Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Gustav and Wachtmeister, Axel, 2016. Management strategies for profitability and growth : a case study of Swedish farms. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
927kB

Abstract

The Swedish agricultural sector is facing challenges in order to achieve long-term profitability. The sector is also undergoing a structural change where the farm unit becomes larger. Larger farm units tend to need a higher level of strategic management. A way for them to increase the long term sustainability, viability and competiveness is to work with efficiency in the farm operation. In order to increase efficiency and growth one has to understand the stimulating factors creating growth which could be described as internal or external opportunities. The understanding of growth and efficiency is strategic management which with increasing farm size and increased external capital becomes more essential than just something helpful.
A useful strategic management tool is the Balanced Scorecard (BSC) since it combines non-economic and economical areas of the farm. The BSC has been used in firms around the world and has proved useful and applicable at farm level. In this thesis, the BSC framework works as an evaluation tool for strategic management practice at farm level in the past.
To determine why farms grow the thesis also look into the theory of growth by Penrose. In order to investigate if the case farm has been growing and maintained profitable, finacial data have been compered to average SCB farms.
The aim of this study was to identify if there were any strategic key success factors for growing Swedish farms. The study is based on qualitative interviews and flexible research designs. Quantitative data of financial development of the farms are provided to support the growth and profit over the investigated period. This study is based on eight individual growing case farms and by combining their strategies finding common parables. The parables have been analyzed with previous reports and studies in the subjects.
The results in the paper show that the case farm has maintained profitability in their growth in comparison with the reference farms. The study shows that cases farms works in a strategic management process in which strategies and objectives are set. The case farms apply goals and targets within financial, internal, customer, and learning and growth perspectives of each farms. The reason for the growth is attributable to the either the economic benefits of a large-scale or individual or social incentives.

,

Den svenska jordbrukssektorn står inför utmaningar för att uppnå långsiktig lönsamhet. Ett sätt att öka lönsamheten och konkurrenskraften på lång sikt är att arbeta med effektivitet. För att öka effektivitet och tillväxt måste lantbrukaren förstå stimulerande faktorer som skapar tillväxt som skulle kunna beskrivas som interna eller externa processer. Förståelsen för tillväxt och effektivitet är strategic management som med ökande gårdsstorlek och ökat externt kapital blir mer nödvändigt än bara något användbart.
Ett användbart strategic management verktyg är det balanserade styrkortet (BSC). BSC har använts i företag runt om i världen och har visat sig användbart även på gårdsnivå. I denna uppsats används det balanserade styrkortets ramverk som ett utvärderingsverktyg för tidigare strategisk ledning på gårdsnivå. För att undersöka varför gårdar växer kommer uppsatsen använda Penroses theory of growth och för att också stärka argumentationen om att gårdarna har vuxit och bibehållit lönsamhet kommer fakta från SCB att användas som referens.
Syftet med denna studie var att fastställa om det förekom några strategiskt viktiga framgångsfaktorer för expanderande lantbruksföretag i Sverige. Studien baseras på kvalitativa intervjuer och observationer. Kvantitativa data för den ekonomiska utvecklingen på gårdarna finns för att mäta deras tillväxt och lönsamhet för den undersökta tidsperioden. Denna studie har gjorts på åtta olika expanderande fallgårdar och genom att kombinera deras olika strategier hitta gemensamma likheter. Alla fallgårdar har analyserats individuellt från ett balanserat styrkort perspektiv. De likheter som framkommit har sedan analyserats med tidigare studier i ämnet. För att stärka antagandet att fallgårdarna har vuxit och bibehållit lönsamheten har deras finansiella data jämförts med en genomsnittsgård från SCB.
Resultaten i uppsatsen visar att fallgårarna har bibehållit lönsamheten under deras tillväxt i jämförelse med referensgården. Studien visar att fallgårdar arbetar i en strategisk ledning process där strategier och mål sätts. Fallgårdarna arbetar med mål för finansiella, interna, kund och lärande- och tillväxtperspektiv i deras verksamhet. Anledningen till att företagen växter härrörs från antingen de ekonomiska fördelarna med en storskalig produktion eller de enskilda eller sociala incitamenten.

Main title:Management strategies for profitability and growth
Subtitle:a case study of Swedish farms
Authors:Andersson, Gustav and Wachtmeister, Axel
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:998
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Agriculture, case study, BSC, management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5128
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5128
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:15 Feb 2016 13:19
Metadata Last Modified:15 Feb 2016 13:19

Repository Staff Only: item control page