Home About Browse Search
Svenska


Bermell, Veronica, 2016. En analys av kulturhistoriska -natur- och sociala värden i den över 150 år gamla Rosenforsparken : ett första steg till att hitta åtgärder för att kunna utveckla, bevara och förstärka värdena i parken. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det här arbetet har med hjälp av värderingsmodellen ur skriften ”Fria eller fälla” identifierat vilka
kulturhistoriska-, natur- och sociala värden som finns i den över 150 år gamla Rosenforsparken i
Eskilstuna kommun. Många av dagens parker skiljer sig från det ursprungliga till utseendet och det är
därför svårt att få en uppfattning om hur de såg ut och användes förr. Parkerna förändras, buskar och
träd växer, åldras och dör samt att element förfaller och glöms bort (Nolin, C. 1999), vilket är precis
vad som har hänt i Rosenforsparken.
Rosenforsparken anlades i mitten på 1860-talet i Skogstorp utanför Eskilstuna i Södermanlands län
(Schmekel, E. 1998). Det var ägarna av Rosenfors fabriker som tog initiativet till anläggandet.
Rosenforsparken har under historiens gång ändrat funktion men strukturen är fortfarande den
samma. Idag är det en välbesökt och uppskattad park där olika aktiviteter pågår under året (Ek, A.
et.al 1993). Dock har mycket av parkens historia fallit i glömska och igenväxningen är ett faktum. Idag
finns det för det otränade ögat inte mycket som tyder på att det en gång i tiden, för mer än 150 år
sedan, badades i badhus, odlades nyttoväxter och dracks kaffe på de små öarna i parken (Ek, A. et.al
1993).
Värderingsmodellen ur ”Fria eller fälla” är utformad för att man ska kunna bedöma ett områdes
värden utifrån kulturhistoriska-, natur- och sociala värden, kunna göra avvägningar mellan dessa
värden och hitta lämpliga åtgärder som godkänns av de olika intressenterna. Resultatet efter utförd
värdering visar att Rosenforsparken har många olika värden vilket tydligt visar att det är viktigt att
fortsätta utveckla, bevara och förstärka värdena i parken. Arbetet kan därför ses som ett första steg i
en process för att hitta åtgärder som utvecklar, bevarar och förstärker värdena i parken. Värderingen
av Rosenforsparken har fått mig att se med andra ögon på det område som jag vuxit upp i och fått
mig att inse hur många värden vi går miste om dagligen i våra närmiljöer, eftersom vi tar dem för
givet. Vi måste börja intressera oss för de gröna miljöerna som finns kvar annars kommer många
värden gå förlorade i framtiden.

,

This study has been using the valuation model from the publication "Fria eller fälla" to identify the
cultural heritage and the natural- and social values in the more than 150 years old Rosenforsparken
in Eskilstuna. Many parks today are different from the original apperance and it is therefore difficult
to get an idea of what they looked like and how they were previously used. Parks are changing,
shrubs and trees grow, age and die and the elements degenerates and are forgotten (Nolin, C. 1999),
which is exactly what has happened in Rosenforsparken.
Rosenforsparken was established in the mid-1860s in Skogstorp, outside Eskilstuna in Södermanland
County (Schmekel, E. 1998). It was the owners of Rosenfors factories who took the initiative in the
construction of the park. Rosenforsparken has changed throughout history but the structure remains
the same. Today it is a busy and popular park where various activities taking place during the year
(Ek, A. et.al 1993). However, much of the park's history has been forgotten and the overgrowth is a
fact. Today there are, to the untrained eye, not much to suggest that at one time, for more than 150
years ago, people bathed in a bathhouse, cultivated crops and drank coffee on the small islands in
the park (Ek, A. et.al 1993).
The valuation model of "Fria eller fälla" is designed to be able to assess an area's values based on its
cultural heritage and natural- and social values , to make trade-offs between these values and find
the appropriate measures accepted by the various stakeholders. The results after the valuation
shows that Rosenforsparken has many different values which clearly shows that it is important to
continue to develop, preserve and enhance the values of the park. The study can therefore be seen
as a first step in a process to identify measures that develops, maintains and reinforces the values of
the park. The valuation of Rosenforsparken has caused me to see with other eyes on the area I grew
up in, and made me realize how many values we miss out on a daily basis in our ambient
surroundings, because we take them for granted. We must begin to take an interest in the green
environment that remains otherwise many values will be lost in the future.

Main title:En analys av kulturhistoriska -natur- och sociala värden i den över 150 år gamla Rosenforsparken
Subtitle:ett första steg till att hitta åtgärder för att kunna utveckla, bevara och förstärka värdena i parken
Authors:Bermell, Veronica
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Östberg, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:park, 1800-tal, värdering, kulturhistoriska värden, naturvärden, sociala värden, Eskilstuna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2016 14:26
Metadata Last Modified:20 May 2016 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics