Home About Browse Search
Svenska


Leifsdotter, Teresa and Nilsson, Anna, 2015. Skalbaggars artsammansättning efter intensiv skogsbrand : en jämförelse mellan artgrupper två år efter brand. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Skogsbränder har idag blivit något ovanligt och arter som är beroende av bränder för reproduktion och födotillgång blir därför missgynnade. Idag finns en hypotes om att vissa arter som gynnas av kalhyggesbruk konkurrerar ut brandspecialiserade arter och är en anledning till dessa arters tillbakagång. Sommaren 2006 härjade en ovanligt stor skogsbrand i Bodträskfors i Norrbottens län och det är denna brand som legat till grund för vårt kandidatarbete.
Syftet med arbetet har varit att se vilka artgrupper hos skalbaggar som dominerar brandfält och om det är de arter man förväntar sig efter en skogsbrand. Samt att se om det är generalister eller specialister som dominerar efter brand.
Vid inventering sattes 36 fällor ut på tolv provytor, sex på brandområdet och sex på liknande men obrända kontrollytor. De fångade skalbaggarna delades in i olika undergrupper, funktionella, brand och rödlistade arter. Det insamlade datamaterialet analyserades sedan med ANOVA One-way i Minitab 16.2.4.
Resultaten visar att det två år efter en intensiv skogsbrand är en högre abundans av skalbaggar på de brända ytorna och att det finns skillnad i artsammansättningen. Det är även en signifikant högre abundans av brandgynnade och starkt brandgynnade skalbaggar. Vad gäller generalister och specialister så är det två år efter brand tydligt att det är de specialiserade arterna som dominerar.
Slutsatsen är att brand har en stark inverkan på artsammansättningen hos skalbaggar och att de brandgynnade arterna dominerar. Vi kan inte styrka hypotesen att generalister konkurrerar ut specialister.

,

Forest fires have today become unusual and species that depend on fire forreproduction and food availability will be disadvantaged. Today is a hypothesis that some species that benefit from clear-cutting outcompete fire specialized species and is one reason why these species' decline. The summer of 2006 there was an unusually large forest fire in Bodträskfors in northern Sweden and our study is based on this. In the study we wanted to see which beetle groups that dominate after an intense fire and if these are the expected ones. We also wanted to see whether generalist or specialist beetles dominate after the fire.
Two years after fire 36 window traps were placed in twelve stands, six in the fire area and six similar but unburned control stands. The captured beetles were divided into different subgroups, functional, fire-favored and protected species. The collected data were analyzed by ANOVA One-way in Minitab 16.2.4.
The results show that two years after an intense forest fire there is higher beetle abundance in the burned area and a difference in species composition. There is also a significantly higher abundance of fire-favored and highly fire favored beetles. As for generalists and specialists, two years after the fire there is a significantly difference between generalist specialized where specialists dominates the burned area. The conclusion is that we can not prove the hypothesis that generalists outcompete specialists, and that two years after an intense fire fire-favoured species dominates.

Main title:Skalbaggars artsammansättning efter intensiv skogsbrand
Subtitle:en jämförelse mellan artgrupper två år efter brand
Authors:Leifsdotter, Teresa and Nilsson, Anna
Supervisor:Johansson, Therese
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:23
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:specialister, generalister, brandgynnad, rödlistad, funktionella grupper, boreal skog, störning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5145
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 15:31
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 15:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics