Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Moa, 2016. Markpackning : problem och lösningar i villaträdgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Genom utbildningen och i arbetslivet har jag kommit i kontakt med problematiken kring markpackning i villaträdgårdar som uppstår i samband med nybyggnationer. Detta problem har visat sig vara relativt vanligt men villaägarna vet sällan att den skadliga markpackningen som uppstått under husbyggnationen är orsaken till vattenansamlingar på gräsmattan och nyplanterade växter som dött. Studien syftar till att undersöka problematiken kring mark-packning i villaträdgårdar och har som målsättning att presentera praktiska råd till såväl pri-vatpersoner som yrkesverksamma inom anläggningsbranschen. I studien läggs fokus på att utreda markpackningens inverkan på växternas överlevnad och etablering, vilka åtgärder som kan vidtas för att påskynda markens läkningsprocess samt vilka växter som kan använ-das för att påskynda läkningsprocessen i marken. I arbetet behandlas även frågor som rör uppkomsten av skadlig markpackning och hur man förebygger den. För att besvara mina frågeställningar har jag gjort en litteraturstudie.

Resultatet visar att den skadliga markpackningen har en mycket negativ inverkan på växter-nas överlevnad och etablering som leder till missväxt och i många fall att växterna dör. En utav metoderna för att återställa markens naturliga aggregatstruktur är att ta hjälp av väx-ter. Växter som lämpar sig för att växa på en kompakterad lerig jord med dålig dränering måste ha ett aggressivt rotsystem och vara översvämningstoleranta. Växter som är lämpliga att använda i detta syfte finns sammanställda i tre olika tabeller i arbetet. Etableringssköt-seln har även stor betydelse för växternas välmående och överlevnad och är extra viktigt i en jord med förstörd aggregatstruktur.
Den andra metoden är luckring av marken. Oavsett vilket redskap som används vid luckring är det mycket viktigt att alvluckringen sker när jorden är upptorkad till det djup som skall bearbetas. Om luckringen utförs på fel sätt och tidpunkt kan markpackningen förvärras yt-terligare vilket innebär en igensmetning av det befintliga porsystemet. Målet är att alvluck-ringen skall ha en så pass lång varaktighet att de naturliga processerna i marken kommer igång. För att uppnå detta behöver luckringen kombineras med t.ex. kalkning, dränering och växter med djupgående rötter. På östkusten där nederbörden är mindre kan man låta mar-ken självläka men det är en mycket långsam process i jämförelse med luckring och använ-dandet av passande växter.
Problematiken kring den skadliga markpackningens uppkomst visar sig bero på en bristande kommunikation mellan anläggningsbranschen och den gröna sektorn samt att bygg-och an-läggningsbranschens regelverk AMA och RA inte följs. En okunskap hos entreprenörerna om vilka konsekvenser packningen har till följd för växternas etablering och överlevnad borde kunna undvikas genom ett närmare samarbete mellan bygg-anläggningsbranschen och den gröna sektorn.

,

Through my education and working life, I have come in contact with the problems of soil compaction in the small private gardens incurred in connection with new construction. This problem has proven to be relatively common, but homeowners rarely know that the harmful soil compaction caused during building construction is the reason for the accumulation of water on the lawn, and newly planted plants that died. The study aims to investigate the problems surrounding soil compaction in the private gardens and aims to present practical advice to individuals as well as professionals in the construction industry. In the study, the focus is on investigating land gasket impact on plant survival and establishment, what steps can be taken to accelerate the process of healing the soil and what plants can used to be accelerate the healing process in the soil. The work also addresses issues related to the oc-currence of harmful soil compaction and how to prevent it. To answer my questions, I have done a literature review.

The results show that the harmful soil compaction has a very negative effect on plants sur-vival and establishment leading to crop failure in many cases to plant death. One of the methods to restore natural soil aggregate structure to take the help of wax ester. The plants that are suitable for growing in a compacted clay soil with poor drainage must have aggres-sive root systems and be flood tolerant. Plants which are suitable for use in this purpose is prepared in three different tables in the work. Establishing the management is also of great importance for the plants' well-being and survival and is especially important in a soil with ruined aggregate structure.
The second method is the loosening of the ground. Regardless of the tools used for loosen-ing it is very important to loosening occurs when the soil is dry enough to the depth to be processed. If the loosening of the soil is carried out in the wrong way and time, soil compac-tion is further exacerbated meaning a back smearing of the existing pore system. The aim is that loosening must have a sufficiently long duration to the natural processes in the soil start. To achieve this, the loosening is combined with e.g. liming, drainage and plants with deep roots. On the east coast where rainfall is less you can let the soil heal itself but it is a very slow process in comparison with tillage and the use of suitable plants.

The problem of the harmful soil gasket emergence proves to be due to a lack of communica-tion between the contractors and the green sector as well as construction- and building in-dustry regulations AMA and RA are not followed. An ignorance of the entrepreneurs on the implications of the gasket has the effect of plant establishment and survival should be avoided by closer cooperation between construction contractors and the green sector.

Main title:Markpackning
Subtitle:problem och lösningar i villaträdgårdar
Authors:Danielsson, Moa
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:markpackning, soil compaction, villaträdgård, växter som tål syrebrist, luckring av packad mark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5217
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5217
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2016 09:08
Metadata Last Modified:08 Mar 2016 09:08

Repository Staff Only: item control page