Home About Browse Search
Svenska


Jakobsson, Oscar and Larsson, Anton, 2015. Jordart och markfuktighets inverkan på trädets stabilitet under stormen Hilde 2013. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Storm är den absolut vanligaste skadeorsaken på skog. Det handlar om höga värden för skogsägare samt för samhället. Forskningen inom området har ökat sedan 60-talet men ännu finns kunskapsluckor inom området. Målet med denna studie var att förstå hur markens egenskaper påverkar ett skogsbestånds känslighet för storm.
2013 svepte stormen Hilde in över Sveaskogs marker kring Lycksele kommun. Genom data från Sveaskog har vi kunnat studera hur bestånden drabbats av stormen och kombinerat det med data om markens egenskaper i form av markfuktighet och jordart. Eftersom det saknades markdata från ett stort antal avdelningar, skapades en egen marfuktighetskarta och jordartskartan hämtades från Lantmäteriet. Vår hypotes var att en större andel skog skulle blåst omkull på fuktiga avdelningar där jordarten dominerades sediment eller torv.
I de inledande analyserna använde vi enbart Sveaskogs data. Markfuktighet visade högst förklaringsgrad och lägst p-värde, men vi kunde inte visa på ett signifikant samband. För materialet vi kompletterat själva med inventeringar kunde inte något signifikant samband hittas.
För att göra analyserna mer tillförlitliga behövs fortsatta studier där markfuktighet och jordart är säkerställt i fält. Det finns ytterliga faktorer som borde tas med i analyserna eftersom de kan påverkar stormkänsligheten, exempelvis tid sedan gallring och det rumsliga läget.

,

Storm is the most common cause of damage to forests. It contains high value for forest owners, as well as for society. Research about storm damage in forests has increased lately but there is still a knowledge gap in the area. The purpose of our study was to evaluate if soil properties affect stand vulnerability to storm.
In 2013, the storm Hilde swept over Lycksele municipality. With data provided from Sveaskog we were able to study how the stands were affected by the storm and due to properties (soil moisture and soil type). In the absence actual of soil data from several stands, we created an own soil moisture map and a soil map was obtained from the National Land Survey. Our hypothesis was that stands with high soil moisture or located on sediment would be the most damaged ones.
In the initial analyzes our own inventoried soil data was excluded. Soil moisture showed the highest degree of explanation and lowest p-value. However we could not find any significance or high degree of explanation in any of the factors, either with or without our own inventoried soil moisture and soil type.
To make the analysis more reliable further studies are required, where soil properties is ensured in the field. There are other elements that should be included in the study since they can affect storm sensitivity of a stand. For example, recently performed thinning or if there are any adjacent clear-cuts.

Main title:Jordart och markfuktighets inverkan på trädets stabilitet under stormen Hilde 2013
Authors:Jakobsson, Oscar and Larsson, Anton
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:15
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:stormskador, markegenskaper, skogsskötsel, stormfällning, storm damage, soil properties, forest management, windthrow
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5109
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5109
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2016 11:22
Metadata Last Modified:09 Feb 2016 11:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics