Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Caroline, 2016. Urininkontinens hos tik efter kastration. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
694kB

Abstract

Urininkontinens innebär en ofrivillig förlust av urin genom urinröret. Den vanligaste orsaken är urethral sphincter mechanism incompetence (USMI) och innebär att sfinktern i urinröret är försvagad. Upp till 20 % av de kastrerade tikarna blir inkontinenta, vanligtvis 3-5 år efter kastration. Det urethrala sfinktertrycket sjunker alltid hos tikarna efter ingreppet, men först när trycket hamnar under en viss nivå blir tiken inkontinent. Det är fortfarande inte klarlagt varför trycket sjunker och tiken blir inkontinent. Det finns dock flera olika hypoteser kring varför urininkontinensbesvären uppkommer. Östrogenbrist och förändringar i den glatta muskelsammansättningen i de nedre urinvägarna är exempel på möjliga anledningar. Ökade nivåer av LH och FSH i plasma kan också vara en bidragande faktor till USMI. Vissa hundar är mer predisponerade än andra, där faktorer som ras, storlek och övervikt har betydelse. Boxer och weimaraner är två av de hundraser som drabbas oftare än övriga.
Behandling för inkontinens finns och är i de flesta fall framgångsrik. Det preparat som används i första hand är Propaline®. Det är en alfa-adrenerg agonist som genom stimulering av den glatta muskulaturen kan höja det urethrala sfinktertrycket med upp till 50 %. Två tredjedelar av de tikar som behandlas med Propaline® blir fria från sin inkontinens. I andra hand används det hormonbaserade läkemedlet Incurin®. Det innehåller östriol och ökar känsligheten på de alfa-adrenerga receptorerna vilket leder till ökat urethralt sfinktertryck. Användning av detta preparat har inte visat lika bra resultat som Propaline®, och drygt hälften av tikarna blir hjälpta. Medicinsk behandling är förstahandsalternativet, men ger inte det resultat finns kirurgiska alternativ.
Denna litteraturstudie inriktar sig på att besvara frågeställningen om varför urininkontinens hos kastrerade tikar uppkommer samt vilka behandlingar som finns att tillgå. Hormonell obalans som stör urinblåsans och urinrörets naturliga funktioner är den mest troliga orsaken till uppkomsten. De flesta forskare är överens om att flertalet faktorer påverkar uppkomsten av urininkontinens efter kastration och det är svårt att identifiera enbart en orsak till problemet.
Veterinärer har ett ansvar att informera djurägare om de risker och biverkningar en kastration medför. Ingreppet kan nämligen medföra en försämrad relation mellan förare och hund om tiken blir inkontinent och ingen behandling skulle hjälpa. Beroende på vilken hundtyp som ska kastreras kan veterinären informera om predisponerande faktorer som ökar risken för uppkomst av USMI. Mer forskning och fler studier på området bör genomföras för att få en bättre förståelse kring uppkomsten av urininkontinens hos tikar efter kastration.

,

Urinary incontinence is an involuntary loss of urine through the urethra. The most common cause is urethral sphincter mechanism incompetence (USMI) which means a weakened sphincter in urethra. Up to 20 % of the spayed bitches develop urinary incontinence 3-5 years after neutering. The urethral closure pressure always decrease in castrated bitches but it is when the pressure falls under a certain level that the bitch becomes incontinent. The reason for the pressure fall and the bitches’ incontinence is still unknown. However, there are many different hypothesis about why the incontinence suddenly arise. Estrogen deficiency and a decrease in muscle volume in the lower urinary tract is the most likely reason to develop USMI. Increase plasma volumes of LH and FSH is also a possible factor. Some dogs are more predisposed then others. Factors that matters are breed, size and overweight. Boxer and weimaraner are for example more commonly affected then other breeds.
Treatment is available and it is in most cases effective. Two classes of drugs are commonly used. Propaline® produces a contraction of the smooth muscle in the bladder and raises the urethral closure pressure with up to 50 % and cures over two-thirds of the bitches with USMI. Incurin® is the other option, it contains estriol and acts by increase the sensitivity in the alfa-adrenergic receptors and raises the urethral closure pressure. Incurin® is not as good as Propaline®, only a bit more than half of the bitches get cured. That makes Propaline® to the first drug to use. If the bitch would not respond to the medical treatment, there are surgical options.
The aim of this study is to answer the question about why urinary incontinence occur in spayed bitches and how to treat. Hormone imbalance that affect the lower urinary tracts normal function is the most likely cause of the occurrence of USMI. Many researchers agreed that USMI is a multifactorial condition because it is difficult to identify only one reason to the problem.
As a veterinarian you have a big responsibility to inform the owner of the risks and the side effects that exist after neutering. The consequences may impair the relationship between the dog and the owner if the treatment would not be successful. The veterinarian should be able to inform which kind of dogs that are at higher risks for developing USMI. If more research could be done in the mechanism of the developing of USMI the questions may one day be solved.

Main title:Urininkontinens hos tik efter kastration
Authors:Andersson, Caroline
Supervisor:Gabrielsson, Johan
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:3
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:urininkontinens, USMI, kastrering, urinary incontinence, neutering, treatment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2016 10:48
Metadata Last Modified:20 May 2016 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics