Home About Browse Search
Svenska


Bergemalm, Mikaela, 2016. Drosophila suzukii : utveckling av bekämpningsmetoder för fruktad fluga. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
798kB

Abstract

Den globala uppvärmningen och den ökade handeln mellan länder är den största anledningen till att främmande arter introduceras nya ekosystem. Den invasiva arten, Drosophila suzukii, orsakar i nuläget stora ekonomiska förluster för bär- och fruktodlare världen över. Tvåvingearten har sitt ursprung i Asien och har blivit en betydelsefull skadegörare på grund av flugans hastiga spridningsförmåga samt evolutionära tillgång,- förmåga att angripa omogen frukt. Till skillnad från ett flertal arter inom Drosophilidae, som vanligtvis konsumerar övermogen frukt, angriper D. suzukii bär och frukt under mognadsfas. D. suzukiis omfattande spridning på kort tid har resulterat i ökat behov av alternativa bekämpningsmetoder. Syftet med studien är att ta reda på vilka bekämpningsmetoder som finns tillgängliga för D. suzukii och vad det forskas omgällande bekämpningsstrategier. Arbetet ska även uppskatta Sveriges framtida påverkan av D. suzukii.
Studiens resultat har tagits fram genom litteraturstudier, semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt med hjälp av en enkätundersökning. Enkätundersökningen visade att det för närvarande finns ett otillräckligt utbud av biologisk bekämpning på marknaden, att flugan utgör stor ekonomisk skada och att det finns ett alarmerande behov av vidare utveckling av bekämpningsmetoder. Idag används övervakningsfällor för prognos av Drosophila suzukii- populationer. Forskare har upptäckt att olika jästarter attraherar D. suzukii och kunskapen kring området kan medföra att framgångsrika bekämpningsmetoder utvecklas. Predatorer och entomopatogena svampar kan i framtiden fungera som biologisk bekämpning, men vidare forskning kommer att behövas för att det ska vara praktiskt genomförbart. Det finns brist på mer skonsamma bekämpningsmetoder då D. suzukii idag bekämpas i stor utsträckning med insekticider. Slutligen kommer nyckeln till en lyckad bekämpning av D. suzukii bygga på en samordnad bekämpning bestående av flera åtgärder.

,

Global warming and increased trade between countries are the main reasons why exotic species are introduced to new ecosystems. The invasive species, Drosophila suzukii, is now causing significant economic hardship for berry- and fruit growers worldwide. This fly originated in Asia and has become a major pest because of the fly's ability to rapidly spread and evolutionary asset for infesting unripe fruit; unlike a number of species within the Drosophilidae family, who normally consume over ripe fruit, D. suzukii attacks berries and fruit during maturation.
D. suzukiis extensive spread in a short time has resulted in increased need for alternative pest control management. The purpose of this study is to find present control strategies against D. suzukii and summarize what is still being researched. The work also gives attention to the impact of D. suzukii in Sweden.
Study results were obtained through literature study, semi-structured qualitative interviews and use of a questionnaire. The survey showed that there is currently an inadequate supply of biological control on the market, the fly represents great economic damage and that there is an urgent need for further development of control methods. Today, monitoring traps are used to forecast Drosophila suzukii- outbreak potential. Scientists have discovered that different yeast species attract D. suzukii and knowledge within this area can lead to the development of successful control methods. Predators and entomopathogenic fungi may, in the future, serve as biological control, but further research will be needed for it to be practical. There is a shortage of more environmentally sustainable control methods, as D. suzukii is fought largely with insecticides. Finally, the ultimate key to successful control of D. suzukii is based on implementation of various control measures, a coordinated fight.

Main title:Drosophila suzukii
Subtitle:utveckling av bekämpningsmetoder för fruktad fluga
Authors:Bergemalm, Mikaela
Supervisor:Walker, William b. and Whitener, Alix
Examiner:Becher, Paul
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Drosophila suzukii, spotted wing drosophila, SWD, ovipositor, yeast, bait trap, chemical lure, natural enemies, economic impact
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2016 12:22
Metadata Last Modified:27 Apr 2016 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics