Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Sanna Linnea Eleonora, 2016. Angiostrongylus vasorum,differentialdiagnos att ha i åtanke vid respiratoriska symptom hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
510kB

Abstract

Angiostrongylus vasorum (A. vasorum) är en parasit som infekterar hundar. A. vasorum är en patogen nematod och som vuxen mask lever den i höger hjärthalva och lungartärerna. Respiratoriska symptom som hosta, progressiv dyspne och trötthet är vanligast förekommande symptom. Symptomen varierar från att vara milda ospecifika till allvarliga former med kraftigt nedsatt allmäntillstånd och akut död. Den geografiska utbredningen av A. vasorum har under lång tid varit relativt stabil men de senaste åren har det skett en förändring. Parasiten har börjat sprida sig från områden som tidigare betraktats som endemiska (Frankrike, England och Danmark). Den har nu även påträffats i stora delar av Europa där den är en växande orsak till sjukdom hos hund. Det finns olika teorier vad den ökande utbredningen av parasiten beror på, de tre mest förekommande är klimatförändringar, ökad urbanisering av räven samt att vi reser mer med våra hundar både inom landet och utomlands.
A. vasorum är en rundmask som kräver en mellanvärd och en slutvärd för sin livscykel. De djur som i huvudsak fungerar som slutvärd för A. vasorum är hund och räv. Mellanvärdar för A.vasorum är olika sniglar och snäckor, som innefattar både land- och vattenlevande arter. Tiden från det att slutvärden infekteras till dess att den kan sprida smitta själv kallas för prepatensperiod. Hos hund är prepatensperioden för A. vasorum 38-76 dagar. I områden där räv och hund lever nära varandra, ex. förort och landsbygd, har det konstaterats att det föreligger en korrelation mellan prevalensen hos räv och hund, men där räven har den betydligt högre prevalensen.
Olika metoder används för att ställa diagnos. En av de vanligaste är faecesprov där levande L1 larver kan påvisas med hjälp av Baermanns trattmetod. Det har kommit nya diagnostiska metoder som går ut på att detektera cirkulerande antigen, ELISA. Testet finns kommersiellt tillgängligt och det som används är plasma eller serum och ett resultat kan avläsas efter 15 minuter. Detta verktyg underlättar både klinisk diagnostisering samt övervakning av distribution och spridning av A. vasorum. Vid behandling av A. vasorum finns idag många olika preparat som har visat sig vara effektiva. För att undvika spridning av parasiten rekommenderas att hundens avföring plockas upp samt koppelpromenader för att på så sätt minska hundens kontakt med mellanvärdar.
Sedan 2010 har det i Sverige, enligt Jordbruksverkets statistik, registrerats 16 stycken smittade hundar med A. vasorum. Dessa hundar har varit bosatta från Skåne i söder till Jämtland och Västernorrland i norr. Däremot säger statistiken ingenting om var i Sverige dessa hundar har smittats. Syftet med det här arbetet är att få en överblick av hur utbredningen av A. vasorum ser ut i Sverige idag. Hur många hundar har smittats och vad kan vi göra för att minska smittspridningen av parasiten.

,

Angiostrongylus vasorum (A. vasorum) is a parasite that infects dogs. A. vasorum is a pathogenic nematode and as an adult worm it lives in the right heart and in the pulmonary arteries. Respiratory symptoms such as cough, progressive dyspnea and fatigue are the most common symptoms. Symptoms vary from being mild nonspecific to severe forms with severely debilitated and acute death. The geographical spread of A. vasorum has long been relatively stable but in recent years there has been a change. The parasite has begun to spread from areas previously considered endemic (France, England and Denmark). It has now also been found in large parts of Europe where it is a growing cause of illness in dogs. There are various theories about what the increasing spread of the parasite depends on. The three most common are; climate change, increasing urbanization of fox and that we travel more with our dogs, both within the country and abroad.
A. vasorum is a roundworm that requires an intermediate host and a final host to complete their life cycle. The animals which, mainly serve as the final host for A. vasorum are dogs and foxes. Intermediate host of A.vasorum is different slugs and snails, both terrestrial and aquatic species. The time from when the final host is infected until the host can spread infection itself is called prepatent period. In the dog the prepatent period for A. vasorum is 38-76 days. In areas where fox and dog live close to each other, for example suburban and rural areas, it has been found that there is a correlation between the prevalence of A.vasorum between fox and dog. The fox has however significantly higher prevalence.
Various methods are used for diagnosis. One of the most common is the feces samples in which living L1 larvae can be detected using Baermann technique. There have been new diagnostic methods to detect circulating antigen; The ELISA test is commercially available where you through a blood sample can read the result after 15 minutes. This tool will both simplify clinical diagnosis and monitoring of distribution and dissemination of A. vasorum. In regards to treating A.vasorum there are today several substances that have found to be effective. To avoid the spread of the parasite it’s recommended that the dogs feces is being picked up, as well as walking the dogs on a leash in order to reduce the dogs’ contact with the intermediate host.
According to the Swedish Board of Agriculture statistics, there are 16 dogs infected with A.vasorum registered in Sweden since 2010. The purpose of this work is to get an overview of how the spread of A. vasorum is in Sweden today. How many dogs have been infected and what can we do to reduce the spread of the parasite.

Main title:Angiostrongylus vasorum,differentialdiagnos att ha i åtanke vid respiratoriska symptom hos hund
Authors:Eklund, Sanna Linnea Eleonora
Supervisor:Tyden, Eva
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:19
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Angiostrongylus vasorum, hund, prevalens, dog, prevalence
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2016 09:49
Metadata Last Modified:27 May 2016 12:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics