Home About Browse Search
Svenska


Coles, Britt Alice, 2016. No pain, more gain? Evaluating pain alleviation post equine orthopedic surgery using subjective and objective measurements. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

As “you can’t manage what you can’t measure,” there has been a quest to identify the best measures of pain to effectively and timely manage equine pain. Adequate pain management after a surgical procedure is imperative to address postoperative pain that negatively affects numerous organs. Arthroscopy is a frequently used surgical procedure: making an evaluation of equine post-arthroscopic pain cardinal. Furthermore, an evaluation of such pain using subjective pain scoring and objective four beat gait analysis scoring had yet to be explored.
The objectives of this case study series were to: study a potential varying degree of pain after equine arthroscopy in relation to varying intra-articular tissue damage; survey the pain relief of systemic NSAID analgesics post equine arthroscopy; and to observe a possible difference in equine pain behavior in human presence vs. absence. This observational unmatched paired cross-sectional qualitative case study series included six horses. The study used three subjective modalities and one objective modality to score pain: a composite Equine Pain Scale (EPS) score based on blinded-rated video footage; an Arthro and a VAS score as proxies for tissue damage; and an objective optical symmetry measurement (OS) score to evaluate low-grade lameness at walk. These modalities were used to compare potential pain states 12 hours before and 8-48 hours after surgery before and after NSAID administration. During the two months collection period, 277 individual video segments were recorded and 40 OS-readings were collected and analyzed. The results are illustrated in descriptive graphics.
The contradictory Arthro/VAS score findings illustrate the complexity of pathology and subsequent pain expression as well as the difficulty of designing a general tool to foresee individual future pain scenarios. However, both the subjective EPS and the objective OS scores seem to illustrate a common undulating pattern that could be a mirroring of an increased pain state before NSAID-administration and a decreased pain state post NSAID-administration, with the one caveat that there were two differing OS parameters of interest. This study also raised questions in relation to a differing efficacy of the analgesic and the duration of a postsurgery pain state. These findings could point to a potential clinical need for an alternate multi-modal medical approach and/or prolonged medication duration/increased intervals as needed for certain cases. Finally, in regard to hidden pain behaviors, there were examples of an equine increase in gross pain behavior, restless activity, and horses positioning themselves towards the back of the stall when there were no humans present.

Overall, this case study series seems to suggest the usefulness of a simple and cheap subjective pain score measuring system such as the EPS as it is possibly reflected by a high-tech complex objective optical symmetry measurement system. The results of the latter are among the first reported for the use of this new algorithm of fall 2015. As there is no golden standard for uncovering the true equine pain state, there might be added power in attempting to describe pain states using differing but complimentary pain modalities. Nevertheless, any suggested findings of this highly limited case study series should primarily be regarded as potential seeds for future hypotheses generation for future large targeted quantifying studies to validate or refute this study’s suggested findings and possible clinical relevance. No pain, more gain?

,

Idag finns det ett behov av att identifiera dem bästa sätten att mäta smärta för att i tid kunna effektivt behandla smärta hos häst. Tillräcklig smärtlindring efter kirurgiska ingrepp är nödvändigt för att adressera postoperativ smärta som påverkar flera organ negativt. Artroskopi är en frekvent använd kirurgisk procedur, vilket gör en utvärdering av ekvin post-artroskopisk smärta av yttersta vikt. Dessutom hade en smärtutvärdering med hjälp av både en subjektiv värdeskala och ett objektivt optiskt rörelseanalyssystem i skritt ännu inte utforskats. Syftet med studien var att: studera en potentiell varierande grad av smärta efter ekvin artroskopi i relation till varierande intra-artikulär vävnadsskada; undersöka smärtlindring av en systemisk administration av NSAID analgesi efter ekvin artroskopi; och att observera en möjlig skillnad i ekvint smärtbeteende i människors närvaro vs. frånvaro. Denna observerande parade kvalitativa fallstudie inkluderade sex hästar. Studien använde tre subjektiva och en objektiv modalitet för att poängsätta smärta: ett Equine Pain Scale (EPS) värde baserat på videomaterial; ett Arthro och ett VAS värde för vävnadsskada; och ett objektivt optiskt symmetrimätningssystemvärde (OS) för att utvärdera låg-gradig hälta vid skritt. Dessa modaliteter användes för att jämföra potentiella smärtförhållanden 12 timmar innan och 8-48 timmar efter kirurgi samt före och efter NSAID administrering. Under en två månader lång insamlingsperiod spelades 277 individuella videosegment in och 40 OS-mätningar samlades in och analyserades. Resultaten illustreras med hjälp av deskriptiv grafik.
De motsägelsefulla Arthro/VAS fynden illustrerar komplexiteten av patologin med påföljande smärtuttryck så väl som svårigheten i att utveckla ett generellt redskap för att förutse individuella framtida smärtscenarier. Både dem subjektiva EPS och objektiva OS värdena verkar illustrera ett vågmönster som skulle kunna tolkas som en spegling av ett ökat smärttillstånd före NSAID administration och ett sänkt smärttillstånd efter NSAID administration, med ett caveat: det fanns två olika OS parametrar av intresse. Studien väcker också frågor i relation till en möjlig varierande effektivitet av analgesin och duration av smärta efter det kirurgiska ingreppet. Dessa fynd skulle kunna peka på ett potentiellt kliniskt behov av ett alternativt multi-modalt medicinskt smärtprotokoll och/eller förlängd medicinering/ökade intervaller vid behov för vissa fall. Slutligen, hos hästpatienter fanns det exempel på en ökning av kraftigt synliga smärtbeteenden, rastlös aktivitet och att hästarna positionerade sig i bakre delen av boxen av när människor inte var närvarande.
Denna fallstudieserie verkar stödja användandet av ett enkelt och billigt subjektivt smärtutvärderingssystem som EPS som verkar reflektera ett högteknologiskt komplext objektivt optiskt rörelseanalyssystem. Dessa resultat är bland dem första att rapporteras för denna nya algoritm hösten 2015. Eftersom det inte finns något facit för att mäta det sanna smärttillståndet kan det finnas en styrka i att försöka beskriva smärttillstånd med hjälp av olika men kompletterande smärtmodaliteter. Alla föreslagna fynd måste dock tolkas utifrån kontexten av en högst begränsad fallstudieserie. Fynden borde därför betraktas som potentiella frön för framtida hypotesgeneration för större riktade kvantitativa studier som skulle kunna validera eller förkasta dessa fynd och deras möjliga kliniska relevans.

Main title:No pain, more gain? Evaluating pain alleviation post equine orthopedic surgery using subjective and objective measurements
Authors:Coles, Britt Alice
Supervisor:Haubro Andersen, Pia and Rhodin, Marie
Examiner:Holm Forsström, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:41
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:horse, equine, pain evaluation, pain face, arthroscopy, NSAID
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5202
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:English
Deposited On:20 May 2016 08:53
Metadata Last Modified:20 May 2016 08:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics