that are transported, which is also reflected in the meat quality. Research also implies that there is a market of consumers who care a great deal about the wellbeing of animals and are willing to pay the extra cost of mobile and on-farm slaughter. More research on mobile slaughter is required.

Main title:Mobil och småskalig slakt av idisslare
Subtitle:bättre än storskalig stationär slakt för djuren och köttkvaliteten?
Authors:Jonsson, Karin
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:39
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:mobilt slakteri, småskalig slakt, stress, köttkvalitet, mobile abattoir, small-scale slaughter, meat quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2016 10:39
Metadata Last Modified:27 May 2016 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics