Home About Browse Search
Svenska


Löfgren, Marie and Åkerstedt, Louise, 2015. Invasiva arter i Sverige vid ett förändrat klimat : en fallstudie med Acer pseudoplatanus L. och Dothistroma needle blight. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vårt klimat är under förändring, vilket leder till förändringar i den svenska skogen. Denna studie behandlar två invasiva arters potentiella utbredning i Sverige år 2098 med kommande klimatförändringar. Studien berör skadesvampen Dothistroma needle blight och trädet sykomorlönn, Acer pseudoplatanus. I studien användes klimatscenarier från SMHI:s forskningscenter Rossby Centre. Klimat- och kartdata hämtades från SMHI:s databas SCID samt från Lantmäteriet och behandlades i GIS-programmet ArcMap. Klimatscenariot RCP 8.5 valdes, vilket innebär nuvarande klimatpolitik och en ökning av växthusgasutsläppen. Klimatindex som användes i studien är bland annat medeltemperatur och medelnederbörd. Resultatet visar att stora delar av Sverige har, med tanke på temperatur och nederbörd, passande klimat för Dothistroma needle blight såväl som för sykomorlönn. Eftersom Dothistroma needle blight i första hand angriper tall kommer denna vara begränsad till de områden som i framtiden föryngras med tall. Något som kan komma att öka eftersom tall tros klara klimatförändringar bättre än gran. Områden ej passande för Dothistroma är till exempel fjällkedjan, Mälardalen och Gotland. Dothistroma gynnas av ihållande och rikligt regn. Antal dagar med nederbörd kommer vara tämligen jämt fördelat över landet medan dagar med riklig nederbörd kommer vara begränsade till västkusten och fjällkedjan.
Passande klimat för sykomorlönnen, med tanke på temperatur och nederbörd, kommer finnas över i stort sett hela landet, med undantag för fjällkedjan och större delen av Lappland. Sykomorlönnen kommer förmodligen i större utsträckning begränsas av jordart. Bäst trivs den på lerig mark vilket främst finns i Skåne, mellansvenska sänkan och på några få platser vid floddeltat längs norrlandskusten. Däremot kommer den, liksom andra träd, gynnas av den längre växtsäsongen.

,

Our climate is changing and this will cause an alteration in the Swedish forests. This study will deal with the potential range of two invasive species in the year of 2098 in Sweden, given a climate change. The two species that are investigated are the fungal disease Dothistroma needle blight and the Sycamore maple. During the study future climate-scenarios from the SMHI:s reaserchcenter, Rossby Centre, were used. Climate- and map data were collected from the SMHI database, SCID and from Lantmäteriet. It was processed in a GIS- program called ArcMap. The climate scenario RCP 8.5 was chosen, which indicates present climate politics and an elevation of the greenhouse gases. Climate indexes such as, mean temperature and mean precipitation were used. The results show that most parts of Sweden, given the future environment, provide both the Dothistroma needle blight and the sycamore tree with an appropriate climate. Since the Dothistroma needle blight, firstly attacks pine it will be confined to the areas where pine is grown. These areas are likely to increase since it is believed that in the future pine will cope with the climate changes better than spruce. Areas believed not to be suitable for Dothistroma are for example the Swedish mountains, Mälardalen and Gotland. Dothistroma is benefited by continuous rain and heavy rain. Whilst the number of days with precipitation will be fairly even across the country, the number of days with heavy rain will be limited to the west coast and the Swedish mountains. Suitable environment for the Sycamore maple, given the future environment, will exist all across Sweden, with the exception of the Swedish mountains and most of Lappland. The Sycamore maple will probably be more restricted by the existing soil type. The tree specoes prefers to grow on clay, which is most abundant in Skåne, the middle Swedish lowlands and in small patches of river deltas along the northern coast. It will, like most other trees, be favored by the prolonged growing season in the future.

Main title:Invasiva arter i Sverige vid ett förändrat klimat
Subtitle:en fallstudie med Acer pseudoplatanus L. och Dothistroma needle blight
Authors:Löfgren, Marie and Åkerstedt, Louise
Supervisor:Hansson, Per
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:27
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:främmande arter, klimat, medeltemperatur, medelnederbörd, utbredningsområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5149
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2016 13:38
Metadata Last Modified:18 Feb 2016 12:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics