Home About Browse Search
Svenska


Nihlstrand, Janina, 2016. Chicory and red clover silage to growing/finishing pigs and its influence on pigs' behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
456kB

Abstract

Even though roughage is a part of the natural diet for pigs, the majority of today’s pigs do not have access to it. The time the pigs in modern production system spend on eating is very short, it could be as little as 15 minutes per day. This could lead to digestive or behavioural problems. There is an unused potential for different ley crops and especially legumes, to contribute to the pigs’ nutritional supply with both protein and energy and also increase their welfare by stimulate foraging and exploratory behaviour. In this study conventional growing/finishing pigs were given free access to silage of 100% red clover or 100% chicory in excess of 80% of a recommended cereal-based feed ration. The experiment started when the pigs had a live weight of 80 kg and ended at slaughter. The pigs were video recorded with cameras throughout the experiment and their behaviour were analysed two consecutive days at two observation occasions. The pigs’ activity, body position and location in the pen were analysed. Social interactions, biting pen fittings and eating silage were observed continuously for five minutes three times per day during the observation occasions. The results showed that pigs in the control treatment were lying down more of the time and spent less time nosing on the pen floor than the pigs in the two silage treatments. This implies that pigs with access to silage were more active than the control pigs. Pigs in the control treatment had significant higher number of biting in pen fittings. The most common social interaction in all three treatments was nosing on other pig. There was significant less bitings/nibblings in the red clover treatment but more head knocks in the chicory treatment compared to the other treatments. The time spent on eating/rooting silage did not differ between the two silage treatments. Access to silage seems to have offered a higher opportunity to perform foraging behaviour and without access to silage the pigs seem to have redirect some of the exploratory behaviour towards pen fittings instead. Social behaviour was also analysed in relation to gender and the two different genotypes the pigs had (Yorkshire x Duroc or Yorkshire x Hampshire). For genotype no significant differences were seen but female pigs had a higher number of social interactions in total and higher frequency of nosings compared to the castrated male pigs. The conclusion of study is that even in this already enriched pig production system (all pigs had straw) the animal welfare can be improved with access to silage, by given a more meaningful occupation than pen manipulation. Both chicory and red clover silage did contribute to the pigs’ energy and protein supply, but red clover gave a better daily gain than chicory. Red clover also had a higher potential as roughage to improve the growing/finishing pigs’ welfare.

,

Även om grovfoder är en del av grisens naturliga födoval har få av dagens produktionsgrisar tillgång till det. Tiden som grisen idag ägnar åt att äta är väldigt kort, ibland så lite som 15 min per dag. Detta kan leda till matsmältningsproblem och beteendestörningar. Det finns en stor potential att vallgrödor och framförallt baljväxter, kan bidra till grisarnas energi- och proteinförsörjning men även bidra till att öka djurvälfärden genom att stimulera födosöks- och utforskningsbeteende. I den här studien gavs konventionella slaktsvin fri tillgång på ett cikoriaensilage eller ett rödklöverensilage utöver 80% av en rekommenderad spannmålsbaserad fodergiva. Försöket pågick från det att slaktsvinen hade en levandevikt på ca 80 kg fram till slakt. Grisarna filmades under hela försöket och deras beteende analyserades två dagar i följd vid två observationstillfällen. Grisarnas aktivitet, kroppsposition och plats i boxen analyserades. Sociala interaktioner samt bitning av boxinredning och ensilageätning observerades kontinuerligt i fem minuter tre gånger per dag vid observationstillfällena. Resultaten visade att grisarna i kontrollbehandlingen låg ner mer av tiden och ägnade mindre tid åt att nosa på boxgolvet än grisarna i de två ensilagebehandlingarna. Detta innebär att grisarna med tillgång på ensilage var mer aktiva än kontrollgrisarna. Grisar i kontrollbehandlingen hade signifikant högre andel bitningar i boxinredningen. Den vanligaste sociala interaktionen i alla behandlingar var nosa på en annan gris. Det var signifikant mindre bitningar/nafsningar i rödklöverbehandlingen men mer ”hugg” mot en annan gris i cikoriabehandlingen jämfört med de andra behandlingarna. Tiden grisarna ägnade åt att äta/böka ensilage skiljde inte mellan ensilagebehandlingarna. Tillgången på ensilage verkar ha bidragit till att ge en större möjlighet att utföra födosöksbeteende och utan tillgång på ensilage verkar grisarna ha riktat en del av sitt utforskningsbeteende mot inredningen istället. Socialt beteende analyserades även med avseende på kön och efter de två olika raskorsning som grisarna bestod av (Yorkshire x Duroc eller Yorkshire x Hampshire). För raskorsning sågs inga signifikanta skillnader men sogrisar hade högre antal sociala interaktioner totalt samt högre andel nosningar jämfört med hangrisarna. Slutsatsen av studien är att även i redan berikade grisproduktionssystem med strö kan djurvälfärden öka med tillgång på ensilage, genom att ge grisarna en mer meningsfull sysselsättning än bita i boxinredning. Både cikoria- och rödklöverensilage bidrog till grisarna energi- och proteinförsörjning, men rödklövern gav bättre daglig tillväxt än cikorian. Rödklöverensilaget hade också en större potential som grovfoder att förbättra slaktgrisarnas välfärd.

Main title:Chicory and red clover silage to growing/finishing pigs and its influence on pigs' behaviour
Authors:Nihlstrand, Janina
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Neil, Maria
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:491
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:pig behaviour, silage, social interactions, time budget
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:02 Mar 2016 13:34
Metadata Last Modified:02 Mar 2016 13:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics