Home About Browse Search
Svenska


Kristoffersson, Karin, 2016. Flug- och insektsbekämpning inom animalieproduktion : en marknadsundersökning om tillvägagångssätt och behov i dagsläget. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige fanns det 71 100 jordbruksföretag år 2010, hälften av dessa bedrev
animalieproduktion och var främst belägna i Götaland. Trenden är i dagsläget att antalet
animalieföretag minskar medans det genomsnittliga besättningsantalet ökar.
Syftet med arbetet var att göra en marknadsundersökning åt Bayer AB. Bayer AB är ett
företag som utvecklar produkter för landsbygden och hygienmarknaden i Norden mot
bekämpning av krypande, flygande insekter och parasiter. Marknadsundersökningen ska
svara på följande frågor:
 Vem är mål och slutanvändare för Bayer AB:s produkter?
 Vilka försäljnings och marknadsföringskanaler ska tillämpas?
 Vilka är de viktiga försäljningsargumenten?
En parasit är en organism som lever på och av en annan organism genom att stjäla dess
näring. Det är framförallt betesdjur som påverkas av in- och utvärtes parasiter då trycket
ifrån dessa är som störst under sommarmånaderna. Angreppen kan yttras genom att:
 Dräktiga idisslare smittas med schmallenbergvirus genom svidknott.
 Fåren tappar ull pga. klåda som uppstår av stora och lilla pälslusen, detta
leder till sämre ull och pälskvalité.
 Utvärtes parasiter sprider sjukdomar mellan individer. De skapar även
stress, oro och irritation vilket kan leda till att betesdjuren inte får ro till
att äta under betesperioden.
 Spyflugan lägger ägg i fårets ull. När äggen kläcks kryper larverna under
huden och utvecklas, vilket leder till sämre allmäntillstånd och
avmagring.
 Fästingburna sjukdomar (Babesios och Anaplasmatos) påverkar djurens
allmäntillstånd kraftigt och kan vid svåra angrepp leda till dödsfall.
För att undersöka problemets omfattning med parasiter, flugor och insekter på
besättningsnivå genomfördes en webbenkätsundersökning. I enkäten fanns öppna frågor
och frågor med svarsalternativ. De som svarade på enkäten var animalieproducenter med
produktionsinriktningen: får, mölkkor, nötkött, gris, fjäderfä, häst eller mink. Totalt var
det 82 producenter som svarade på enkäten.
Enligt svaren i enkäten är parasitproblemet störst under sommarmånaderna, då är det
framförallt flugor, fästingar, knott och broms som tillför störst problem. Sextioåtta
procent av de svarande förebygger parasitproblemen genom att använda olika
bekämpningsåtgärder så som: medel som hälls på ryggen, flugspray, flugpapper och
elektriska flugfångare. Framförallt är det arbetsmiljön som påverkas men även djurens
allmänna hälsa påverkas då det finns mycket flugor och insekter i djurens närmiljö.
Det är framförallt betesdjuren som påverkas av parasiter och det är under
sommarmånaderna som problemen är som störst. Anledningen är att djuren är mest utsatta och att det i dagsläget inte finns några receptfria produkter som klarar kraven från
kemikalieinspektionen. Försäljningskanalerna för inköp av insektsbekämpningsmedel är
där producenterna köper sina vanliga produkter t.ex. Lantmännen, Granngården och
postorderföretag. Det viktiga är att kunna nå ut till producenterna och informera dem om
vilka problem det kan medföra om de inte förebygger mot invärtes och utvärtes
parasiter. Det går att förebygga kemiskt men även mekaniskt genom olika åtgärder
såsom att gödsla ut ofta, även genom klippning och olika betesstrategier. Dock kan
dessa åtgärder inte garantera att problemen minskar. Olika bekämpningspreparat kan
användas för att minska förekomsten av utvärtes parasiter i djurens närmiljö och på så
vis går problemet att förebygga.

,

There were 71 100 farms in Sweden year 2010, and 50 % were engaged in livestock
production. The largest number of farms is located in the south of Sweden, Götaland. The
trend in Swedish livestock production, similar to other countries, is a decreasing number
of farms with an increasing average herd size .
The aim of this study was to conduct a market survey for Bayer AB. Bayer AB develops
products for eliminating crawling and flying insects in rural areas and the hygiene market
in the Scandinavia. Further the aim was to explore potential new markets and customers
for Bayer AB´s products:
A parasite is an organism that lives on and from other organisms. It is primarily our
grazing animals that are affected by internal and external parasites as the pressure from
these is largest during the summer months.
This can be manifested as:
 Midges spreading schmallenberg-virus to pregnant ruminants.
 Small and large fur lice, which affects the sheep by itching which leads to
loss of wool and poor wool quality.
 Gnats, flies and ticks spreading disease and creating stress, anxiety,
irritation among the animals.
 Bluebottles laying eggs in the sheep's wool. When the eggs hatch, the
larvae crawl under the sheep’s skin and develop. This leads to poor general
condition and weight loss.
 Tick-borne diseases (Babesiosis and Anaplasmatos) greatly affect the
animals' general condition and can in severe attacks be fatal.
A web survey was conducted among livestock producers in order to examine the
magnitude of the problem with insects and parasites. The questionnaire included both
open-ended questions and questions with predefined responses. Those who answered the
survey were livestock producers with: sheep, beef, milking cows, chicken, horses and
mink. The study comprised in total 82 respondents.
According to the survey responses, it was mainly the grazing animals that were affected.
The problems with insects and parasites were largest during the summer months and
mainly flies, ticks, gnats and horse flies were the dominant problems. Sixty-eight percent
of the respondents used different measures to prevent and eliminate insects and parasites,
for example: chemical agent poured on the back of the animal, fly killer (spray), flypaper
and electrical flycatcher. It was mainly the human working environment and the general
health of the animals that was affected when there were a lot of insects.

Main title:Flug- och insektsbekämpning inom animalieproduktion
Subtitle:en marknadsundersökning om tillvägagångssätt och behov i dagsläget
Authors:Kristoffersson, Karin
Supervisor:Lunner Kolstrup, Christina
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:marknadsundersökning, animalieproduktion, flugor, insekter, parasiter, betesdjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5316
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Pests of animals
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2016 08:40
Metadata Last Modified:28 Apr 2016 08:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics