Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Anna, 2016. Synen på kalvar, råmjölkstillförsel och kalvrådgivning hos några svenska lantbrukare, rådgivare och veterinärer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kalvar är en djurgrupp som ofta glöms av och som under flera år enbart kostar pengar. Det är därför svårt att motivera lantbrukarna att lägga mer pengar och tid på dessa än de upplever nödvändigt. Kalvarna är dock viktiga för framtida produktion och utan kalvar faller hela produktionen. I studiens samtliga delar går det att se att informanterna anser att kalvarna är viktiga för svensk mjölk- och köttproduktion. Redan vid födseln representerar kalvarna framtida produktion och benämns även utifrån detta. Trots att lantbrukarna påpekar att kalvarna är viktiga för produktionen, kan rådgivarna och distriktsveterinärerna se att kalvarna glöms bort i vardagen. Lantbrukare vill lägga minimalt med tid på kalvarna och är måna om att rationalisera stallarna för att minska arbetsinsatsen. Rådgivarna och distriktsveterinärerna anser att kalvarna bör ges mer uppmärksamhet och omsorg, både för sitt eget värde som levande varelser och för att gynna dess framtida produktion. De säger även att många lantbrukare har attityden att kalvarna är ett onödigt ont som enbart kostar pengar fram till dess att de börjar producera, vilket även sågs hos vissa lantbrukare i studien, medan andra lantbrukare värnade mycket om kalvarna och la den tid som behövdes för att ta hand om kalvarna på ett bra sätt.
För att få bra rekryteringsdjur måste kalvarna födas upp på ett bra sätt. Det är viktigt att de är friska och växer i en bra takt. Att kalven får i sig tillräckligt mycket råmjölk av god kvalitet kort efter födseln är mycket viktigt. Detta ställer sig både forskare och studiens informanter bakom. Lantbrukarna i studien har dock inte riktigt koll på varför råmjölken är viktig och hur viktigt det är att ha fungerande råmjölksrutiner på gården. Detta är något som på flera gårdar brister, vilket även rådgivarna och distriktsveterinärerna ser i sina yrken. Rådgivarna och distriktsveterinärerna påpekar att detta är ett problem på många gårdar och de anser att det måste förbättras för att kalvhållningen ska uppnå en nivå de anser är bra. Ett sätt att upprätthålla tydliga rutiner kring råmjölksutfodring är att sondmata kalvarna. Detta är en metod som går snabbt att utföra och därför ofta blir gjort även då det är ont om tid. Sondmatning har dock vissa nackdelar, så som risk för skador och ger inte kalven utrymme för utryck av naturliga beteenden.
I studien har det framkommit att både lantbrukarna, rådgivarna och distriktsveterinärerna ser positivt på möjligheten med specialiserade kalvrådgivare. Detta är någonting de tror kan gynna kalvhållningen genom bättre rutiner och ett större fokus på kalvarna. Ett område där de kunde se ett stort behov av specialiserad kalvrådgivning var inom om- och nybyggnationer för kalvar. De ansåg att det inte finns någon kunnig hjälp att få då en om- eller nybyggnation av kalvstall ska ske vilket leder till att kalvarna glöms av eller inte prioriteras vilket leder till att de hålls i stallar som inte är optimala för dem. De anser även att denna typ av rådgivning skulle kunna hjälpa lantbrukare att rationalisera stallarna utan att mista översynen av kalvarna.

,

Calves are a group of animals that is often forgotten and during the first years of their lives only costs money. Therefore it is hard to motivate farmers to put time and money on breeding them. The calves are however very important for the future production of dairy and meat and without calves the whole production will cease to be. In all its parts, the study will show that the informants think that calves are important for Swedish dairy and meat production. Already at birth, the calves represent the future production and are referred to base on that. Although farmers point out that calves are important, the advisors and veterinarians can see that calves are not prioritized in reality. Most farmers want to spend as little time as possible with their calves and want to rationalize their stables to lower their work effort. The advisors and veterinarians think that calves should be given more attention and concern, both for the calves´ own value as living individuals and also to support their future production. They also point out that many farmers think that calves are unnecessary work that only cost a lot of money until the day they start to produce. This could also be seen in some of the interviews with the farmers, but on the other hand some of the farmers care a lot about their calves and put in all the time needed to take care of the calves in a good way.
To get good recruitment animals the calves need to be cared for in a good way. It is important that the calves are healthy, that the growth rate is good and that the calf gets enough colostrum with good quality soon after birth. These are facts that both researchers and informants of the study agree on. The study reveals a lack of knowledge among the interviewed farmers on why colostrum is important to calves and as a consequence of that, why it is important with functional routines around colostrum at the farms. The advisors and veterinarians claim that they can see this lack of knowledge on many farms and that it is a problem that has to be improved before the calf rearing can reach a level that the advisors and veterinarians think is acceptable. One way to maintain clear colostrum routines is to tube feed the calves with colostrum. This is a way for the farmer to feed the calves without it being too time consuming, which means it will be done, even when there is limited time. The tube feeding however has some disadvantages, such as a risk to injure the calf and not allowing it to express its natural behavior.
The study has revealed that both farmers, advisors and veterinarians think that it is a good idea with specialized calf advisors. This is something they think can benefit the calf rearing by way of better routines and a better focus on calves. One area where they can see a need for specialized calf advisors is in construction matters, especially when the farmer is in the process of rebuilding or building new stables for calves. At present there is no one to ask for help when planning for rebuilding or building new stables which may lead to the calves not being prioritized, forgotten and in consequence the stables not becoming best suited for calf rearing. This type of advisory could also help farmers get rationalized stables without losing the overview of the calves.

Main title:Synen på kalvar, råmjölkstillförsel och kalvrådgivning hos några svenska lantbrukare, rådgivare och veterinärer
Authors:Johansson, Anna
Supervisor:Röcklinsberg, Helena and Ljung, Magnus
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:642
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:kalvar, rådgivning, etik, råmjölksutfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5342
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2016 13:45
Metadata Last Modified:03 Jun 2016 14:33

Repository Staff Only: item control page