Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Ida, 2009. Markberedningsresultat och plantbildning med såddaggregaten Humax 2-4 och KSM-såddskopa. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Fördelarna med skogssådd är bland annat att de kan ge stamtäta bestånd med potential att producera träd med bra vedegenskaper och bättre utvecklade rotsystem samt att sådder har en högre biomassaproduktion per ytenhet jämfört med planteringar. Nackdelar som kan nämnas är att de ofta täta förbanden ger ökade kostnader vid eventuella röjningar och att föryngringsresultatet är mera osäkert för sådd än för plantering.
Mekaniseringen av skogssådden startade under 1970-talet. Humax och KSM är två kranspetsmonterade aggregat för skogssådd. De har utvecklats för att användas på marker med svår ytstruktur där dragna såddaggregat som harv och högläggare har svårigheter att skapa tillräckligt mycket lämplig såddbädd på grund av att aggregatet inte kommer ner mellan hindren eller att basmaskinen inte klarat av att köra över hela arealen. Fördelen med KSM och Humax är att aggregaten är kranspetsmonterade vilket gör att föraren väljer var aggregatet skall markbereda och på det viset kan markberedningen göras mellan hindren samt att kranarmens räckvidd gör att basmaskinen inte behöver köra över hela arealen som skall markberedas. Humax och KSM har en låg markpåverkan, 12 % respektive 26 % enligt denna studie. Humax har därför även använts på objekt som ligger inom samiska vinterbetesområden, vilka kräver en låg markpåverkan för att inte mängden lav ska minska.
Det finns inga tidigare studier gjorda för att utvärdera resultatet för KSM och Humax med avseende på plantetablering, markberedningskvalité och prestation. Syftet med detta arbete var därför att ta fram ett underlag som ska ligga till grund för en utvärdering av användbarheten för skogssådd genomförd med KSM och Humax.
Fältstudier utfördes under våren och hösten 2008 på Holmen Skog AB:s marker, distrikt Björna, Bredbyn och Sveg. Objekten för inventeringarna valdes ut genom ett representativt urval. Inventeringarna utfördes med cirkelprovytor för både plantetableringsresultaten och markberedningskvalitén. För plantetableringsstudien inventerades totalt 26 objekt och för markbehandlingskvalitetsstudien 7 objekt. Prestationsresultatet baseras på det data som entreprenörerna själva inrapporterade för de objekt som såddes under 2008.
Enligt kraven i skogsvårdslagen hade KSM ett godkänt föryngringsresultat på 91 % av objekten som inventerades på Svegs distrikt. För Humax var 13 % av objekten på Bredbyn och Björna distrikt godkända enligt samma kriterier och på distrikt Sveg 75 %.
Markberedningssträckan var ca 2900m/ha för KSM och 2800m/ha för Humax.
Prestationen sådd hektar per timma var 0,35 ha/G-15h för Humax och 0,23ha/G-15h för KSM. I presterad kvadratmeter önskad såddbädd (markbered yta som lämpar sig för sådd) per G-15timme hade Humax en prestation på ca 90m2 och KSM 130m2.

Utifrån studiens resultat kan följande slutsatser dras
• Humax presterar inte ett godkänt föryngringsresultat enligt skogsvårdslagens krav vid svåra ytstrukturklasser.
• KSM presterar ett godkänt föryngringsresultat enligt skogsvårdslagen vid svåra ytstrukturklasser.
• KSM har mer än dubbelt så stor markpåverkan som Humax.
• För Humax har förekomst av blåbärsris en negativ effekt på mängden skapad önskad såddbädd medan det för KSM hade en positiv effekt.
• Ett humuslager har en negativ effekt på andelen önskad såddbädd Humax och KSM.
• KSM presterar signifikant högre areal önskad såddbädd per G15-timme

Direct seeding is a method for forest regeneration, with which dense high quality stands with high biomass production may be established at a low cost. Some disadvantages are more varying regeneration results compared to planting, due to influence from environmental factors such as weather, seed predation and soil preparation quality.

The development of mechanical seeding equipment started in 1970 in Sweden. Since then, several mechanical seeding equipments are constructed. KSM-såddskopa and Humax 2-4 are two different seeding aggregates constructed especially for sites with severe surface structure. The main advantage of these aggregates is that they are crane tip mounted, which enables for the operator to position the aggregate for scarification and seeding between stones and stumps. In this way, a sufficient amount of desired seed beds may be created even on severe sites. However, the seeding results for these two aggregates are so far not evaluated. Therefore, the objective of this study was to compare seeding establishment, soil preparation quality and productivity.

Field investigations, for determination of seedling establishment and soil preparation quality, were carried out 2008 on 31 randomly selected seeded sites in northern Sweden, owned by Holmen AB. Data on operational efficiency were achieved from the seeding contractors.

The results showed that 91 % of the sites seeded by KSM at the Sveg district met the regeneration result requirements in the Swedish forestry law. For Humax the corresponding result was 75%. At Bredbyn and Björna districts, Humax results were very poor, with only 13% passing the requirements. There were in average about 2850 m soil preparation strips for both aggregates. The productivity in seeding area was 0,35ha/G-15h for Humax and 0,23ha/G-15h for KSM.

Based on this study the following conclusions may be drawn:

• Humax does not create satisfying regeneration result at sites with severe surface structure.
• With KSM, satisfying regeneration results may be achieved at that kind of sites.
• For KSM, the soil prepared area is double that of Humax.
• Presence of Vaccinium myrtillus at sites effects the quantity of wanted seed beds negatively for Humax and positively for KSM.
• A thick humus layer has a negative effect on the quantity of wanted seed beds for Humax and KSM.
• KSM had a higher productivity in terms of number of desired seed beds per time unit

Main title:Markberedningsresultat och plantbildning med såddaggregaten Humax 2-4 och KSM-såddskopa
Authors:Nilsson, Ida
Supervisor:Sahlén, Kenneth
Examiner:Hallsby, Göran
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2009:1
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Direktsådd, Humax 2-4, KSM-såddskopa, Såddbädd, Direct seeding, Seed bed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-297
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2010 07:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics