Home About Browse Search
Svenska


Bratlie, Hanna, 2015. Den geriatriska hunden och katten : omvårdnad och näringsbehov. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
549kB

Abstract

Hundar och katter uppnår idag en i genomsnitt högre ålder än tidigare. Anledningarna kan vara veterinärmedicinens ständiga utveckling och att djurägare till följd av ett starkt band till sitt husdjur, är måna om att ta sitt djur till veterinären i hopp om att få de flesta åkommor och sjukdomar behandlade. Det finns ingen specifik ålder som definierar begreppet geriatrisk då livs- och medellivslängden skiljer sig mellan olika arter och raser inom samma art. När en hund eller katt benämns vara geriatrisk beror även på individuella faktorer och dess inverkan på utveckling av ålderdom. Generellt hamnar de djur som nått minst 75 procent av sin förväntade livslängd under definitionen.
En litteraturstudie har gjorts med syfte att sammanställa grundläggande omvårdnads- och näringsbehov hos den geriatriska hunden och katten, till följd av de förändringar ålderdomen orsakar och vad som kan göras för att bevara det gamla djurets livskvalitet.
Fysiologiska förändringar utgörs i denna studie av påverkan på hjärta, lever och njurar samt försämrad syn och hörsel. Författaren diskuterar även artros och Cognitive Dysfunction Syndrome och ger förslag på lämpliga omvårdnadsåtgärder för att underlätta för djur diagnostiserade med dessa degenerativa sjukdomar. Omvårdnadsåtgärderna riktar sig till både djursjukskötare och djurägare. Vid omvårdnad och behandling av geriatriska hundar och katter är det viktigt att utgå ifrån etiska värderingar och vara uppmärksam på eventuella avvikelser som kan tyda på en försämrad livskvalitet. För att underlätta bedömningen av djurets välfärd och kunna avgöra när det är dags att låta det gamla djuret få somna in, kan ”De Fem Friheterna” tillämpas som riktlinjer.
I rollen som djursjukskötare är det viktigt att bemöta och hantera djuret på ett sätt som inbringar förtroende hos både djuret och djurägaren, för att lättare kunna identifiera en patients vårdbehov. Det äldre djuret kan ha svårt för en ny miljö och nya människor och därför krävs ett stort engagemang från djursjukskötarens sida, för att djuret ska känna sig så tryggt som möjligt på kliniken. Djurägaren ges förslag på hur hemmet kan utformas för att tillgodose behoven hos hunden eller katten som lider av artros och vilka sociala aktiviteter som kan stimulera den kognitiva förmågan hos det äldre djuret.
Näringsbehoven hos den geriatriska hunden och katten inriktar sig i denna studie på energi, protein, vitaminer och mineraler. Kosttillskott tas upp som ett komplement till ett balanserat seniorfoder, vid behandling av artros och Cognitive Dysfunction Syndrome.

,

Canines and felines on average achieve a higher age today than ever before. The reasons could be a continious progress in veterinary medicine and that pet owners as a result of a strong bond with their pet, are keen to take their pet to the veterinarian hoping to get most of the ailments and diseases treated. There is no specific age that can define the term ”geriatric” because life span and life expentancy differ among species and breeds within the same species. When a canine or feline is referred to as geriatric also depends on individual factors and its impact on the development of old age. The term is therefore generally used to define the animals that have reached at least 75 percent of their expected life span.
A literature study has been made with purpose to compile basic veterinary nursing and nutritional needs of the geriatric canine and feline, as a result of the changes old age causes and what can be done to maintain the old animal’s quality of life.
Physiological changes consist in this study of the effect on heart, liver and kidneys as well as impaired vision and hearing. The author also discusses osteoarthritis and Cognitive Dysfunction Syndrome and suggests appropriate nursing interventions to facilitate for animals diagnosed with these degenerative diseases. The nursing measures addresses both veterinary nurses and pet owners. The care and treatment of geriatric canines and felines should be based on ethical values and it’s important to be observant to any abnormalities that may indicate an impaired quality of life. To facilitate the assessment of the animal’s welfare and to determine when it’s time to put the old animal to sleep, ”The Five Freedoms” can be applied as guidelines.
As an veterinary nurse it’s important to meet and handle the animal in a way that brings confidence to both the animal and the pet owner, to better identify a patient’s nursing needs. The geriatric animal may find it difficult adapting to new environments and people and therefore it takes a huge amount of engagement on behalf of the veterinary nurse, to make the animal feel as safe as possible at the clinic. The pet owner is given suggestions on how to design the home to accommodate the needs of the canine or feline suffering from osteoarthritis and which social activities that can help stimulate the cognitive ability of the older animal.
Nutritional needs of the geriatric canine and feline focus in this study on energy, protein, vitamins and minerals. Dietry supplements are mentioned as a complement to a balanced senior diet, in the treatment of osteoarthritis and Cognitive Dysfunction Syndrome.

Main title:Den geriatriska hunden och katten
Subtitle:omvårdnad och näringsbehov
Authors:Bratlie, Hanna
Supervisor:Geismar, Jane
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2015:35
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:geriatrik, hund, katt, omvårdnad, näringsbehov, fysioterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5380
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5380
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal diseases
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:23 May 2016 09:39
Metadata Last Modified:23 May 2016 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics