Home About Browse Search
Svenska


Wedeberg, Victoria, 2016. Vilken roll kan takväxthus få vid integrering av livsmedelsproduktion i urban miljö?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
807kB

Abstract

Befolkningsmängden i Sverige och världen ökar samtidigt som fler väljer att bosätta sig i städer. Urbaniseringen leder till beroendet av livsmedelstransporter för försörjning av städer. Denna studie har fokus på Malmö i Skåne, som med sitt geografiska läge och värdefulla åkermark står för en stor del av landets livsmedelsproduktion. Därmed rekommenderas städer i Skåne att förtätas för att inte ta åkermark i anspråk för bebyggelse.
Samtidigt har Region Skåne gjort ett inspel till den kommande nationella livsmedelsstrategin där regionen förordar en attraktiv, innovativ och hållbar livsmedelsproduktion och fler arbetstillfällen i livsmedelssektorn.
Med detta som bakgrund skulle en möjlig lösning kunna vara att bygga takväxthus i Malmö. Takväxthus tar ingen ny mark i anspråk, varken av staden eller av den värdefulla skånska odlingsmarken. Samtidigt som takväxthus kan stämma överens med inspelet till livsmedelsstrategin, om att erbjuda en attraktiv, innovativ och ökad livsmedelsproduktion, samt fler arbetstillfällen i livsmedelssektorn.
Trenden med takväxthus hade sin start i Nordamerika för några år sedan men har även fått fäste i Europa. Genom att se till den utveckling som skett internationellt ser man att det är möjligt att genomföra även här. Problematiken och utmaningen är den stora investering som krävs.
För att motivera en utveckling av takväxthus i Sverige med fokus på Malmö har denna studie inriktats på att undersöka vilken roll takväxthus kan få vid integrering i urban miljö. Fokus har legat dels på vad den kommande nationella och den regionala livsmedelstrategin innebär, och huruvida takväxthus är i linje med dessa. Och dels vilka användningsområden som finns för takväxthus som verksamhet internationellt och vilka av dessa som är lämpliga att implementera i Malmö.
För att kunna dra en slutsats utfördes en litteraturstudie av nationella och regionala livsmedelsstrategins hittills publicerade arbete, samt en studie på internationella verksamheter med takväxthus för att identifiera möjliga användningsområden. Detta kompletterades med djupintervjuer i två delar. Första delen med personer i livsmedelssektorn för att höra deras åsikt om frågorna. Samt andra delen som fokuserade på verksamheter i Malmö, för att identifiera möjligheter och svårigheter för ett teoretiskt samarbete mellan verksamheter och ett takväxthus. Litteraturstudien och djupintervjuerna utfördes med förhoppning att med den insamlade informationen skulle kunna avgöra om något användningsområde var bättre lämpat som samarbetspartner än något annat.
Studien landande slutligen i följande slutsatser:
- Svårighet att i dagsläget ge ett svar om takväxthus är i linje med kommande nationella livsmedelsstrategin, dock inte uteslutet att det kan stämma överens med de kommande målen.
- Respondenterna från intervjuerna har varit positivt inställda till takväxthus och tror att utveckling av takväxthus kommer ske i Sverige i framtiden.
- Takväxthus internationellt har brett användningsområde i dagsläget.
- Lämpliga användningsområden för takväxthus i Malmö är kommersiella företag med nischad profil, sociala affärsmodeller och kombinerade användningsområden.
- Majoriteten av respondenterna tycker privata sektorn verkar mer lämpad än offentliga sektorn, främst av ekonomiska skäl.

,

The population of Sweden and the world is increasing and more people choose to live in cities. This urbanization leads to dependence on food shipments to supply the cities.
This study focuses on Malmö in southern Sweden, which due to its geographical location and valuable arable land accounts for a large proportion of the country's food production. It is therefore recommended to cities in Skåne to condense for not taking arable land occupied by settlements. Meanwhile, Region Skåne has made a suggestion for the upcoming national food strategy, which proposes the region an attractive, innovative and sustainable food production and more jobs in the food sector.
With this as background, a possible solution would be to build rooftop greenhouses in Malmö. Rooftop greenhouses do not exploit any new land, from either the city or the valuable cultivated land in Skåne. Simultaneously, rooftop greenhouses can match the objectives of the food strategy, to offer an attractive, innovative and increased food production and more jobs in the food sector.
The trend of rooftop greenhouses had its start in North America a few years ago but has also gained a foothold in Europe. By looking at the progress made internationally it proves that it is possible to implement even here. The problem and the challenge is the expensive investment required.
To encourage the development of rooftop greenhouses in Sweden with focus on Malmö, this study focused on examining the role rooftop greenhouses can play when it’s integrated to the urban environment.
The focus has been partly about what the upcoming national and regional food strategy means to the subject, and whether rooftop greenhouses correspond with the strategies. And secondly what applications rooftop greenhouses have as business internationally and which of these posibilities are suitable to implement in Malmö.
In order to draw a conclusion there was a literature review conducted of the national and regional food strategy so far published work, as well as a study on international operations with rooftop greenhouses to identify possible uses. This was supplemented by interviews in two parts. The first part focused on people involved in the food sector to hear their views on the matter. And the second part focused on operations in Malmö identify opportunities and difficulties for a theoretical cooperation between their buisness and a rooftop greenhouse, with the hope to be able to determine if a field was better suited than any other.
The work finally reaches the following conclusions:
- Difficulty in the current situation to give an answer about rooftop greenhouses corresponding with the upcoming national food strategy, however it’s not excluded that it may be consistent with the forthcoming objectives.
- Respondents from the interviews have been positive to the idea of rooftop greenhouses and believe that the development of rooftop greenhouses will take place in Sweden in the future.
- Internationally, rooftop greenhouses have a wide range of uses.
- Suitable uses for rooftop greenhouses in Malmö are commercial companies with niche profile, social buisness models and combined use.
- The majority of respondents think the private sector seems more suited than the public sector, mostly for economic reasons.

Main title:Vilken roll kan takväxthus få vid integrering av livsmedelsproduktion i urban miljö?
Authors:Wedeberg, Victoria
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:takväxthus, livsmedel, stadsodling, urbanisering, verksamheter, användningsområde, Malmö, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5298
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Agrarian structure
Language:Swedish
Additional Information:Pdf-filen byttes ut den 24/11 2017 efter att en person, som intervjuats för examensarbetet, hört av sig och motsatt sig att hans namn figurerade på webben. Se även LibAnswers ticket 2150117. Studenten modifierade arbetet och den nya filen publicerades. UE180222
Deposited On:25 Apr 2016 13:34
Metadata Last Modified:22 Feb 2018 09:37

Repository Staff Only: item control page